مدل‌سازی وضعیت حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصلاحات در بخش عمومی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای الکترونیک گردید. از پیامدهای شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای الکترونیک، توسعه حکمرانی خوب در جامعه می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان حوزه حکمرانی، تجارت الکترونیک و بیمه می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش ترکیبی از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله‌برفی می‌باشد. که تعداد 15 نفر با استقاده از این روش نمونه‌گیری انتخاب گردیدند. این پژوهش از ابزار مصاحبه برای جمع‌آوری دیدگاه‌های افراد استفاده نمود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد شرایط علی (افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، انتظارات جدید ذی‌نفعان صنعت بیمه مبتنی بر فناوری اطلاعات، ضرورت استقرار نظام یکپارچه بیمه‌ای)؛ شرایط زمینه‌ای (سیاست‌گذاری‌های بیمه مرکزی، زیرساخت فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های نوین در بیمه، ملاحظات حقوقی و قانونی، محدودیت‌های توسعه تکنولوژی دیجیتال تحول‌آفرین)؛ شرایط مداخله‌گر (ویژگی‌های خاص خدمات بیمه‌ای، نگرش سیستماتیک و بلندمدت مدیران، سطح دانش و مهارت دیحیتال، فرهنگ دیجیتال)؛ پدیده محوری (حکمرانی خوب الکترونیک در  فضای کسب‌و‌کار بیمه)؛ راهبردها (بهبود تعامل بین نهادهای بیمه، توسعه بیمه الکترونیک، سرمایه‌گذاری موثر در فناوری اطلاعات، تقویت فرهنگ دیجیتال)؛ مقوله‌های پیامدی (تعامل کارا و اثربخش نهادهای بیمه، تحول دیجیتال در بیمه، افزایش رضایت بیمه‌گذاران، گسترش عدالت و رفاه اجتماعی) بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه تأثیرگذار می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مقوله‌های ذکر شده بر حکمرانی خوب الکترونیک در فضای کسب‌و‌کار مجازی در صنعت بیمه می‌باشد، لذا برای موفقیت باید توجه ویژه‌ای به این مقوله‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of good e-governance in the online business environment of the insurance industry

نویسندگان [English]

  • Pedram Abdarzadeh 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • Masoud Keimasi 3
  • Seyed Vahid Aqili 4
1 Ph.D. Candidate in Media management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Media management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Media management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Communication Science and Media Studies, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
In recent years, advances in information and communication technology have led to the beginning of a new era of public sector reform and formation of e-business. One of the consequences of the formation of e-business is the development of good governance in society.
 
Methodology
As an applied sturdy, the statistical population of the present research included experts in the field of governance, e-commerce and insurance.  A combination of judgmental and snowball sampling methods was applied as the sampling method. Initially, experts who were familiar with the field were selected and then were asked to introduce the other experts to the researchers. Eventually, 15 interviewees were selected pool of participants. In this research, interview tools were used to gather the views.
 
Findings
The obtaind esults showed that the causal conditions (i.e. increasing the Internet penetration, developing the use of information technology, new expectations of insurance industry stakeholders, the need to establish an integrated insurance system), the underlying conditions (i.e. main insurance policies, information technology infrastructure and new technologies in the insurance industry, legal considerations, limitations of digital technology development), intervention conditions (specific features of insurance services, systematic attitude of managers, level of digital knowledge,skills, and digital culture), the cCore category (good e-governance in the insurance industry business environment), the strategies (improving interaction between insurance industry institutions, developing e-insurance, effective investment in information technology, strengthening digital culture), the consequential categories (efficient and effective interaction of insurance industry institutions, digital transformation in the insurance industry, the increase the satisfaction insurers and promoting justice and social welfare) are affecting the good governance of e-business in the online business environment in the insurance industry.
 
Conclusion
The achieved results indicated the effect of each of the different categories on good e-governance in the online business environment in the insurance industry. Therefore, to succeed, special attention must be paid to these categories.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Good Electronic Governance
  • Insurance Industry
ایمان‌خان، نیلوفر (1397). کسب‌و‌کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 12 (1)، 105-83.
پاکروان، بایرام (1399). تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص‌ رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد با استفاده از رهیافت تحلیل بین کشوری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25 (84)، 142-115.
پاک‌نیت، مریم؛ انصاری، رضا؛ شاهین، آرش (1395). تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان. نشریه مدیریت نوآوری، 5 (3)، 84-59.
جعفری، محمدباقر؛ عبدالله‌زاده، زهرا (1398). بررسی تأثیر به‌کارگیری مکانیک‌های بازی‌پردازی بر موفقیت طرح‌های جمع‌سپاری در حکمرانی الکترونیکی؛ مشارکت شهروندان شهرکرد در زیباسازی شهر. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 12 (1)، 154-131.
خاتمی، محمدعلی؛ عسگری‌مهر، مسعود؛ مرتاض، فرخنده (1397). راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 18 (68)، 290-253.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا؛ دهقانی، مسعود (1399). طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 24 (2)، 34-1.
دقتی، عادله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ کمالیان، امین‌رضا؛ دهقانی، مسعود؛ مرادی، ابراهیم (1398). ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10 (4)، 120-89.
رستم‌زاده، نادر؛ افشاری، مصطفی؛ علم، زهرا؛ قربانی، سعید (1398). ارائه مدل حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت ورزش، 11 (56)، 62-43.
صادقیان، سعید؛ رسولی، رضا؛ طبرسا، غلامعلی؛ قربانی، علی (1399). طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14، 52-37.
عباسی، فاطمه (1398). پژوهش در حکمرانی الکترونیک، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال 30، ش 16.
عبادی، نغمه (1395). بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه های کشور. فصلنامه مدیریت دولتی، 8 (3)، 486-459.
علی‌احمدی، علیرضا؛ جعفری، میثم؛ خالقی، غلامحسین؛ رشتبری، حسین (1394). مدل راهبردی در رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و منطق فازی. نشریه مدیریت فردا، 13 (43)، 22-3.
فرزانه‌کندری، نرگس؛ محمودی، جعفر (1398). ارائه چارچوبی مفهومی برای تبیین تأثیر شاخص‌های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار. اندیشه مدیریت راهبردی، 13 (2)، 302-277.
قلی‌پور، رحمت‌الله؛ منوریان، عباس؛ الهیاری، ملیحه (1398). طراحی مدل دولت الکترونیک در چارچوب اخلاقی حکمرانی خوب. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14 (4)، 189-186.
قلی‌پور، رحمه‌الله؛ حمداللهی، هاتف؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ قربانی‌زاده، وجه‌الله (1399). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب. فصلنامه حقوق اداری، 8 (24)، 160-135.
محمودی، ج. و مقدسی, ع. (1389). مدل‌های حکمرانی الکترونیک. ماهنامه وب، 33-38.
محمودی، جعفر و اصلانی، زهرا (1393). حکمرانی نیک الکترونیک، دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 480-506
مقدسی، علیرضا؛ مانیان، امیر؛ قلی پور، رحمت الله؛ حسن زاده، علیرضا (1395). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران؛ مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (3)، 620-591.
مولوی، زینب؛ حسینی، معصومه؛ جعفری، محمدباقر (1396). ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی. مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 4 (4)، 594-571.
نصراصفهانی، مهدی؛ شهسواری، قاسم؛ پیکانی، مهربان (1396). حکمرانی الکترونیک، چالش‌های دموکراسی. فصلنامه ترویج علم، 8 (12)، 97-79.
یعقوبی، اسماعیل (1396). حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10 (37)، 222-203.
یگانگی، کامران؛ بیگلی، امین (1399). مدل مفهومی حکمرانی خوب. فصلنامه پژوهش‌های علوم مدیریت، 2 (5)، 81-75.
 
References
 
Aliahmadi, A., Jafari, M., Khaleghi, G. & Rashtbari, H. (2015). Develop a new model for ranking e-businesses using structural equation modeling and fuzzy hierarchical analysis. Management tomorrow, 13 (43), 3-22. (in Persian)
Aurangzeb, K. & Asif, K. H. (2014). Good Governance in Universities, And Prospects of Employment for the Students: Evidence from Pakistan, Universal. Journal of Management and Social Sciences, 2 (11), 203-229.
Bicking, M., Janssen, M. & Wimmer, M. A. (2006). Looking into the future: Scenarios for e-government in 2020. Project E-Society: Building Bricks, 11-13.
Cheng, C. C. J. & Shiu, E. C. (2020). What makes social media-based supplier network involvement more effective for new product performance? The role of network structure. Journal of Business Research, 118, 299-310.
Choshin, M. & Ghaffari, A. (2017). An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small and medium-sized companies. Computers in Human Behavior, 66, 67-74.
Deghati, A., Yaghoubi, N., Kamalian, A. & Dehghani, M. (2020). Designing an Establishment and Development Model of Good Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach. Management Research in Iran, 24 (2), 1-34. (in Persian)
Deghati, A., Yaghoubi, N., Kamalian, A., Dehghani, M. & Moradi, E. (2020).  Presenting an Establishment and Development Pattern of Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration Perspective, 10 (4), 89-120. (in Persian)
Dias, G. P. (2020). Global e-government development: besides the relative wealth of countries, do policies matter?. Journals Transforming Government: People. Process and Policy, 14 (3), 390-397.
Dijkstra, G. (2018). Aid and good governance: Examining aggregate unintended effects of aid. Evaluation and Program Planning, 68, 225-232.
Ebadi, N. (2016). The Maturity Level of E-Governance in Iran Ministry Portals. Quarterly Journal Public Administration, 8 (3), 459-486. (in Persian)
Farzaneh, N. &  Mahmoudi, J. (2019). Presenting framework for investigating effects of e-governance indicators on sustainable human development. Strategic Management Thought, 13 (2), 277-302. (in Persian)
Gulevičiūtė, G. (2014). E. BUSINESS QUALITY: DEFINITION AND DIFFERENCE BETWEEN VALUE AND QUALITY. Social Transformations in Contemporary Society, 6-14.
Imankhan, N. (2018). E-Business and Startup's Performance. Quarterly Journal of Economic Modelling, 12 (1), 83-105. (in Persian)
Jafari, S. M. & Abdollahzadeh, Z. (2019). Investigating the Effect of Gamification Mechanisms on the Success of Crowdsourcing Projects in e-Governance (The Case Study: Shahrekord’s Citizens Participation in Beautifying the City). Journal of Iran Cultural Research, 12 (1), 131-154. (in Persian)
Khatami, M., Asgarimehr, M. & Mortaz, F. (2018). Electronic Business Development Strategies in the Context of Facilitating and Improving Business Environment. Economic Research, 18 (68), 253-290. (in Persian)
Klimach, A., Dawidowicz, A. & Zrobek, R. (2018). The Polish land administration system supporting good governance. Land Use Policy, 79, 547-555.
Moghaddasi, A., Manian, A., Gholipoor, R. & Hasanzadeh, A. (2016). A Model for Electronic Good Governance in Electronic Learning Sector of Iran. Journal of Information Technology Management, 8 (3), 591-620. (in Persian)
Molavi, Z., Hosseini, M. & Jafari, M. (2018). Promoting Citizen's Public Trust; the Role of E-Government Services by Emphasis on Good Governance. Journal of Social Capital Management, 4 (4), 571-594. (in Persian)
Nasr Esfahani, M., Shahsavari, Q. & Peykani, M. (2017). Electronic Governance, Challenges of Democracy. Journal of the Popularization of Science, 8 (12), 79-97. (in Persian)
Ngobo, P. V. & Fouda, M. (2012). Is ‘Good’ governance good for business? A cross-national analysis of firms in African countries. Journal of World Business, 47 (3), 435-449.
Niemimaa, M., Jarvelainen, J.,  Heikkila, M. &  Heikkila, J. (2019). Business continuity of business models: Evaluating the resilience of business models for contingencies. International Journal of Information Management, 49, 208-216.
Pakniyat, M., Ansari, R. & Shahin, A. (2016). Analyzing the Impact of Technological Innovation Capabilities on Technology Commercialization and Performance Knowledge-Based Companies in Isfahan. Innovation Management Journal, 5 (3), 59-84. (in Persian)
Pakravan, B. (2021). The Effect of Good Governance Indices on the Index of Global Economic Competitiveness: An Inter-country Analysis Approach. Iranian Journal of Economic Research, 25 (48), 115-142. (in Persian)
Qalipur, R., Hamdolahi, H., Seyed Javadin, S. & Ghorbani Zadeh, V. (2020).  Designing the model of Iranian public human resource management improving the indicators of good governance. Administrative Law, 8 (24), 135-160. (in Persian)
Qalipur, R., Monavaryan, A. & Alahyari, M. (2020). Designing an E-Government Model in the Ethical Framework of Good Governance. Journal of Ethics in Science and Technology, 14 (4), 186-189. (in Persian)
Rindermann, H., Kodila-Tedika, O. & Christainsen, G. (2015). Cognitive capital, good governance, and the wealth of nations. Intelligence; 51: 98-108.
Rostam Zadeh, N., Afshari, M., Alam, Z. & Ghorbani, S. (2019). Providing a Good Electronic Governance Model at the Ministry of Sports and Youth. Journal of Sport Management Review, 11 (56), 43-62. (in Persian)
Sadeghian, S., Rasoli, R., Tabarsa, G. & Ghorbani, A. (2020). Designing an Empowerment Model Based on Good Governance: A Qualitative Approach. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14, 37-52. (in Persian)
Salam, M. A. (2013). E-Governance for Good Governance through Public Service Delivery, Master's Thesis of Arts in Governance and Development, Institute of Governance Studies, BRAC University, Bangladesh.
Vinod Kumar, T. M. (2015). E-Governance for Smart Cities. In T. Vinod Kumar (Ed). E-Governance for Smart Cities. Advances in 21 century human settlements, 1-43.
Yaghoubi, E. (2017). Good Governance and Health Promoting of Administrative System; Explaining the Role of Electronic Government. Management Researches, 10 (37), 203-222. (in Persian)
Yeganegi, K. & Bigoli, A. (2021). Conceptual model of good governance. Quarterly Journal of Management Science Research, 2 (5), 75-81. (in Persian)