سنجش مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها‌ و ارائه‌دهندگان خدمات، مدیریت تجربه مشتری را به‌عنوان یک تحول استراتژیک شناسایی کرده و بر آن متمرکز شده‌اند و بکارگیری این رویکرد منجر به ترویج رفتارهای سودآور مشتریان و رسیدن به مزیت رقابتی است. ازاین‌رو هدف این تحقیق آزمون مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت الکترونیکی ایران است.
روش: این تحقیق جزء پژوهش‌های توسعه‌ای کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها جزء پژوهش‌های میدانی- پیمایشی است. جامعه موردنظر‌ تحقیق مدیران و کارشناسان حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و جامعه محدود بوده و روش نمونه‌گیری پژوهش با توجه به عدم دسترسی کافی به افراد، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 170 پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش معادلات ساختاری انجام و از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد.
یافته‌ها: این مدل شامل 8 بعد تجربه مشتری، ابزار ارائه‌دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل بازاریابی، عوامل زیرساخت تکنولوژیک، عوامل ساختار، عوامل مشتریان، عوامل صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و محیط کلان در خدمات بانکداری الکترونیکی است که مولفه‌های آن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در ارزیابی بخش ساختاری مدل بین سازه‌ها‌ی درون‌زا و برون‌زا  ارتباط قوی برقرار است و مدل کلی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق در قالب مدل مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شد. نتایج تحلیل داده‌ها ضمن تأیید فرضیه‌ها نشان داد که ابعاد و مولفه‌های مدل مورد تأیید است و تجربه مشتری وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the customer experience management model in E-banking

نویسندگان [English]

  • Vahid , Nasehifar 1
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 2
  • Mahmood Mohammadian 3
  • Mostafa Allahverdi 4
1 Associate Prof., Faculty of Business Administration, Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Prof., Faculty of Business Administration, Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Faculty of Business Administration, Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Ph.D., Business Administration, Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
In the field of e-banking services, banks and service providers have identified and focused on customer experience management as a strategic transition, and applying this approach has led to the promotion of profitable customer behaviors and the achievement of competitive advantage. Therefore, the purpose of this study is to test the customer experience management model in electronic banking services in the Iranian banking and electronic payment services industry.
 
Methodology
This applied development research was conducted based on collecting data via field-survey research. The study population included managers and experts in the field of electronic banking services. Due to insufficient access to individuals, the available method was used for the sampling method and 170 questionnaires were collected. Data analysis was performed using the structural equation method and PLS software was used.
 
Findings
In this study, the research model was tested by exploring the dimensions of customer experience management in the field of electronic banking services and refining it by analyzing quantitative data in the target community. This model included 8 dimensions of customer experience, e-banking service provider tools, marketing factors, technological infrastructure factors, structure factors, customer factors, electronic banking services industry factors, and macro environment in electronic banking services. Also, these dimensions included 22 main categories and 58 sub-categories as the characteristics of the model components. In evaluating the structural part of the model, there was a strong relationship between endogenous and exogenous structures, and the overall research model has a good fit. The determination coefficient (R2) of endogenous structures of the model with its exogenous structures with a value of more than 0.729, indicated the strength of the structural part of the model. According to the path coefficients determined in the reflective model, the factors of technological infrastructure (0.723), customer factors (0.502), structural factors (0.397), marketing factors (0.123), and provider tools Electronic banking services (0.119) had the most effect on the independent variables, and had the greatest impact on creating the customer experience, too.
 
Conclusion
The research results were presented in the form of a customer experience management model for electronic banking services. The results of data analysis while confirming the hypotheses showed that the dimensions and components of the model are confirmed. In the research model, improving customer experience was the centralized goal of customer experience management, which depended on internal and external dimensions, and in this regard, customer experience management strategies in e-banking services were presented. Finally, suggestions for future implementation and research were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Experience Management (CEM)
  • Customer Experience
  • E-Banking Services
  • E-Banking Service Device
  • Testing Model
بانک مرکزی ایران (1400)، آمار بانکی، تاریخ دسترسی: 25/6/1400؛ https://www.cbi.ir/simplelist/15725.aspx.
جامی پور, مونا, طالاری, محمد, بهادری, مهناز. (1398). طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته. مطالعات رفتار مصرف‌کننده, 6(2), 46-67.
حسنقلی پور یاسوری, طهمورث, خانلری, امیر, غریبی, محی الدین (1396). مطالعۀ شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربۀ مشتریان خدمات صنعت بانکداری. مدیریت بازرگانی, 9(2), 259-270.
حشمتی, ابراهیم, سعیدنیا, حمیدرضا, بدیع زاده, علی (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت تجربه مشتری با تأکید بر شاخص‌های بانکی (مطالعه موردی: بانک مسکن شهر کرمانشاه). مدیریت بازاریابی, 13(38), 1-14.
حکیمی, هاجر, دیواندری, علی, کیماسی, مسعود, حقیقی کفاش, مهدی (1398). ارائه مدل شکل‌گیری تجربه مشتریان بانکداری خرد از طریق عوامل تحت مدیریت سازمان با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری، مدیریت بازرگانی، (11)3، 565-584

رحیمیان, سمانه, شامی زنجانی, مهدی, مانیان, امیر, اسفیدانی, محمد رحیم. (1399). ارائه چارچوب مدیریت تجربه مشتری در صنعت هتلداری: مرور نظام‌مند مبانی نظری. مدیریت بازرگانی, 12(3), 523-547.
طهماسبی، م ، منصوری، س(1397). آینده بازارهای خدمات مالی، پژوهش هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری. گزارش شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری. https://icpf.ir/wp-content/uploads/IFP/2018/06 . تاریخ دسترسی: 20/6/1400.
موسوی, پریسا, رحیم نیا, فریبرز, مهرآیین, محمد, شامی زنجانی, مهدی. (1400). مدیریت تجربۀ مشتری؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش. مدیریت بازرگانی, 13(2), 502-523.
ناصحی فر, وحید, دهدشتی شاهرخ, زهره, محمدیان, محمود, اله وردی, مصطفی. (1400). مدل چندسطحی مدیریت تجربۀ مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی. تحقیقات بازاریابی نوین, 11(2), 1-26.
 
Abadi, M., Saeednia, H., & Khorshidi, A. (2021). Presenting a Model of Customer Experience Management in Mobile Banking Industry for Commercial Banks Customers in Dubai. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 14(2), 215-223.
Al-Nowaiser, R., & Faleel, J. (2021). INFLUENCES OF E-BANKING SERVICES TOWARD CUSTOMER VALUES AND LOYALTY. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(13), 20-28.
Amit Shankar, Charles Jebarajakirthy, (2019) "The influence of e-banking service quality on customer loyalty: A moderated mediation approach", International Journal of Bank Marketing, https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2018-0063
ARINELI, A. (2016). Customer Experience Management: An innovative approach to marketing and business on the fashion retail industry. Journal of Economics, Marketing and Management, 4, 1-19.
Bascur, C., & Rusu, C. (2020). Customer Experience in Retail: A Systematic Literature Review. Applied Sciences, 10(21), 7644.
Becker, L., & Jaakkola, E. (2020). Customer experience: fundamental premises and implications for research. Journal of the Academy of Marketing Science48(4), 630-648.
Beyari, H., & Ghouth, A. (2018). Customer Experience in Social Commerce Websites: Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of Management Research, 10(3), 52-62.
Bilgihan, A., Kandampully, J., & Zhang, T. (2016). Towards a unified customer experience in online shopping environments: Antecedents and outcomes. International Journal of Quality and Service Sciences, 8(1), 102-119.
Borsboom, L., & Lawson, N. (2018). The Millennial Customer Experience in Traditional Retail Environments: A Swedish Perspective.
Ceesay, L. B. (2020). Building a High Customer Experience Management Organization: Toward Customer-Centricity. Jindal Journal of Business Research, 9(2), 162-175.
Chauhan, P., & Sarabhai, S. (2018). Customer experience management: evolution and the paradigm shift in marketing. Business Perspectives17(1), 18-34.
Domb, M., Sujata, J., Sanjay, B., Arindam, R., & Jypti, S. (2018). An Empirical Study to Measure Customer Experience for Telecom Operators in Indian Telecom Industry. GSTF Journal on Business Review (GBR), 4(2).
Farrukh, S., Kassim, R. N. M., Malik, F., Khan, S., & Iqba, M. F.(2018) Study to Evaluate The Effect of Web Experience Dimensions on Pre-Purchase Decision to Enhance Customer Satisfaction and Loyalty. World Journal of Research and Review, 6(6).
Fatma, S. (2014). Antecedents and consequences of customer experience management-a literature review and research agenda. International Journal of Business and Commerce, 3(6), 32-49.
Fliginskih, T. N., Vaganova, O. V., Solovjeva, N. E., Bykanova, N. I., Ragheed, Y., & Usatova, L. V. (2020). The impact of e-banking on performance of banks: Evidence from Russia. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems12(S4), 231-239.
Garg, R., Rahman, Z., Qureshi, M. N., & Kumar, I. (2012). Identifying and ranking critical success factors of customer experience in banks: An analytic hierarchy process (AHP) approach. Journal of Modelling in management, 7(2), 201-220.
Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer experience management in retailing: An organizing framework. Journal of retailing85(1), 1-14.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hakimi, H., Divandari, A., Keimasi, M., Haghighi kaffash, M. (2019). Development of Retail Banking Customer Experience Creation Model from Manageable Factors by Organization Using Interpretive Structural Modeling (ISM). Journal of Business Management, 11(3), 565-584. doi: 10.22059/jibm.2019.267812.3285 (in Persian)
Hasangholipour Yasoori, T., Khanlari, A., Gharibi, M. (2017). A Nethnography Study to Identify the Underlying Dimensions of Customer Experience in the Banking Industry. Journal of Business Management, 9(2), 259-270. doi: 10.22059/jibm.2017.120345.1600(in Persian)
Heshmati, E., Saeednia, H., Badie Zadeh, A. (2018). Investigating the Influential Factors on Customer Experience Management on Bank Indicators (Case Study of Maskan Bank of Kermanshah City). Jounal of Marketing Management, 13(38), 1-14. (in Persian)
Heshmati, E., Saeednia, H., & Badizadeh, A. (2019). Designing a customer-experience-management model for the banking-services sector. Journal of Islamic Marketing.
Hoffrén, V. (2017). Customer Experience Management in Construction Company (Master's thesis).
Hwang, J., & Seo, S. (2016). A critical review of research on customer experience management: Theoretical, methodological and cultural perspectives. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2218-2246.
Jami Pour, M., Talari, M., Bahadori, M. (2020). Designing a Customer Experience Management Framework in a Social Business: A Mixed Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 6(2), 46-67. (in Persian)
Kan, S., Chung, D., & Chung, G. (2019). Customer Experience Transformation in the Aviation Industry: Business Strategy Realization through Design Thinking, Innovation Management, and HPT. Performance Improvement58(1), 13-30.
Klink, R. R., Zhang, J. Q., & Athaide, G. A. (2020). Measuring customer experience management and its impact on financial performance. European Journal of Marketing.
Komulainen, H., & Saraniemi, S. (2019). Customer centricity in mobile banking: a customer experience perspective. International Journal of Bank Marketing.
Kozina, M., & Dusper, D. (2020). ADOPTING BEST PRACTICES TO IMPROVE CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 288-295.
Komulainen, H., & Saraniemi, S. (2019). Customer centricity in mobile banking: a customer experience perspective. International Journal of Bank Marketing.
KUMAR, K. N., & BALARAMACHANDRAN, P. R. (2018). ROBOTIC PROCESS AUTOMATION-A STUDY OF THE IMPACT ON CUSTOMER EXPERIENCE IN RETAIL BANKING INDUSTRY. Journal of Internet Banking and Commerce, 23(2).
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96.
Makudza, F. (2020). Augmenting customer loyalty through customer experience management in the banking industry. Journal of Asian Business and Economic Studies.
Mansoor, M., Awan, T. M., & Alobidyeen, B. (2020). Structure and measurement of customer experience management. International Journal of Business and Administrative Studies, 6(4), 171-182.
Mbama, C. I., & Ezepue, P. O. (2018). Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers’ perceptions. International Journal of Bank Marketing, 36(2), 230-255.
McLean, G., Al-Nabhani, K., & Wilson, A. (2018). Developing a Mobile Applications Customer Experience Model (MACE)-Implications for Retailers. Journal of Business Research, 85, 325-336.
McColl-Kennedy, J. R., Zaki, M., Lemon, K. N., Urmetzer, F., & Neely, A. (2019). Gaining customer experience insights that matter. Journal of Service Research, 22(1), 8–26.
Mousavi, P., Rahimnia, F., Mehraeen, M., Shamizanjani, M. (2021). Customer Experience Management; Trends and Areas in Research. Journal of Business Management, 13(2), 502-523. doi: 10.22059/jibm.2021.317302.4034 (in Persian)
Nasehi far, V., dehdashti Shahrokh, Z., mohammadian, M., Allahverdi, M. (2021). The Multilevel Model of Customer Experience Management in E-Banking Services. New Marketing Research Journal, 11(2), 1-26. doi: 10.22108/nmrj.2021.123556.2158(in Persian)
Nazaritehrani, A., & Mashali, B. (2020). Development of E-banking channels and market share in developing countries. Financial Innovation, 6(1), 12.
Pasharibu, Y., & Ihalauw, J. J. (2012, June). E-Banking: What is in prospects' mind?. In Management of Innovation and Technology (ICMIT), 2012 IEEE International Conference on (pp. 325-330). IEEE.
Rahimian, S., ShamiZanjani, M., Manian, A., Esfiddani, M. (2020). Developing a Customer Experience Management Framework in Hoteling Industry: A Systematic Review of Theoretical Foundations. Journal of Business Management, 12(3), 523-547. doi: 10.22059/jibm.2020.292231.3718 (in Persian)
Raina, S., Chahal, H., & Dutta, K. (2019). Customer experience and its marketing outcomes in financial services: A multivariate approach. In Understanding the Role of Business Analytics (pp. 119-143). Springer, Singapore.
Rajaobelina, L., Brun, I., Tep, S. P., & Arcand, M. (2018). Towards a better understanding of - banking: the impact of customer experience on trust and commitment. Journal of Financial Services Marketing, 1-12
Rao, V. N. (2018). CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BANKS–A STUDY. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 8(8).
Schmitt B. (1999). Experiential Marketing, Journal of Marketing Management, vol. 15, no. 1-3, pp.53-67.
Schmitt, Bernd H, J. Josko Brakus, and Lio Zarantonello (2015), “From Experiential Psychology to Consumer Experience,” Journal of Consumer Psychology, 25 (January), 166–71.
Tahmasbi, M., Mansoori, S.(2018). The future of financial services markets. Bank, Insurance & Equity Holding of the Civil Servants Pension Fund, https://icpf.ir/wp-content/uploads/IFP/2018/06. Date of access: 11/9/2021. (in Persian)
Thuan, L. T., Ngoc, N. H., & Trang, N. T. (2018). Does customer experience management impact customer loyalty shopping at supermarket? The case in the Mekong Delta, Vietnam. Economics World, 6(1), 13-21.
Tutore, I., & Sorrentino, A. (2021). Corporate environmental sustainability and customer experience management: Is it possible to integrate their perspectives?
Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L. A. (2009). Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies. Journal of retailing, 85(1), 3141.
Wang, L., Tang, H., Liu, D., & Xing, C. (2017). Study on Customer Experience Dimension Based on Online Shopping reviews of MI’s Products. In MATEC Web of Conferences (Vol. 100, p. 05024). EDP Sciences.