طراحی الگوی برندسازی کارفرما بر مبنای انتظارهای نیروی انسانی مستعد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف خلق و آزمون الگوی برندسازی کارفرما، از دیدگاه نیروهای انسانی مستعد شرکت‌های فعال در بازار کار تهران اجرا شده است.
روش: پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از روش پژوهش آمیخته اجرا شده است. ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده‌بنیاد، الگوی برندسازی کارفرما طراحی شد، سپس در رویکرد کمّی، به آزمون مدل اقدام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 25 نفر از نیروهای انسانی مستعد و توزیع 437 پرسش‌نامه بر اساس الگوی طراحی‌شده گردآوری شدند. روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌های مصاحبه، کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی و استفاده از مدل استراس و کوربین در نرم‌افزار 10Nvivo  بود. در بخش کمّی نیز، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخه 25 و آموس نسخه 24 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی به طراحی الگوی برندسازی کارفرما بر مبنای دیدگاه نیروی انسانی مستعد در بازار کار تهران منجر شد و پس از تأیید روایی و پایایی آن، فرضیه‌های بخش کمّی تدوین شدند. آزمون فرضیه‌ها، نشان‌دهنده اعتبار مدل بود.
نتیجه‌گیری: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که انتظارهای متقابل فرد، شغل و سازمان به تجربه برند کارفرما می‌انجامد. این تجربه در کنار شرایط زمینه‌ای (منابع قدرت سازمان، الزامات اجرایی برندسازی کارفرما، متولیان برندسازی کارفرما و زیرسیستم‌های مدیریت منابع انسانی) و شرایط مداخله‌گر (پرسونای کاندیدهای شغلی، بازاریابی محتوای کارفرما و مشکلات برندسازی کارفرما) به انتخاب راهبردهای کارفرما در وعده برند و راهبردهای نیروی کار در تصمیم به ماندن یا ترک سازمان منجر شده و به پیامدهای برندسازی کارفرما ختم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Employer Branding Model based on the Expectations of Talented Employees

نویسندگان [English]

  • Shirin Mazraeh 1
  • Ali Shaemi Barzoki 2
  • Ali Safari 2
1 Ph.D., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective
Organizations strive to propose a clear and unique intra- and inter-organizational image to show their advantages over other employers. This is conceptualized as the employer brand, which includes the combination of the efforts that an organization makes not only to retain their talented workforce, but also to be the first choice of job seekers. It is noteworthy that the company must be one of the best companies in order to attract the best employees. Successful employer branding requires addressing the factors that are important for the talented workforce. Therefore, it is essential to identify positive points in the eyes of talented workers and consider a statistical population of talented workers regardless of the type of organization, which highlights the need to provide a comprehensive and new model in this study. It is thus necessary to conduct this research because Tehran labor market includes a wide range of organizations. Therefore, talented employees have more choices and it is easy to find different types of characteristics that affect their job choices in this labor market and the appropriate statistical community for the present study. Hence, this study seeks to illustrate what is important for a talented workforce about the ideal employer and to provide managers with solutions to create an effective employer brand.
Methodology
This survey research is applied in terms of purpose and has been conducted using in-depth and semi-structured interviews and a questionnaire survey. At first, the grounded theory was applied to design the employer branding model with a qualitative approach, and then the model was assessed using a quantitative approach. Data were collected using a semi-structured interview with 25 graduates of different postgraduate and doctoral programs, who have been employed in the labor market of Tehran during the research. The desinged model led to the distribution and collection of 437 questionnaires. The analysis of the interview data was performed using open, axial, and selective coding based on Strauss and Corbin’s model using Nvivo 10 software. The quantitative part of modeling was assessed using structural equations via SPSS 25 and AMOS 24 software.
 
Findings
The findings of the qualitative part led to the development of the employer branding model based on the perspectives of talented employees in the Tehran labor market, including causal conditions: what the employer promises to the knowledge employees is based on their expectations of the organization, manager, and the job. These expectations are based on Maslow's hierarchy of occupational needs. Phenomenon-orientation: the main category in employer branding is identifying the potential clashes of the individuals with the organization and dealing with their experiences so that the employer brand can be managed in the minds of people. Contextual conditions: if an organization has a lot of power resources i.e., organizational capabilities and competencies including organizational empowerment, products, and engagement in the international market, it has prepared the requirements for employer branding. Besides, it enjoys the cooperation and support of all employer branding trustees, and its human resource management operates at an appropriate level of maturity leading to a better platform for employer branding. Intervening conditions: the employer's brand experience and the strategies that individuals pursue are influenced by the type of dominant characteristics of job candidates, the conditions under which the brand content is marketed, and how the employer and employees address the employer's branding challenges. Strategies: these are introduced at both the employer and employees’ levels. Outcomes: the consequences of branding that result from the adoption of different strategies by the employer and the workforce are classified into different areas of recruitment and retention, employees, organizational performance, customer and market, brand awareness, human resources, business brand, and secondary outcomes.
Conclusion
The results of data analysis showed that the mutual expectations of the individuals, job, and organization can lead to the creation of the employer brand experience. Along with the contextual conditions (organizational power resources, executive requirements of employer branding, employer branding trustees, and human resource management subsystems) and intervening conditions (job candidate image, employer content marketing, and employer branding challenges), this experience leads to employer strategies in brand promises and employees’ strategies so as to decide whether to stay or leave the organization. It will ultimately results in employer branding consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Branding
  • Talented Employees
  • Hierarchy of needs
  • Employer Brand Promises
افجه، سید علی اکبر و علیزاده فر، زهرا (1396). رابطه ادراک از برند کارفرما با نگرش‌های شغلی کارکنان. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 26(84)، 73- 95.
افضل آبادی، محمد حسین؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبداللهی، بیژن و عباسیان، حسین (1396). طراحی مدل برندسازی کارفرما در سازمان‌های عمومی غیردولتی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(3)، 71- 95.
برغمدی، قاسم و قلی‌پور، آرین (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(1)، 207- 227.
حمیدیان‌پور، فخریه؛ ضیایی‌بیده، علیرضا و اردکانی، محمد سعید (1392). ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5(9)، 1-20.
خدامی، سهیلا و اصانلو، بهاره (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 5(1)، 1-23.
رحیمیان، اشرف (1392). برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(2)، 127-150.
علیزاده ثانی، محسن و نجات، سهیل (1395). بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعه موردی: شرکت‎های زیرمجموعه وزارت نفت). مدیریت بازگانی، 8(1)، 205- 228.
کردنائیج، اسداله و نجات، سهیل (1397). تأثیر شهروندی شرکتی بر جذابیت و وفاداری به برند کارفرما (برند دانشگاه مازندران). پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 8(2)، 113- 133.
مشبکی، اصغر و تقی‌زاده، امیرحسین (1398). تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28(93)، 63- 91.
References
Adibah Ahmad, N., & Daud, S. (2016). Engaging People with Employer Branding. Procedia Economics and Finance, 35, 690–698.
Afjahi, S.A.A., & Alizadehfar, Z. (2016). The Relationship of Perception from Employer Brand with Job Attitudes of Employees. Managemant Studies in Development and Evolution, 26(84), 73-96. (in Persian)
Afzalabadi, M.H., Navehebrahim, A., Abdollahi, B., & Abbasian, H. (2016). Designing an Employer Brand-making Model in Public NGOs. Journal of Research in Human Resources Management, 9(3), 71-95. (in Persian)
Alizade Sani, M., & Nejat, S. (2016). The Impact of employer brand attractiveness on Talent's Intention to recruitment (The case of subordinate companies of Oil ministry). Journal of Business Management, 8(1), 205-228. (in Persian)
Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185–206.
Arasanmi, C.N., & Krishna, A. (2019). Employer branding: perceived organisational support and employee retention – the mediating role of organisational commitment. Industrial and Commercial Training, 51(2). https://doi.org/10.1108/ICT-10-2018-0086.
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517.
Banerjee, P., Saini, G. K., & Kalyanaram, G. (2018). The role of brands in recruitment: mediating role of employer brand equity. Asia Pacific Journal of Human Resources, doi:10.1111/1744-7941.12209
Barghamadi, Ghasem, & Gholipor, Arian (2015). Investigating the Effect of Employer Branding in Attracting Talents in Refah Bank. Organizational Culture Management, 13(1), 207-227. (in Persian)
Barrow, S., & Mosely, R. (2007). The employer brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work. England: John Wiley and Sons, Ltd.
Beardwell, J. & Claydon, T. (2010). Human Resource Management: A Contemporary Approach. (6th Edition), Prentice Hall, Englewood Cliff.
Bellou, V., Chaniotakis, I., Kehagias, I., & Rigopoulou, I. (2015). Employer Brand of Choice: an employee perspective. Journal of Business Economics and Management, 16(6), 1201-1215.
Benson, S.G. & Dundis, S.P. (2003). Understanding and motivating health care employees: integrating Maslow's hierarchy of needs, training and technology. Journal of Nursing Management, 11, 315-230.
Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L.L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-72.
Biswas, M.K. & Suar, D. (2014). Antecedents and Consequences of Employer Branding. Journal of Business Ethics, DOI: 10.1007/s10551-014-2502-3.
Carlini, J., Grace, D., France C., & Iacono, J. L. (2019). The corporate social responsibility (CSR) employer brand process: integrative review and comprehensive model. Journal of Marketing Management, 35(1-2), 182-205. DOI: 10.1080/0267257X.2019.1569549.
Davies, G., Mete, M. & Whelan, S. (2018). When employer brand image aids employee satisfaction and engagement. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 5(1), 64-80.
De Stobbeleir, K.E.M., De Clippeleer, I., Caniëls, M.C.J., Goedertier, F., Deprez, J., De Vos A., & Buyens, D. (2016). The inside effects of a strong external employer brand: how external perceptions can influence organizational absenteeism rates. The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2016.1239120.
De Vito, L., Brown, A., Bannister, B., Cianci, M. & Mujtaba, B.G. (2016). Employee Motivation based on the Hierarchy of Needs, Expectancy and the Two-Factor Theories Applied with Higher Education Employees. International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship, 3(1), 20-32.
Fernandez-Lores, S., Gavilan, D., Avello, M., & Blasco, F. (2016). Affective commitment to the employer brand: Development and validation of a scale. BRQ Business Research Quarterly, 19, 40-54.
Gupta, J., & Mohan, D. (2019). Candidate experience in recruitment cycle facilitating employer brand: a case study of Idea Cellular Limited in the Delhi and NCR circle. The International Journal of Human Resource Management, 19(1), 38-46.
Hamidianpur, F., Ziaei Bideh, A. & Ardakani, M. S. (2013). Providing a Model for Assessing the Consequences of Employer Brand Equity with Use of SEM Approach. Journal of Business Administration Researches, 5(9), 1-20. (in Persian)
Jiang, T., & Iles, P. (2011). Employer-brand equity, organizational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector China. Journal of Technology Management in China, 6(1), 97-110.
Kashyap, V., & Chaudhary, R. (2019). Linking Employer Brand Image and Work Engagement: Modelling Organizational Identification and Trust in Organization as Mediators. South Asian Journal of Human Resources Management, DOI: 10.1177/2322093719844644.
Kashyap, V., & Verma, N. (2018). Linking dimensions of employer branding and turnover intentions. International Journal of Organizational Analysis, 26(2), 282-295.
Khoddami, Soheila, & Osanloo, Bahareh (2015). Designing an Employer Attractiveness Model Based on Distinctive Employer Brand Building. Organizational Resources Management Researches, 5(1), 61-68. (in Persian)
Kordnaeij, A. & Nejat S. (2018). The Impact of corporate citizenship on employer brand attractiveness and employer brand loyalty. Organizational Resources Management Researches, 8(2), 114-133. (in Persian)
Kucherov, D. & Samokish, V. (2016). Employer brand equity measurement. Strategic HR Review, 15(1), 29-33.
Liem, P., Abma, R. & du Fossé, D. (2013). Employer branding A qualitative research at Pathé, University of Utrecht, Master thesis: Social Policy and Social Interventions.
Martin, G., Gollan, P.J., & Grigg, K. (2011). Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation, corporate reputations and wicked problems in SHRM. The International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3618-3637.
Matongolo, A., Kasekende, F. & Mafabi S. (2018). Employer branding and talent retention: perceptions of employees in higher education institutions in Uganda. Industrial and Commercial Training, 50(5), 217-233.
Maurya, K. K., & Agarwal M. (2018). Organizational talent management and perceived employer branding. International Journal of Organizational Analysis, 26(2), 312-330.
Maxwell, R. & Knox, S. (2009). Motivating employees to "live the brand": a comparative case study of employer brand attractiveness within the firm. Journal of Marketing Management, 25(9-10), 893-907.
McLaren, J.P. (2011). Mind the gap: Exploring congruence between the espoused and experienced employer brand. Dissertations. available from ProQuest.
Melin, E. (2005). Employer branding: likenesses and differences between external and internal employer brand images. Master Thesis: Department of Bisiness Administration and Social Sciences Division of Industrial Marketing and E-commerce, ISSN: 1402-1617.
Minchington, B. & Thorne, K. (2007). measuring the effectiveness of your employer brand. Human Resources Magazine, 12(4), 14-16.
Mishra, S., & Kumar, S.P. (2019). E-recruitment and training comprehensiveness: untapped antecedents of employer branding, Industrial and Commercial Training, https://doi.org/10.1108/ICT-12-2017-0106.
Molk, A., & Auer, M. (2017). Designing brands and managing organizational politics: A qualitative case study of employer brand creation. European Management Journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2017.07.005.
Morokane, P., Chiba, M., & Kleyn, N. (2016). Drivers of employee propensity to endorse their corporate brand. Journal of Brand Management, 23(1), 55–66.
Moroko, L., & Uncles, M. D. (2009). Employer branding and market segmentation. Journal of Brand Management, 17(3), 181–196.
Moshabaki, A., & Taghizadeh, A. (2018). The Impact of the Employer Brand on Brand Champion Behavior: The Mediator Role of Organizational Identification. Managemant Studies in Development and Evolution. 28(93), 63-91. (in Persian)
Munsamy, M. & Bosch, A.V. (2009). Retention factors of management staff in the maintenance phase of their careers in local government. SA Journal of Human Resource Management, 7(1).
Oladipo, T., Iyamabo, J., & Otubanjo, O. (2013). Employer Branding: Moulding Desired Perceptions in Current and Potential Employees. Journal of management and sustainability, 3(3), 55-65.
Prevoo, H. (2008). The effects of marketing-related activities on perceived job quality. Master thesis: university Maastricht.
Rahimian, A. (2014). Employer Brand, a Novel Strategy for Human Resource Management. Journal of Research in Human Resources Management, 5(2), 127-150. (in Persian)
Rampl, L. V. (2014). How to become an employer of choice: transforming employer brand associations into employer first-choice brands. Journal of Marketing Management, 30(13-14), 1486-1504.
Tanwar, K. & Prasad, A. (2016). Exploring the relationship between employer branding and employee retention. Global Business Review, 17(3), 186S-206S.
Tanwar, K., & Kumar, A. (2019). Employer brand, person-organisation fit and employer of choice: Investigating the moderating effect of social media. Personnel Review, https://doi.org/10.1108/PR-10-2017-0299.
Tkalac Verčič, A., & Sinčić Ćorić, D. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Review, 44(4), 444-452.
Tran Duc, N. (2013). Employer Branding for SMEs: Attracting Graduating Students in IT Industry. Thesis: Kajaani University of Applied Sciences.
Wahba, M. & Elmanadily, D. (2015). Human Resources Management Practices & Employer Branding Comparative Study between Service and Product Sector. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 1(2), 255-262.
Wilden, R., Gudergan S., & Lings, I. (2010). Employer branding: strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management, 26(1-2), 56-73.
Yang, Ch. & Li, Xi (2011). The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management. Energy Procedia, 5, 2087–2091.
Yu, K.Y.T., & Davis, H.M. (2017). Integrating job search behavior into the study of job seekers’ employer knowledge and organizational attraction. The International Journal of Human Resource Management, 30(9), 1448-1476. DOI: 10.1080/09585192.2017.1288152.
Yüksel, M. (2015). Employer Branding and Reputation from A Strategic Human Resource Management Perspective. Communications of the IBIMA, 1-18, DOI: 10.5171/2015.