تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: امروزه صنعت روبه‌رشد گردشگری با ظهور تکنولوژی‌های نوین تغییرات شگرفی را تجربه می‌کند. واقعیت مجازی، یکی از تکنولوژی‌های برخاسته از ICT این قابلیت را دارد که برای گردشگران بالقوه تجربه بسیار تعاملی‌ای را رقم زند و آنها را به بازدید واقعی از مقاصد در آینده ترغیب کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرهای تکنولوژی واقعیت مجازی بر نیات رفتاری گردشگران و تصویر مقصد گردشگری اجرا شده است.
روش: نمونه این پژوهش، 267 نفر بازدیدکننده از سه جاذبه گردشگری استان خوزستان، از طریق فیلم‌های 360 درجه واقعیت مجازی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌نامه آنلاین و روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. پایایی و روایی سازه‌های پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی به تأیید رسید. فرضیه‌های پژوهش نیز به‌کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس3 بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای حس حضور و تجربه زیبایی‌شناسی بر رضایت از واقعیت مجازی به‌طور مثبت و معنادار مؤثر است، رضایت از واقعیت مجازی بر درگیری رفتاری تأثیر مثبت و معنادار می‌گذارد و درگیری رفتاری نیز بر قصد بازدید از مقصد، قصد توصیه شفاهی و تصویر مقصد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، تکنولوژی واقعیت مجازی تأثیر مثبتی بر رفتار گردشگران و تصویر مقصد دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران و بازاریاب‌های مقاصد گردشگری و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات برنامه‌های واقعیت مجازی مفید واقع شود. این تکنولوژی، ابزاری مفیدی برای بازاریابی و برندسازی مقاصد است و می‌تواند گردشگران را به بازدید حقیقی از مقصد در آینده ترغیب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Reality Technology in Tourism Destination Marketing

نویسندگان [English]

  • Niloufar Hadianfar 1
  • Abdolhadi Darzian Azizi 2
1 MSc., Department of Marketing Management, Faculty of Economic & Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahavz, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Economic & Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective
Given the recession and crises such as the Covid-19 Pandemic, tourism destinations and related businesses are attempting to continue to expose their tourism destinations and capacities to potential tourists. They also aim to encourage them by providing extra facilities to visit these tourism destinations once the crisis is over. Virtual reality technology seems to be an effective instrument for this purpose, which highlights the significance of using this technology in the present situation. Virtual reality is regarded as an ICT-enabled technology with the potential to provide a highly interactive experience for potential tourists and inspire them to visit these destinations in the future. This study aims to investigate the impacts of virtual reality technology on tourists’ behavioral intentions and the image of the tourism destination.
 
Methodology
The present study is descriptive-applied in nature. The required data will be collected using online questionnaire and available sampling method. The statistical population of the study includes all the tourists who usually use various mobile applications for their travels. For this purpose, a 360-degree virtual video from three popular tourism destinations in Khuzestan province were selected. The sample of this research includes 267 visitors. The reliability and validity of the research constructs were confirmed using Cronbach's alpha coefficient and mean extraction variance. Besides, research hypotheses were also tested using Smart-PLS3 software.
 
Findings
The results illustrate that “sense of presence” and “aesthetic experience” are the two the variables with a significantly positive impact on satisfaction with virtual reality. Moreover, satisfaction with virtual reality has a positive and significant effect on behavioral conflict and behavioral conflict has a significantly positive effect on the intention to visit the destination, verbal recommendation, and the destination image.
 
Conclusion
Based on the results of this study, virtual reality technology has a positive effect on tourist behavior and destination image. Accordingly, if virtual reality applications and programs can provide their users with a sense of presence in the scene, a more realistic experience, a more unique instances of aesthetic effects and principles, these users will experience greater satisfaction with the virtual travel experience. While attracting and motivating the users, this can lead to more engagement and interaction with the tourism experience. In addition, the higher the users are engaged with the experience and the more time and energy they spend interacting and participating in the virtual experience, the greater the likelihood of observing behavioral reactions. Therefore, higher engagement with the experience of visiting a destination virtually can help increase their intention to actually visit that destination in the future. Moreover, users who have had a more rewarding experience based on their engagement with the destination, will be more likely to share their experiences with others and recommend them. In addition, such a unique experience of interaction and engagement with the tourism destination and its attractions can creates a more desirable feeling toward the destination and increase the credibility and desirability of the destination. Eventually, it can also help improve the brand image of that tourism destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination marketing
  • Destination image
  • Intention to visit
  • Word of mouth advertisement
  • Virtual reality
احدی، پری؛ حقدادی، الهام؛ صابریان، فاطمه (1399). ارزیابی تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مقصد با بهره‌گیری از نظریه مجموعه‎های راف. مدیریت بازرگانی، 12(2)، 455-476.
بردبار، عارفه؛ عبدالوند، ندا؛ غنبر طهرانی، نسیم؛ رجائی‌هرندی، سعیده (1398). ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 895-918.
حقیقی، محمد؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ روستا، احمد؛ صالحی، علی (1396). ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 63-82.
 
References
Adachi, R., Cramer, E.M., & Song, H. (2020). Using virtual reality for tourism marketing: A mediating role of self-presence. The Social Science Journal, 1-14. DOI: 10.1080/03623319.2020.1727245
Ahadi, P., Haghdadi, E., Saberian, F. (2020). Evaluation of the Impact of the Quality of Tourism Information on Social Media on the Formation of the Mental Image of Destination Using Rough Sets Theory. Journal of Business Management, 12(2), 455-476. (in Persian)
Beck, J., Rainoldi, M. & Egger, R. (2019). Virtual reality in tourism: A state-of-the-art review. Tourism Review, 74(3), 586-612.
Bordbar, A., Abdolvand, N., Ghanbartehrani, N., & Rajaee Harandi, S. (2019). Developing a Business Model for Social Commerce in Tourism Industry in Iran. Journal of Business Management, 11(4), 895-918. (in Persian)
Boyd, D. E., & Koles, B. (2019). Virtual reality and its impact on B2B marketing: a value-in-use perspective. Journal of Business Research, 100, 590-598.
Chen, Y.Ch., Li, R.H. & Chen, Sh. H. (2013). Relationships among adolescents’ leisure motivation, leisure involvement, and leisure satisfaction: a structural equation model, Social Indicators Research, 110 (3), 1187–1199.
Chuah, S. H.W. (2018). Reality technology adoption: literature review, reference models, and future research agenda. https://www.researchgate.net/publication/329177547.
Chung, N., Lee, H., Kim, J.Y. & Koo, Ch. (2018). The role of augmented reality for experience-influenced environments: The case of cultural heritage tourism in Korea. Journal of Travel Research, 57(5), 627-643.
Farah, M.F., Ramadan, Z.B., & Harb, D. H. (2019).The examination of virtual reality at the intersection of consumer experience, shopping journey and physical retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 136-143.
Finn, A., Wang, L., & Frank, T. (2009). Attribute perceptions, customer satisfaction and intention to recommend e-services. Journal of Interactive Marketing, 23(3), 209-220.
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019).The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, 100, 547-560.
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S. & Orús, C. (2020). Impacts of technological embodiment through virtual reality on potential guests’ emotions and engagement. Journal of Hospitality Marketing & Management, 30(1), 1-20.
Gaberli, Ü. (2019). Tourism in Digital Age: An Explanation for the Impacts of Virtual, Augmented and Mixed Reality Technologies on Tourist Experiences. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 2(2), 61-69.
González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C. & Pino-Mejías, M. Á. (2020). The impact of virtual reality technology on tourists’ experience: a textual data analysis. Soft Computing, 24(3), 1-14.
Griffin, T., Giberson, J., Lee, S.H.M., Guttentag, D., Kandaurova, M., Sergueeva, K., & Dimanche, F. (2017). Virtual reality and implications for destination marketing. Paper presented at Tourism Travel and Research Association 2017 international conference: Advancing tourism research globally. Available in: http://scholarworks.umass.edu/ttra/2017/Academic_Papers_Oral/29
Haghighi, M., Roshandel Arbatani, T., Roosta, A. & Salehi, A. (2017). A Model for Multi-sensory Marketing in Tourism Destination Branding. Journal of Business Management, 9(1), 63-82. (in Persian)
Hasenzahl, L., & Cantoni, L. (2021). “Old” and “New” Media Discourses on Chinese Outbound Tourism to Switzerland Before and During the Covid-19 Outbreak. An Exploratory Study. In Information and Communication Technologies in Tourism 2021 (pp. 530-542). Springer, Cham.
Huang, T.L. & Liu, F.H. (2014). Formation of augmented-reality interactive technology's persuasive effects from the perspective of experiential value. Internet Research, 24(1), 82-109.
Huang, Y.Ch., Backman, Sh.J., & Backman, K.F. (2012). Exploring the impacts of in-volvement and flow experiences in Second Life on people's travel intentions. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3(1), 4–23.
Jung, T. H., & Tom Dieck, M. C. (2017). Augmented reality, virtual reality and 3D printing for the co-creation of value for the visitor experience at cultural heritage places. Journal of Place Management and Development, 10(2), 140-151.
Jung, T.H., Lee, H., Chung, N., & Tom Dieck, M. C. (2018). Cross-cultural differences in adopting mobile augmented reality at cultural heritage tourism sites. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3), 1621-1645.
Jung, T., Chung, N., & Leue, M. C. (2015). The determinants of recommendations to use augmented reality technologies: The case of a Korean theme park. Tourism management, 49, 75-86.
Kim, M., Lee, Ch.K. & Jung, T. (2020). Exploring consumer behavior in virtual reality tourism using an extended stimulus-organism-response model. Journal of Travel Research, 59(1), 69-89.
 Kim, S. & Kim, S. (2018). Perceived values of TV drama, audience involvement, and behavioral intention in film tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 35 (3), 259–272.
 Lee, H., Jung, H.J, Tom Dieck, M.C.& Chung, N. (2020). Experiencing immersive virtual reality in museums. Information & Management, 57(5), 103229.
Lee, M., Lee, S.A., Jeong, M. & Oh, H. (2020). Quality of virtual reality and its impacts on behavioral intention. International Journal of Hospitality Management, 90, 102595.
Lee, W.J. (2020). Use of Immersive Virtual Technology in Consumer Retailing and Its Effects to Consumer. The Journal of Distribution Science, 18(2), 5-15.
Lee, Z., Cheung, Ch. & KH Chan, T. (2014). Understandingthe Development of Problematic Use of Massively MultiplayerOnline Game. Paper presented at: ICIS 2014. Auckland, Newzealand, December 14-17.
Li, T. & Chen, Y. (2019). Will virtual reality be a double-edged sword? Exploring the moderation effects of the expected enjoyment of a destination on travel intention. Journal of Destination Marketing & Management, 12, 15-26.
Lin, L.P., Huang, Sh.Ch., & Ho, Y.Ch. (2020). Could virtual reality effectively market slow travel in a heritage destination? Tourism Management, 78, 104027.
Loureiro, S.M.C., Guerreiro, J. & Ali, F. (2020). 20 years of research on virtual reality and augmented reality in tourism context: A text-mining approach. Tourism Management, 77, 104028.
Lu, L., Chi, Ch.G. & Liu, Y. (2015). Authenticity, involvement, and image: evaluating tourist experiences at historic districts, Tourism Management, 50: 85–96.
Marasco, A., Buonincontri, P., van Niekerk, M., Orlowski, M & Okumus, F. (2018). Exploring the role of next-generation virtual technologies in destination marketing. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 138-148.
Martínez, S.C. & Alvarez, M.D. (2010). Country versus destination image in a developing country. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(7), 748-764.
McFee, A., Mayrhofer, T., Baràtovà, A., Neuhofer, B., Rainoldi, M., & Egger, R. (2019). The effects of virtual reality on destination image formation. In J. Pesonen& J. Neidhardt (Eds.), Information and communication technologies intourism 2019: Proceedings of the International Conference in Nicosia, Cyprus (pp. 107–119). Cham, Switzerland: Springer.
Molinillo, S., Liébana-Cabanillas, F., Anaya-Sánchez, R., & Buhalis, D. (2018). DMO online platforms: Image and intention to visit. Tourism management, 65, 116-130.
Pallavicini, F., Pepe, A., Ferrari, A., Garcea, G., Zanacchi, A. and Mantovani, F. (2020). What is the relationship among positive emotions, sense of presence, and ease of interaction in virtual reality systems? An on-site evaluation of a commercial virtual experience. PRESENCE: Virtual and Augmented Reality, 27(2), 183-201.
Pestek, A. & Sarvan, M. (2020). Virtual reality and modern tourism. Journal of Tourism Futures, 7(2), 245-250.
Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 56(1), 41-54.
Qu, M. (2017). The aesthetic experience of augmented reality art. In ISEA 2017 Bio-creation and Peace, 23rd International Symposium on Electronic Arts: Manizales, Colombia (pp. 11-18).
Rahimizhian, S., Ozturen, A. & Ilkan, M. (2020). Emerging realm of 360-degree technology to promote tourism destination. Technology in Society, 63, 101411.
Rauschnabel, P. A., Felix, R., & Hinsch, Ch. (2019). Augmented reality marketing: How mobile AR-apps can improve brands through inspiration. Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 43-53.
Sagnier, C., Loup-Escande, E., Lourdeaux, D., Thouvenin, I., &Valléry, G. (2020). User acceptance of virtual reality: an extended technology acceptance model. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(11), 993-1007.
Scaglione, M., Ohe, Y., Johnson, C. (2021). Tourism Management in Japan and Switzerland: Is Japan Leapfrogging Traditional DMO’s Models? A Research Agenda. In Information and Communication Technologies in Tourism 2021 (pp. 389-402). Springer, Cham.
Tahyudin, I., Saputra, D.S., Haviluddin, H. (2015). An interactive mobile augmented reality for tourism objects at Purbalingga district. TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering, 16(3), 559-564.
Tiusanen, P. (2017). Virtual reality in destination marketing. Master’s Thesis for Degree Programme in Tourism. Haaga-Helia. University of applied sciences.
Tom Dieck, M. C., Jung, T.H., & Rauschnabel, P.A. (2018). Determining visitor engagement through augmented reality at science festivals: An experience economy perspective. Computers in Human Behavior, 82, 44-53.
Tussyadiah, I.P., Wang, D., Jung, T. H. & Tom Dieck, M. C. (2018). Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism. Tourism Management, 66, 140-154.
Tussyadiah, I.P., Jung, T.H. & Tom Dieck, M. C. (2017). Embodiment of wearable augmented reality technology in tourism experiences. Journal of Travel Research. http://dx.doi.org/10.1177/0047287517709090.
Tussyadiah, I.P., Wang, D. & Jia, Ch.H. (2016). Exploring the persuasive power of virtual reality imagery for destination marketing. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 25. https://scholarworks.umass.edu/ttra/2016 /Academic_Papers_Oral/25.
Vishenevsakaya, E.V., Klimova, T.B., Slinkova, O.K. & Glumova, Y.G. (2017). The influence of virtual information spaces on tourism development. Espacios, 38(49), 22.
Wei, W. (2019). Research progress on virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in tourism and hospitality. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 539-570.
Wei, W., Qi, R., & Zhang, L. (2019). Effects of virtual reality on theme park visitors' experience and behaviors: A presence perspective. Tourism Management, 71, 282-293.
Woyo, E. (2021). The Sustainability of Using Domestic Tourism as a Post-COVID-19 Recovery Strategy in a Distressed Destination. In Information and Communication Technologies in Tourism 2021 (pp. 476-489). Springer, Cham.
Yung, R., Khoo-Lattimore, C., Prayag, G., & Surovaya, E. (2020). Around the world in less than a day: virtual reality, destination image and perceived destination choice risk in family tourism. Tourism Recreation Research, 46(1), 3-18.
Yung, R., Khoo-Lattimore, C., & Potter, L.E. (2020). Virtual reality and tourism marketing: conceptualizing a framework on presence, emotion, and intention. Current Issues in Tourism, 24(11), 505-1525.
Yung, R., & Khoo-Lattimore, C. (2019). New realities: a systematic literature review on virtual reality and augmented reality in tourism research. Current Issues in Tourism, 22(17), 2056-2081.