طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله، طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از طریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات 15 نفر از اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، معاونان و کارشناسان آژانس دیجیتال لابراتوار رسانه، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری و تحلیل شد و با استفاده از روش داده‌بنیاد (رویکرد تفسیرگرایی)، مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز طراحی و تنظیم شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که طراحی مدل کسب‌وکار رسانه می‌تواند به افزایش تعاملات برون‌سازمانی و به‌تبع آن، به افزایش فروش و تعاملات درون‌سازمانی کمک کند و در نتیجه، به افزایش بهره‌وری شرکت، افزایش رضایت گروه‌های دخیل در فرایندهای کسب‌وکار و ارتقای سطح بهره‌گیری از تمایز در فرایندهای کسب‌وکار منجر شود.
نتیجه‌گیری: مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال با تأکید بر ایجاد برند متمایز، می‌تواند نقش مهمی در جای‌گیری و فرهنگ‌سازی این رسانه‌ها و همچنین، بومی‌سازی و ارتقای سطح کیفی کسب‌وکار در ایران داشته باشد. بر اساس نتایج، تدوین راهبردهای مناسب با شرایط زمینه‌ای، الزام‌آور و ویژگی‌های رسانه‌های دیجیتال، به تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز برند و مزیت رقابتی منجر می‌شود و می‌تواند مبنایی برای طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتالی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Business Model for Digital Media Based on Creating a Distinctive Brand

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohseni 1
  • Farshad Faezy Razi 2
  • Maryam Khoshnevis 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 , Associate Prof., Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economics, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective
There are specific frameworks and criteria for activity in the traditional and non-digital fields and also there are appropriate models for organizing the digital media activities and their branding in the majority of countries; nonetheless, the lack of appropriate, accurate, and efficient business models in the field of digital media and online activities in Iran has caused a lot of confusion. Consequently, no specific rights and responsibilities have been set even for those involved and employees in this field. This may facilitate the likelihood of unauthorized activities and prepare the ground for the violation of public rights. The purpose of this research is to design a digital media business model based on creating a distinctive brand in the Digital Media Lab Agency. For this purpose we will examine these two issues: how can the media business model affect value creation in the organization and what tasks (derived from the digital media business model) can become key factors in creating value.
 
Methodology
Therefore, "interpretativism" paradigm was used in this research. Since detailed information will be used in this research and a general verdict will be inferred by examining the relationship between the components, and the observations focus on specific events in a sample of the media industry, the findings will be generalized to all members of the industry based on observations of events. "Inductive" research approach will be employed for this qualitative research, because it seeks to create a new theory and expand the knowledge regarding the digital media business model. The present research aims to explore the data collected through semi-structured interviews. Moreover, the data-driven theory method has been used in this research. The statistical population of the present study includes all the people active in the digital agency of the media laboratory. Based on the estimated statistical sample size, fifteen managers, experts, deputies, and members of the board of the Digital Agency of Media Lab were selected for this study.
 
Findings
The results of this qualitative study indicate that the design and implementation of media business model can help increase sales, intra-organizational interactions, and organizational productivity; it can also improve stakeholders’ satisfaction and the use of distinction in business processes. The present study includes the categories of intra-organizational knowledge and technologies in the field of business, sharing ideas, technology development in business, providing and receiving authentications to conduct business activities, and redefining the business model. In addition, digital media business model is categorized based on creating a distinct brand that includes classifying and exploiting the company's internal knowledge, acquiring companies and using their knowledge, as well as creating partnerships with customers and investing in ideas.
 
Conclusion
The results showed that the present study includes categories related to knowledge and intra-organizational technologies regarding business, sharing ideas, developing technology in business, obtaining permission to conduct business activities, and redefining the business model. Moreover, the following categories were classified: digital media business model based on creating a distinct brand, which includes categorizing and exploiting the company's internal knowledge, acquiring companies and using their knowledge, collaborating with customers, and investing in the idea. According to the findings, designing a media business model can increase external interactions and, consequently, increase sales. In terms of internal interactions, it can help increase company productivity and the satisfaction of those involved in the business processes as well as improve the utilization of distinctive business processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • Digital media
  • Distinctive brand
رحیمی، فرج الله؛ بقالی‌نژاد شوشتری، محمدحسن؛ نداف، مهدی (1399). طراحی مدل هوشمندی کسب‎وکار با رویکرد داده‌‌بنیاد، مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 9 (34)، 247-272.
رزمی، زهرا؛ حاجی حیدری، نسترن؛ حسینی‌کیا، عاطفه‌السادات (1393). پژوهشی در تأثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری، جهت طراحی مدل کسب‎وکار همراه با رویکرد BMO. مجله فرایند مدیریت و توسعه، (90)، 117-138.
رضائی بنجار، محمود؛ عباسی، ابراهیم (1397). بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدل کسب‎وکار بانکداری شخصی مبتنی بر آنتولوژی کسب‎وکار استروالدر (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران). مجله راهبرد مدیریت مالی، (23)، 89-107.
رضوانی، مهران؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله (1397). طراحی مدل کسب‎وکار باشگاه مشتریان در صنعت بیمه با تأکید بر نوآوری و بلوک مشتریان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8 (1)، 89-112.
رودساز، حبیب؛ ظریفیان، محمدرضا؛ صوفی، جعفر (1391). کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات دانش نگار.
کریمی، آصف؛ رحمانی، سوما (1394). طراحی مدل کسب‎وکار برای چابکی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا). مجله توسعه کارآفرینی، 8 (2)، 273-292.
محقر، علی؛ حاجی حیدری، نسترن (1389). روش‌شناسی تغییر مدل کسب‎وکار بر اثر ورود فناوری موبایل به سازمان. مجله مدیریت فناوری اطلاعات، 2(4)، 175-192.
مقیمی، سیدمحمد؛ احمدپور داریانی، محمود (1387). آموزش کارآفرینی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها. نشریه توسعه کارآفرینی، 1 (1)، 245-207.
نیرومند، پوراندخت؛ زعفریان، رضا؛ قاسم زاده، فریدون؛ دلخوش کسمایی، ابوالقاسم (1391). انتخاب مدل کسب‎وکار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه اینترنت همراه در ایران با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله‎مراتبی. مجله مدیریت فناوری اطلاعات، (13)، 171-186.
 
References
Arsanjani, A., Gholipour Soleimani, A., Delafrooz, N., & Taleghani, M. (2019). Challenges of the Iranian E-Banking Business Model in Digital Transformation. Journal of Money and Economy, 14(3), 389-419.
Birkie, S. E. (2018). Exploring business model innovation for sustainable production: Lessons from Swedish manufacturers. Procedia Manufacturing, 25, 247-254.
Blasco, L., Alexander, M., Chen, T., Jonas, J., Raithel, S., & Sörhammar, D. (2017, June). Exploring business actor engagement in service systems through engagement platforms. In 15th International Research Symposium on Service Excellence in Management.
Bocken, N. M., De Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308-320.
Casero-Ripollés, A., & Izquierdo-CastilloBetween, J. (2013). Decline and a new online business model: The case of the Spanish newspaper industry. Journal of media business studies, 10 (1), 63-78.
Corbin, J.M. (1998). The Corbin and Strauss chronic illness trajectory model: An update. Research and Theory for Nursing Practice, 12(1), 33.
Couldry, N. (2012). Media, society, world: Social theory and digital media practice. Polity. Press, Rutgers University, USA.
De Souza, J. V. R., De Mello, A. M., & Marx, R. (2019). When is an innovative urban mobility business model sustainable? A literature review and analysis. Sustainability, 11(6), 1-18.
Frey, B. S., & Rost, K. (2010). Do rankings reflect research quality? Journal of Applied Economics, 13(1), 1-38.
Gillin, P. (2007). The new influencers: A marketer’s guide to the new social media. Linden Publishing.
Hmoud, A. Y., Salim, J., & Yaakub, M. R. (2020). Platformisation of Mobile Operators Business Model: A Proposition Using Design Science Approach and Grounded Theory Principles. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 10(2), 473-484.
Jääskeläinen, A., & Yanatma, S. (2019). The future of national news agencies in Europe-Case study 4: Business model innovation in media-owned national news agencies. The London School of Economics and Political Science.
Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of cleaner production, 135, 1474-1486.
Karimi, A., & Rahmani, S. (2015). Designing the business Model for organizational agility (Case Study: SAIPA Company). Journal of Entrepreneurship Development, 8 (28), 273-292. (In Persian)
Kreutzer, R. T., Neugebauer, T., & Pattloch, A. (2017). Digital business leadership. Digital Transformation–Geschäftsmodell-Innovation–agile Organisation–Change-Management. Working Paper.
Langabeer, J. R., & Champagne, T. (2016). Exploring business strategy in health information exchange organizations. Journal of Healthcare Management, 61(1), 15-26.
Lee, M. (2017). Understanding the business of global media in the digital age. Routledge.
Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1-19.
Li, W., & Chen, J. (2018). Pricing and quality competition in a brand-differentiated supply chain. International Journal of Production Economics, 202, 97-108.
Linder, M., & Williander, M. (2017). Circular business model innovation: inherent uncertainties. Business Strategy and the Environment, 26(2), 182-196.
Lindgren, S. (2017). Digital media and society. Sage. Ordibehesht 11, 1396 AP - Language Arts & Disciplines.
Marlin-Bennett, R., & Thornton, E. N. (2012). Governance within social media websites: Ruling new frontiers. Telecommunications Policy, 36(6), 493-501.
Massa, L., Tucci, C. L., & Afuah, A. (2017). A Critical Assessment of Business Model Research. Academy of Management Annals, 11(1), 73-104.
Mittal, T., & Madan, P. (2020). Impact of financing patterns on business performance of e-startups in India: A research model. International Journal of Business Innovation and Research, 21(4), 490-508.
Moghimi, S. M., & Ahmadpour Dariani, M. (2008). Entrepreneurship Education in Iran SMEs Iran: Needs and Alternatives. Journal of Entrepreneurship Development, 1(1), 207-245. (in Persian)
Mohaghar, A., & Haji Heidari, N. (2010). A methodology for business model change inspired of mobile technology entrance to organization. Journal of Information Technology Management, 2(4), 175 - 192. (in Persian)
Neumeyer, X., & Santos, S. C. (2018). Sustainable business models, venture typologies, and entrepreneurial ecosystems: A social network perspective. Journal of Cleaner Production, 172, 4565-4579.
Nirumand, P., Zafarian, R., Qasemzadeh, F., & Delkhosh Kasmaei, A. (2012). Selecting the appropriate business model for enterprises operating in the field of mobile Internet in Iran using a hierarchical analysis approach. Journal of Information Technology Management, (13), 171-186. (in Persian)
Öztaş, Y. B. B. (2015). The increasing importance of mobile marketing in the light of the improvement of mobile phones, confronted problems encountered in practice, solution offers and expectations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1066-1073.
Park, H., Kim, S., Jeong, Y., & Minshall, T. (2021). Customer entrepreneurship on digital platforms: Challenges and solutions for platform business models. Creativity and Innovation Management, 30(1), 96-115.
Rahimi, F., Baghalinejad Shooshtari, M. H., Nadaf, M. (2020). Designing a Business Intelligence Model Applying a Grounded Theory Approach. Smart Business Management Studies, 9 (34), 247-272. (in Persian)
Razmi, Z., Haji Heydari, N., & Hosseini Kia, A. S. (2015). Investigation of Effective Factors in Designing Mobile Business Model in Customer Interface based on BMO. JMDP, 27 (4), 117-138. (in Persian)
Remane, G., Hanelt, A., Nickerson, R. C., & Kolbe, L. M. (2017). Discovering digital business models in traditional industries. Journal of Business Strategy, 38(2), 41-51.
Rezaie Bonjar, M., & Abbasi, E. (2018). Based on Osterwalder's Business Ontology (Case Study: Refah Kargaran Bank). Journal of Financial Management Strategy, 6 (23), 89-107. (in Persian)
Rezvani, M., Davari, A., & Afrasiabi, R. (2018). Design of customer club business model with an emphasis on innovation and customer blocks. ORMR, 8 (1), 89-112. (in Persian)
Rudsaz, H., Zarifian, M. R., & Sufi, J. (2012). Entrepreneurship in the context of information technology, Tehran: Daneshnegar Publications. (in Persian)
Salamzadeh, A., Kawamorita Kesim, H., & Karami, M. (2019, March). Media business models: A holistic approach. In Proceedings of the 2nd International Conference of Research in Innovation and Technology.
Scuotto, V., Santoro, G., Bresciani, S., & Del Giudice, M. (2017). Shifting intra‐and inter‐organizational innovation processes towards digital business: an empirical analysis of SMEs. Creativity and Innovation Management, 26(3), 247-255.
Sia, S. K., Soh, C., & Weill, P. (2016). How DBS Bank Pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2).
Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Skills for disruptive digital business. Journal of Business Research, 94, 257-263.
Srnicek, N. (2017). The challenges of platform capitalism: Understanding the logic of a new business model. Juncture, 23(4), 254-257.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 51(1), 40-49.
Tsai, M. H., Lin, Y. D., & Su, Y. H. (2011). A grounded theory study on the business model structure of Google. International journal of electronic business management, 9(3), 231-242.
Wang, H., & Liu, D. (2020). The differentiated impact of perceived brand competence type on brand extension evaluation. Journal of Business Research, 117, 400-410.
Wang, Y., & Dong, T. (2021). Exploring the Business Model Structure Using Grounded Theory: The Case of a Chinese Platform-based Unicorn Company. International Journal of Science, 8 (2), 77-90.
Wu, A. X., & Taneja, H. (2019). How did the data extraction business model come to dominate? Changes in the web use ecosystem before mobiles surpassed personal computers. The Information Society, 35(5), 272-285.