ارائه چارچوبی برای توسعه استراتژیک فرایند برندسازی بر اساس الگوی سیپ با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: از آنجا که تحقیقات مربوط به حوزه برندسازی خدمات، بسیار پراکنده است، در این پژوهش تلاش شده است که بر اساس الگوی سیپ، چارچوب جامع و نظام‌مندی برای توسعه استراتژیک فرایند برند­سازی ارائه شود.
روش: پژوهش حاضر، از نوع کیفی است و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. با توجه به هدف پژوهش، 226 تحقیق انجام‌شده که با موضوع پژوهش مرتبط بود، بر مبنای الگوی سندلوسکی و بارسو بررسی شد. جامعه پژوهش، کلیه مقاله‌های منتشرشده در مجله‌های آی‌اس‌آی، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های داخلی و خارجی مرتبط با مبحث برندسازی در صنایع خدماتی و در بازه زمانی 1996 تا 2020 بود.
یافته‌ها: پژوهشگران مطابق با الگوی سیپ برای هریک از 4 مقوله بستر (زمینه)، درون‌داد (ورودی)، مقوله اصلی فرایند و برون‌داد (خروجی)، 16مفهوم و 176کد شناسایی کردند که در مطالعات داخلی و خارجی به آنها توجه شده بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش به پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه برندسازی خدمات کمک می‌کند تا بدانند برای درک جامع از توسعه استراتژیک فرایند برندسازی در حوزه خدمات، به‌ویژه خدمات گردشگری، باید به چه متغیرها و مؤلفه‌هایی در چهار بخش بستر، درون‌داد، مقوله اصلی فرایند و برون‌داد توجه کنند. در واقع، پژوهش حاضر با پرکردن خلأ تحقیقاتی، به گستره سطح و عمق دانش موجود در حوزه برندسازی خدمات می‌افزاید. در پایان، هم‌راستا با نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه استراتژیک فرایند برندسازی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for Strategic Development of Branding Process Based on the CIPP Model: A Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Rezvan Choobandian 1
  • Amir Khanlari 2
  • Hamid Reza Yazdani 3
  • Ehsan Abedi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Business Management, Farabi Collage, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Recently, branding plays a significant role for service companies. However, many service companies do not have a distinct and well-known brand because services are heterogeneous, intangible, and based on experience. On the other hand, the literature in the field of service branding are greatly scattered. Therefore, this study seeks to address and fill this gap by providing a comprehensive and systematic framework for the strategic development of the branding process based on the CIPP model.
 
Methodology
The present qualitative research was conducted based on the meta-synthesis approach. Accordingly, 226 previous studies related to the subject of the study were reviewed based on the model proposed by Sandlowski and Barso. The research population consisted of all articles published in ISI journals, books, as well as domestic and foreign dissertations related to branding in the service industry during 1996 and 2020.
Findings
According to the CIPP model, the authors identified 16 concepts and 176 codes for the context, input, process, and output of the related literature. Research findings indicate that, as the "contextual" indicator, the environment proximity is effective on the strategic development of the branding process. The "inputs" of strategic development of the branding process include the following four factors: structural, managerial, financial, and employee factors. The crucial issue of strategic development of the branding process is the "process", which consists of formation of brand strategy, brand analysis and evaluation, planning and instructions, program development, and executive measures. The desired outcome of the proposed research model is to achieve the "output" (outcome) of strategic development, which includes organizational, managerial, financial, human resources, and marketing performance.
Conclusion
The findings of this study help researchers and stakeholders in the field of service branding to develop a comprehensive understanding of the strategic development of the branding process. It includes the variables and considerations to take into account in four categories of contexts, inputs, process, and outputs. Hence, this study contributes to the literature by filling the potential gaps and enhancing the depth of knowledge in the field of service branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIPP model
  • Strategic development of branding process
  • Service industry
  • Meta-synthesis
جوانی، وجیهه؛ احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی؛ کوزه­چیان،‎ هاشم (1395). مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 6 (12)، 43- 56.
حسنقلی­پور، طهمورث؛ دیواندری، علی؛ عباسی بنی، فاطمه (1393). بررسی مقایسه­ای ادراک صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان آمریکایی از راهبرد برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا. مدیریت بازرگانی، 6 (3)، 441- 454.
حقیقی، محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ نیکبخت، فاطمه (1390). بررسی عوامل مؤثر برندسازی سالن‎های نمایشگاه‎های بین‌‌المللی (مورد مطالعه: نمایشگاه‎های بین‌المللی تهران). مدیریت بازرگانی، 3(9) 71-90.
خداداد حسینی، سید حمید؛ گلابی، امیرمحمد؛ یدالهی، جهانگیر (1393). طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌وارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی. فصلنامه مدیریت برند، 42 (1)، 1-14.
دیواندری، علی؛ کرمانشاه، علی؛ خلاصی، امیر (1391). ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‎های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (65)، 27- 64.
زارعی، قاسم؛ زارعی، حافظ (1398). شناسایی چالش‌های اساسی فراروی برندسازی گردشگری پزشکی در اردبیل با استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد. مجله سلامت و بهداشت، 10 (4)، 468 – 479.
سهلی، فرزانه؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا (1393). قابلیت برندسازی مراکز خدمات اطلاعاتی و دانشی با استفاه از نظریه داده‌‌بنیاد. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48(2)، 201- 241.
شادی، عادی (1398). بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی خدمات مدارس غیرانتفاعی استان آذربایجان غربی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی شمس تبریزی.
شفیعا، سعید؛ سیدنقوی، میرعلی (1398). الگوی برندسازی درون سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهران.  فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، 14 (46)، 79- 109.
ضرغام بروجنی، حمید؛ بارزانی، هلیا (1392). آسیب­شناسی برند گردشگری ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (1)، 63-80.
عباس زاده، حسن؛ عالم تبریز، اکبر؛ ایران دوست، منصور؛ صلواتی، عادل (1398). طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران. چشم‌‌انداز مدیریت بازرگانی، 18(39)، 33- 57.
عظیمی علی قیالو، لیلا (1392). طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: صنایع غذایی زرین غزال فارس). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه علم و هنر.
فیض، داود؛ میرمحمدی، محمد؛ ایزدخواه، محمدمهدی (1396). طراحی و ارائه مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل­سازی ساختاری تفسیری. راهبردهای بازرگانی، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، 24 (10)، 79- 98.
کریمیان، لیلا؛ امیرشاهی، میراحمد؛ حیدرزاده، کامبیز؛ غفاری، فرهاد (1398). طراحی مدل برندسازی در شرکت‌های بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی. دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف­کننده، 6 (1)، 245- 265.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ شهریاری، مهری (1396). استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکاردر ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها. مجله جهانی رسانه، 12 (2)، 89- 108.
منشی، مهسا؛ محمدحسین، جان بابانژاد (1394). نقش و اهمیت برندسازی در برنامه‌ریزی گردشگری. کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار با تمرکز بر کشاورزی. محیط زیست و گردشگری. تبریز، ایران.
References
Abbaszadeh, H., Alam Tabriz, A., Irandoost, M., Salavati, A. (2019). Developing a comprehensive relational branding model for the banking industry in Iran. Business Management Perspective, 18 (39), 33-57. (in Persian)
Agostini, L., Filippini, R. & Nosella, A. (2015). Brand building efforts and their association with SME sales performance. Journal of Small Business Management, 53(S1), 161-173.
Anzera, G., Gianturco, G. & Massa, A. (2019). Security branding and digital narrations. Security issues representation on Twitter. International Review of Sociology, 29(1), 80-101.
Azimi Ali Ghialoo, L. (2014). Modeling factors effective on brand formation using system dynamics approach (Case Study: Zarrin Ghazal Fars Food Industries). Master Thesis, Humanities and Management Faculty, Science and Art University. (in Persian)
Bamm, R., Helbling, M. & Joukanen, K. (2018). Online Branding and the B2B Context. In Developing Insights on Branding in the B2B Context, 163-176.
Barreda, A., Bilgihan, A., Nusair, K. & Okumus, F. (2016). Online branding: Development of hotel branding through interactivity theory. Tourism Management, 57, 180-192.
Becerra, E. P. & Badrinarayanan, V. (2013). The influence of brand trust and brand identification on brand evangelism. Journal of Product & Brand Management, 22 (5/6), 371-383.
Bhati, R. & Verma, H.V. (2018). Online Brand Building: Lessons from Top Brands. Journal of Business Thought, 8, 104-130.
Blain, C. R. (2001). Destination branding in destination marketing organizations. University of Calgary. Calgary, AB.
Cawsey, T. & Rowley, J. (2016). Social media brand building strategies in B2B companies. Marketing Intelligence & Planning, 34(6), 754-776.
Chapleo, Ch. (2015). Brand ‘infrastructure’ in nonprofit organizations: Challenges to successful brand building? Journal of Marketing Communications, 21(3), 199-209
Chatzipanagiotou, K., Veloutsou, C. & Christodoulides, G. (2016). Decoding the complexity of the consumer-based brand equity process. Journal of Business Research, 69(11), 5479-5486.
Christou, E. (2015). Branding Social Media in the Travel Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175, 607-614.
Davila, A. B. (2014). Website Interactivity as a Branding Tool for Hotel Websites. Electronic Theses and Dissertations, 1-221.
Davis, M. (2009). Fundamentals of Branding. Bloomsbury Publishing.
De Chernatony, L. (2010). From brand vision to brand evaluation: The strategic process of growing and strengthening brands. Routledge: Great Britain.
De Chernatony, L., Segal-Horn, S. & Drury, S. (2003). Building a Services Brand: Stages, People and Orientations. The Service Industries Journal, 23(3), 1-21.
Divandari, A., Kermanshaj, A., Khalasi, A. (2013). A brand building model for recreation, residential, tourism and sport mega projects in the country with an indigenous approach based on data-driven theory. Business Research, 65, 27-64. (in Persian)
Eid, R., Al Sharief, R. Y. & Hussein, L. (2011). Factors Affecting the Success of Online Branding: An Empirical Study. International Journal of Online Marketing, 1(4), 20-32.
Feiz, D., Mirmohammadi, M., Izadkhah, M.M. (2018). Developing Iranian national branding model using basic theory and interpretive structural modeling. Business Strategies, Shaahed University, 24 (10), 79-98. (in Persian)
Fingeld, D. L. (2003). Meta-synthesis: The state of the art-so far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.
Flikkema, M., Castaldi, C., de Man, A . & Seip, M. (2019). Trademarks’ relatedness to product and service innovation: A branding strategy approach. Research Policy, 48 (6), 1340-1353.
Gabrielsson, M. (2005). Branding Strategies of Born Globals. Journal of International Entrepreneurship, 3, 199-222.
Gapp, R. & Merrilees, B. (2006). Important factors to consider when using internal branding as a management strategy: A healthcare case study. Journal of Brand Management, 14 (1-2), 162-176.
Garg, E., Swami, S. & Malhotra, S.K. (2019). Branding effectiveness measurement in non-profit environment. Journal of Advances in Management Research, 16 (1), 4-22.
Gertner, R., Berger, K. & Gertner, D. (2007). Country-Dot-Com: Marketing and Branding Destinations. Online Journal of Travel & Tourism Marketing, 21(2-3), 105-116.
Greenberg, D., Ehrensperger, E., Schulte -Mecklenbeck, M., Hoyer, D.W. & Zhang Z. (2019). The role of brand prominence and extravagance of product design in luxury brand building: What drives consumers’ preferences for loud versus quiet luxury?. Journal of Brand Management, 27, 195-210.
Haghighi, M., Ghargholi, I., Nikbakht, F. (2011). Investigating the effective factors on international exhibitions branding (case study: Tehran International Exhibitions). Business Management Quarterly, 3(9), 71-90. (in Persian)
Hamed, S. (2019). Habiba Community: brand management for a family business. Emerald Emerging Markets Case Studies, 9 (2), 1-20.
Haque, A., Tarofder, A. & Almahmud, Sh. (2006). Internet advertisement: Helps to build brand. Information Technology Journal, 5(5), 868-875.
Hasangholipour, T., Divandari, A., Abbasi Beni, F. (2014). A comparative investigation of Iranian exporters’ and American importers’ perception of Persian handmade carpet branding strategy in the U.S. market. Journal of Business Management, 6(3), 441-454.
(in Persian)
Hunt, Sh. D. (2018). The ethics of branding, customer-brand relationships, brand-equity strategy, and branding as a societal institution. Journal of Business Research, 95, 408-416.
Ibeh, K. I. N., Luo, Y. & Dinnie, K. (2005). E-branding strategies of internet companies: Some preliminary insights from the UK. Brand Management, 12(5), 355-373.
Imahashi, H., Gemba, K. & Uenishi, K. (2016). Strategies for the brand building of small- and medium-sized enterprises: Case analysis of traditional food manufacturing. Published in 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, 853-856.
Ind, N. & Riondino, M. (2001). Branding on the web: A real revolution? Brand Management, 9(1), 8-19.
Javani, V., Ehsani, M., Amiri, M., Koozehchian, H. (2017). Sport branding model by strategic thinking approach in Iran. Contemporary researches in sports management, 6 (12), 43-56. (in Persian)
Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S. & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-Organism-Response. International Journal of Information Management, 39, 169-185.
Karimian, L., Amirshahi, M.A., Heidarzadeh, K., Ghafari, F. (2020). Designing a branding model for Iranian commercial insurance companies using meta-synthesis research approach. Consumer Behavior Studies, 6 (1), 245-265. (in Persian)
Karlsson, T. (2006). Internal corporate brand building: case studies of three Swedish service firms. Doctoral dissertation, Lulea Tekniska University.
Kavaratzis, M. (2017). The participatory place branding process for tourism: linking visitors and residents through the city brand. Tourism in the City, 93-107.
Keller, K. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment. Journal of Marketing Communications, 15(2–3), 139-155.
Khodadad Hosseini, H., Golabi, A.M., Yadollahi, J. (2015). Designing an entrepreneurial branding process model in food industry SME’s. Brand Management Quarterly, 42 (1), 1-14. (in Persian)
Khosravizadeh, O., Vatankhah, S., Baghian, N., Shahsavari, S., Ghaemmohamadi, M. & Ahadinezhad, B. (2020). The branding process for healthcare centers: Operational strategies from consumer’s identification to market development. International Journal of Healthcare Management, 13(4), 1-9.
Kipturgo, F. K. (2019). Strategic role of branding in building competitive advantage at Kenya Wine Agencies Limited. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3(5), 67-83.
Lai, M.Y., Khoo-Lattimore, C. & Wang, Y. (2019). Food and cuisine image in destination branding: Toward a conceptual model. Tourism and Hospitality Research, 19(2), 238-251.
Latiff, Z. A. & N., Safiee (2015). New Business Set Up for Branding Strategies on Social Media- Instagram. Procedia Computer Science, 72, 13-23.
Lee, T.R., Choy, K., Hsu, M. & Cassia, F. (2017). Developing a comprehensive brand evaluation system with the support of TRIZ to formulate brand strategies. Int. J. Business Excellence, 11(1), 38-57.
Lin, F. & Siu, W. (2020). Exploring brand management strategies in Chinese manufacturing industry. Journal of Brand Management, 27, 48-76.
Lin, Y. & Ryan, Ch. (2016). From mission statement to airline branding, From mission statement to airline branding. Journal of Air Transport Management, 53, 150-160.
Lipiainen, H.S.M. & Karjaluoto, H. (2015). Industrial branding in the digital age. Journal of Business & Industrial Marketing, 30 (6), 733-741.
Makki, F. (2012). Influence of Branding on Consumer Behavior: Case of Palais Hansen Kempinski Vienna. Bachelor Thesis of Business Administration Tourism and Hospitality Management, Modul Vienna University.
Maleki Minbash Razgah, M. & Shahriari, M. (2018). Opportunities and Challenges of Social Networks Use for Iranian Businesses. Global Media Journal, 12 (2), 89-108. (in Persian)
Miller, D. (2014). Brand-building and the elements of success: discoveries using historical analyses. Qualitative Market Research: An International Journal, 17 (2), 92-111.
Miller, K.W. & Mills, M.K. (2012). Contributing clarity by examining brand luxury in the fashion market. Journal of Business Research, 65 (10), 1471-1479.
Mills, A. & Plangger, K. (2015). Social media strategy for online service brands. The Service Industries Journal, 35(10), 521-536.
 Monshi, M., Jan-Babanejad, M.H. (2015). The role and importance of branding in tourism planning. International Conference of Sustainable Development focused on agriculture, environment, and tourism. Tabriz, Iran. (in Persian)
Moro, S. & Rita, P. (2018). Brand strategies in social media in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 343-364.
Moro, S., Rita, P. & Vala, B. (2016). Predicting social media performance metrics and evaluation of the impact on brand building: A data mining approach. Journal of Business Research, 69, 3341-3351.
Motion,J. (2001). Electronic relationships: Interactivity. Internet branding and the public sphere. Journal of Communication Management, 5(3), 217-230.
Murphy, J. & Scharl, A. (2007). An investigation of global versus local online branding. International Marketing Review, 24 (3), 297-312.
Nadanyiova, M., Kliestikova, J. & Kolencik, J. (2018). Sensory marketing from the perspective of a support tool for building brand value. Economics and Culture, 15(1), 96-104.
Naydenov, K. (2019). Theoretical bases of tourism branding. Knowledge International Journal, 30(6), 1761-1766.
Niininen, O., Hosany, S., Ekinci, Y. & Airey, D. (2007). Building A Place Brand: A Case Study of Surrey Hills. Tourism Analysis, 12, 371-385.
Ninan, J., Clegg, S. & Mahalingam, A. (2019). Branding and governmentality for infrastructure megaprojects: The role of social media. International Journal of Project Management, 37(1), 59-72.
Rowley, J. (2004). Online branding. Online Information Review, 28 (2), 131-138.
 Sahli, F., Ismaili Givi, M. R. (2014). Branding capability of information and knowledge services centers using grounded theory approach, University-based Library and Information Researches Foundation, 48 (2), 201-241. (in Persian)
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company.
Santos-Vijande, M., Rio-Lanza, A., Suarez-Alvarez, L. & Diaz-Martin, A. (2013). The brand management system and service firm competitiveness. Journal of Business Research, 66, 148-157.
Scorrano, P., Fait, M. & Maizza, A. (2019). Online branding strategy for wine tourism competitiveness. International Journal of Wine Business Research, 31 (2), 130-150.
Sehar, R., Ashraf, S. & Azam, F. (2019). The Influence of Social Media’s Marketing Efforts on Brand Equity and Consumer Response. Journal of Marketing Management, 18(2), 30-53.
Shadi, A. (2020). Investigating the factors effective on non-profit schools branding in West Azerbaijan province. Master Thesis, Department of Management, Shams Tabrizi Higher Education Institute.
Shafia, S. & Seyyed Naghavi, M. (2019). Intra-organizational Branding Model in Tehran's Services and Tourism Sector. Tourism Management Studies, 14(46), 79-109. (in Persian)
Shao, W., Jones, R. & Grace, D. (2015). Brandscapes: contrasting corporate-generated versus consumer-generated media in the creation of brand meaning. Marketing Intelligence & Planning, 33 (3), 414-443.
Shun Chiu, K., Hsu, M., Lin, R. & Huang, L. (2010). Power of Branding on Internet Service Providers. Power of Branding on Internet Service Providers, 50(3), 112-120.
Simmons, G.J. (2007). I-branding: developing the internet as a branding tool. Marketing Intelligence & Planning, 25(6), 544-62.
Steenkamp, J. (2020). Global Brand Building and Management in the Digital Age. Journal of International Marketing, 28(1), 13-27.
Sun, Q. K., Paswan, A. & Tieslau, M. (2016). Country Resources, Country Image, and Exports: Country Branding and International Marketing Implications. Journal of Global marketing, 29(4), 233-246.
Thompson, A.J., Martin, A.J., Gee, S. & Geurin, A.N. (2018). Building brand and fan relationships through social media. Sport, Business and Management, (8) 3, 235-256.
Tongsungnoe, J. & Tuamsuk, K. (2020). Factors Affecting Knowledge Management in the Corporate Brand Building Processes. TLA Research Journal, 13(1), 110-133.
Tsimonis, G. & Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. Marketing Intelligence & Planning, 32 (3), 328-344.
Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 112-114.
Vukasovic, T. (2013). Building successful brand by using social networking media. Academic Journals, 5(6), 56-63.
Won, K., Ling, T., & Lee, Y. (2001). The Human Society and the Internet: Internet Related Socio-Economic Issues. First International Conference Human, Society, Internet, Seoul, Korea.
Ye, B., Barreda, A., Okumus, F. & Nusair, Kh. (2019). Website interactivity and brand development of online travel agencies in China: The moderating role of age. Journal of Business Research, 99, 382-389.
Zaraket, W. (2018). The Influence of organizational Commitment On Building Organizational Branding. International Journal of Economics, Commerce and Management, 5(6), 399-416.
 Zarei, Gh., Zarei, H. (2019). Identifying the main challenges facing medical tourism branding in Ardabil using grounded theory approach. Journal of Health and Well-being, 4 (10), 468-479. (in Persian)
Zarghame Boroojeni, H., Barezani, H. (2014). Iran’s tourism branding weaknesses. Journal of Modern Marketing Researches, 3 (1), 63-80. (in Persian)
Zarim, Z. A., Mohamad, O., Rahman, M. S., Zaki, H. O., Sergio, R. P. & Haladay, D. J. (2016). The Role of Organizational Commitment, Leadership Style, Strategic Human Resources Practices and Job Satisfaction towards Sustainable Tourism Industry: Comparative Study in the UAE and Malaysia. Springer Proceedings in Business and Economics, 255–268.
Zhang, Y. (2020). Psychological Cognition and Perceived Value of Tourists in Brand Building of Tourist Attractions. Revista Argentina de Clinica Psicologica, 29(1), 392-398.
Zhao, H., Cheng, X., Wang, X., & Qin, C. (2019). Do brand micro-blogs entities’ interactivity enhance customer’s brand resonance? Evidence from China. Asian Business & Management, 2(8), 1-19.