مدیریت تجربۀ مشتری؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گـروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصـادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر، مدیریت تجربه مشتری به‌عنوان اولویت پژوهشی برای مدیران و محققان بازاریابی مطرح شده است. اهمیت این حوزه تحقیقاتی و توجه به آن در مطالعات بازاریابی، شناخت زیرحوزه‌ها و روند تحقیقاتی آن را ضروری کرده است. این مطالعه با هدف بررسی پژوهش‌های حوزه مدیریت تجربه مشتری، شناسایی مقالات هسته، شناخت زیرحوزه‌ها و روند تحقیقاتی آن صورت گرفته ‌است.
روش: این پژوهش با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های کتاب‌سنجی، به بررسی حوزه مدیریت تجربۀ مشتری پرداخته است. داده‌های این پژوهش از 124 مقاله منتشر شده در پایگاه داده اسکوپوس جمع‌آوری شدند و روی آنها تحلیل زوج کتاب‌شناختی و تحلیل هم‌رخدادی کلمات کلیدی انجام گرفت و بدین ترتیب، مقالات هسته و زیرحوزه‌ها شناسایی شد. در ادامه با ایجاد نقشه پوششی و میانگین عمر کلمات، روند تحقیقاتی این حوزه مشخص شد.
یافته ها: تحقیقات مدیریت تجربه مشتری در 9 خوشه دسته‌بندی و مقالات هسته این حوزه شناسایی شد. بر اساس یافته‌های این مطالعه مشخص شد که در سال‌های اخیر، موضوعاتی مانند کلان‌داده‌ها، سفر مشتری، کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و فروش آنلاین، در تحقیقات حوزه مدیریت تجربه مشتری در کانون توجه قرار گرفته است.
نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی مقالات هسته، زیرحوزه‌ها و روند تحقیقاتی مدیریت تجربه مشتری، از این حوزه دیدگاه منسجمی ارائه می‌دهد و در انتخاب مسیر تحقیقاتی به پژوهشگران کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer Experience Management; Trends and Areas in Research

نویسندگان [English]

  • Parisa Mousavi 1
  • Fariborz Rahimnia 2
  • Mohammad Mehraeen 3
  • Mehdi Shamizanjani 4
1 PhD Candidate, Department of Information Technology Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Prof., Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Prof., Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Associate Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Customer experience management has been regarded as a hot topic for managers and marketing researchers recently. The growing interest in the customer experience area is a result of the increasing complexity of channels, interactions, choices, and customers’ journeys. Thus, companies attempt to meet these challenges by increasing their comprehensive efforts. Organizations typically depict and manage the customers’ experience through customer journeys (including a large number of contact points representing direct and indirect customer interactions with the organization). Given the importance of this area of ​​research, particularly in marketing studies, it is essential to identify the sub-areas and research process. This study aims to review previous studies in customer experience management, identify primary articles, and identify sub-areas and the research process.
 
Methodology
This empirical research uses documentary approach for data collection, and data analysis is conducted based on the bibliometric method. Bibliometric analysis refers to a quantitative research method investigating the research literature from the science development perspective. The required data were collected from 124 articles published in the Scopus database, provided that Bibliographic coupling analysis and co-occurrence analysis of keywords were performed. Hence, primary and sub-domain articles were identified. Then, the research process in this field was determined by creating a cover map and the average life of words.
Findings
Based on the findings of this study, research on customer experience management can be divided into the following nine clusters: cluster 1: branding, brand loyalty, brands and B2B customer experience indicating research efforts dedicated to the relationship between brand concept and customer experience management; cluster 2: customer relationship management (CRM), customer engagement, interactional marketing, social CRM, and social media; cluster 3, including a large number of studies related to customer satisfaction and loyalty: service quality, satisfaction, trust, and loyalty; cluster 4: customer experience and service design, feelings and cultural differences, and service ecosystem ; cluster 5, including a significant amount of research related to customer experience management in the field of retail; cluster 6: customer experience management, customer journey, marketing strategy, Omni-channel, services, and contact points; cluster 7, including research on the integration of customer experience management and information technology: artificial intelligence and macro data; cluster 8: retail branding, self-service, and social environment; and cluster 9, including studies on e-commerce and the core of customer experience management: macro data, customer journey, service quality, social customer relationship management, and online sales.
Conclusion
This study uses a cover map to address different topics such as the application of macro data in customer experience management, customer journey and contact points, online sales, service quality, customer engagement, B2B customer experience, and social customer relationship management. It also addresses various topics such as service marketing, online customer experience, macro data, customer journey, artificial intelligence, customers’ perceived value, online sales, service quality, social customer relationship management, cultural differences, and Omni-channels by analyzing the average life of words. Therefore, the results obtained from both methods emphasize topics like customer journey, the implementation of macro-data in customer experience management, online sales, service quality, and social customer relationship management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer experience management
  • Customer experience
  • Network analysis
  • Bibliometric analysis
جندقی، غلامرضا؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ محسنین، شهریار؛ یزدانی، حمیدرضا؛ کیماسی، مسعود (1399). طراحی نقشه سفر برنامه‌ریزی‌شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه‌پژوهی: بانک ملت). مدیریت بازرگانی، 12(1)، 116-142.
حکیمی، ‎هاجر؛ دیواندری، علی؛ کیماسی، مسعود؛ حقیقی کفاش، مهدی (1398). ارائه مدل شکل‎گیری تجربه مشتریان بانکداری خرد، از طریق عوامل تحت مدیریت سازمان با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 565-584.
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ اخوان، مریم؛ کاظمی‌گرجی، احمد (1398). شناسایی انواع تجربه‎های مصرف و بررسی تأثیر آنها بر ادراک از قیمت. مدیریت بازرگانی، 11(41)، 585-608.
خلیلی جعفرآباد، احمد (1396). بررسی تغییرات حوزه تحقیقاتی کیفیت داده با استفاده از تحلیل هم‎رخدادی کلمات کلیدی. مدیریت اطلاعات، 3(2)، 121-138.
رحیمیان، سمانه؛ شامی زنجانی، مهدی؛ مانیان، امیر؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1399الف). ارائه چارچوب مدیریت تجربه مشتری در صنعت هتلداری: مرور نظام مند مبانی نظری. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 523- 547.
رحیمیان، سمانه؛ شامی زنجانی، مهدی؛ مانیان، امیر؛ اسفیدانی، محمدرحیم (1399ب). ارائه چارچوبی برای تبیین نقش رسانه‎های اجتماعی در مدیریت تجربۀ مشتری صنعت هتلداری: مرور نظام‌مند مبانی نظری. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 19(43)13-39.
کریمی، احسان؛ شامی ‌زنجانی، مهدی؛ کیماسی، مسعود؛ حسن‌زاده، علیرضا (1398). طراحی چارچوبی برای ارتقای تجربه دیجیتالی مشتری در بانکداری اینترنتی. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 73(18)، 37-56.
 
References
Becker, L., Jaakkola, E., & Aino, H. (2020). Toward a goal-oriented view of customer journeys. Journal of Service Management, 31, 767-790. doi:10.1108/JOSM-11-2019-0329.
Bolton Ruth, N., McColl-Kennedy Janet, R., Cheung, L., Gallan, A., Orsingher, C., Witell, L., & Zaki, M. (2018). Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms. Journal of Service Management, 29(5), 776-808. doi:10.1108/JOSM-04-2018-0113
Dhebar, A. (2013). Toward a compelling customer touchpoint architecture. Business Horizons, 56(2), 199-205. doi:https://doi.org/10.1016/j.bushor.2012.11.004
Dou, X., Zhu, X., Zhang, J. Q., & Wang, J. (2019). Outcomes of entrepreneurship education in China: A customer experience management perspective. Journal of Business Research, 103, 338-347. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.058
Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to Sustain the Customer Experience:: An Overview of Experience Components that Co-create Value With the Customer. European Management Journal, 25(5), 395-410. doi:https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.08.005
Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer Experience Management in Retailing: An Organizing Framework. Journal of Retailing, 85(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.1016/j.jretai.2009.01.001
Grønholdt, L., Martensen, A., Jørgensen, S., & Jensen, P. (2015). Customer experience management and business performance. International Journal of Quality and Service Sciences, 7(1), 90-106. doi:10.1108/IJQSS-01-2015-0008
Hakimi, H., Divandari, A., Keimasi, M., & Kaffash, M. H. (2019). Development of Retail Banking Customer Experience Creation Model from Manageable Factors by Organization Using Interpretive Structural Modeling (ISM). Quarterly Journal of Business Management, 11(41), 565-584. (in Persian)
Hamidizadeh, M. R., Akhavan, M., & Kazemi, A. (2019). Identifying All the Types of Consumption Experiences and Their Impact on Perceptions of Prices. Quarterly Journal of Business Management, 11(41), 585-608. (in Persian)
Holmlund, M., Van Vaerenbergh, Y., Ciuchita, R., Ravald, A., Sarantopoulos, P., Ordenes, F. V., & Zaki, M. (2020). Customer experience management in the age of big data analytics: A strategic framework. Journal of Business Research, 116, 356-365. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.022
Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2017). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 377-401. doi:10.1007/s11747-015-0460-7
Hwang, J., & Seo, S. (2016). A critical review of research on customer experience management: Theoretical, methodological and cultural perspectives. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2218-2246. doi:10.1108/IJCHM-04-2015-0192
Jandaghi, G., Esfidani, M. R., Mohsenin, S., Yazdani, H. R., & Keimasi, M. (2020). Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank). Quarterly Journal of Business Management, 12(43), 116-142. (in Persian)
Kandampully, J., Zhang, T., & Jaakkola, E. (2018). Customer experience management in hospitality: A literature synthesis, new understanding and research agenda. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 21-56. doi:10.1108/IJCHM-10-2015-0549
Karimi, E., ShamiZanjani, M., Keimasi, M., & HassanZadeh, A. (2019). Designing a Framework to Enhance Digital Customer Experience in Internet Banking. Journal of Business Management Perspective, 40(73), 36-56. (in Persian)
Khalilijafarabad, A. (2018). Analyzing the evolution of Data Quality research area using Co-word analysis. Iranian journal of information management, 3(2), 121-138. (in Persian)
Klaus, P. P., & Maklan, S. (2013). Towards a Better Measure of Customer Experience. International Journal of Market Research, 55(2), 227-246. doi:10.2501/IJMR-2013-021
Kranzbühler, A.M., Kleijnen, M. H. P., Morgan, R. E., & Teerling, M. (2018). The Multilevel Nature of Customer Experience Research: An Integrative Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 20(2), 433-456. doi:10.1111/ijmr.12140
Kuehnl, C., Jozic, D., & Homburg, C. (2019). Effective customer journey design: consumers’ conception, measurement, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 551-568. doi:10.1007/s11747-018-00625-7
Kuppelwieser, V. G., & Klaus, P. (2020). Measuring customer experience quality: The EXQ scale revisited. Journal of Business Research, 126, 624-633. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.042
Lehtiranta, L. (2015). Managing End-user Experience in Office Fit-out Projects. Procedia Economics and Finance, 21, 571-577. doi:https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00214-2
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96. doi:10.1509/jm.15.0420
Liu, C. H. S., & Lee, T. (2016). Service quality and price perception of service: Influence on wordof-mouth and revisit intention. Journal of Air Transport Management, 52, 42-54.
Malshe, A., & Friend, S. B. (2018). Initiating value co-creation: Dealing with non-receptive customers. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(5), 895-920. doi:10.1007/s11747-018-0577-6
McColl-Kennedy, J. R., Zaki, M., Lemon, K. N., Urmetzer, F., & Neely, A. (2019). Gaining Customer Experience Insights That Matter. Journal of Service Research, 22(1), 8-26. doi:10.1177/1094670518812182
McLean Graeme, J. (2017). Investigating the online customer experience – a B2B perspective. Marketing Intelligence & Planning, 35(5), 657-672. doi:10.1108/MIP-12-2016-0222
Meyer, C. S., A. (2007). Understanding Customer Experience (Vol. 85).
Palmer, A. (2010). Customer experience management: a critical review of an emerging idea. Journal of Services Marketing, 24(3), 196-208. doi:10.1108/08876041011040604
Pine Ii, B., & Gilmore, J. H. (1998). The Experience Economy (Vol. 76).
Plessis, L. D., & Vries, M. D. (2016). Towards A Holistic Customer Experience Management Framework For Enterprises. South African Journal of Industrial Engineering, 27(3). doi: 10.7166/27-3-1624.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14. doi:https://doi.org/10.1002/dir.20015
Rahimian, S., Shami Zanjani, M., Manian, A., & Esfiddani, M.R. (2020a). Developing a Customer Experience Management Framework in Hoteling Industry: A Systematic Review of Theoretical Foundations. Journal of Business Management, 12(3), 523-547.
(in Persian)
Rahimian, S., Shami Zanjani, M., Manian, A., & Esfiddani, M.R. (2020b). Developing a framework for explaining the role of social media in the customer experience management of the Hoteling Industry: A systematic review of theoretical foundations. Journal of Business Management Perspective, 19(43), 13-39. (in Persian)
Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L. A. (2009). Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management Strategies. Journal of Retailing, 85(1), 31-41. doi:https://doi.org/10.1016/j.jretai.2008.11.001
Voorhees, C. M., Fombelle, P. W., Gregoire, Y., Bone, S., Gustafsson, A., Sousa, R., & Walkowiak, T. (2017). Service encounters, experiences and the customer journey: Defining the field and a call to expand our lens. Journal of Business Research, 79, 269-280. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.014
Witell, L., Kowalkowski, C., Perks, H., Raddats, C., Schwabe, M., Benedettini, O., & Burton, J. (2019). Characterizing customer experience management in business markets. Journal of Business Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.050
Zhang, Y., Liu, H., Kang, S.-C., & Al-Hussein, M. (2020). Virtual reality applications for the built environment: Research trends and opportunities. Automation in Construction, 118, 103311. doi:https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103311
Zolkiewski, J., Story, V., Burton, J., Chan, P., Gomes, A., Hunter-Jones, P., . . . Robinson, W. (2017). Strategic B2B customer experience management: the importance of outcomes-based measures. Journal of Services Marketing, 31(2), 172-184. doi:10.1108/JSM-10-2016-0350