دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، 1400 
مدل‌سازی وضعیت حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه

صفحه 864-885

10.22059/jibm.2021.321920.4096

پدرام آبدارزاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مسعود کیماسی؛ سیدوحید عقیلی


شناسایی عوامل موثر بر خجالت از برند مصرف‌کننده

صفحه 911-928

10.22059/jibm.2021.326881.4168

اسفندیار محمدی؛ حدیثه کاظمی راشنانی؛ اسما محمدی


نقش مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در ارزش ویژه برند

صفحه 953-973

10.22059/jibm.2021.328912.4187

مریم الف‌پور‌تراکمه؛ منوچهر انصاری؛ سپیده نصیری؛ سینا محمدی فام


سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

صفحه 974-1000

10.22059/jibm.2022.333222.4234

وحید ناصحی‌فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان؛ مصطفی اله‌وردی