دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، 1400 
مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان

صفحه 655-689

10.22059/jibm.2021.317487.4037

عباس سلمان‌پور سهی؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد آقایی


تأثیر توأمان استراتژی و شایستگی‌های سازمانی بر هویت برند سازمانی

صفحه 690-720

10.22059/jibm.2021.315807.4015

محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش


تأثیر عدم قطعیت تخفیف بر تصمیم به خرید

صفحه 791-813

10.22059/jibm.2021.312642.3976

کیان نوروزی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ توماس زوئگا رمزوی؛ محسن نظری؛ عبدالحسین وهابی