مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه پژوهشی مدیریت توسعه اقتصادی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: از آنجا ‌که در ادبیات مدیریت استراتژیک در ایران، اجرا از زوایای مختلفی بررسی شده است و گاهی مفهوم روشنی از آن وجود ندارد، در این مقاله تلاش می‌شود که ضمن بیان وجوه تمایز اجرای استراتژیک با اجرای استراتژی، مفهوم و ماهیتی جدید از اجرای استراتژیک و الگویی از مؤلفه‌های متأثر بر آن برای تحقق استراتژی‌ها در سازمان‌های ایرانی از منظر مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران ارائه شود.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش نظریه مبنایی با رهیافت ساخت‌گرایانه چارمز انجام شده است. مشارکت‌کنندگان به‌صورت هدفمند و زنجیره‌ای انتخاب شدند که پس از انجام ۱۶ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته، با بهره‌گیری از راهبرد نمونه‌گیری نظری، اشباع نظری حاصل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ماهیت اجرای استراتژیک دارای ابعاد فردی، تشکیلاتی ـ ساختاری و عملیاتی است. این پدیده برساخته از اهرم‌های مولد/زایا، مباشر، کارساز و محرک/جنباننده است که هر یک به‌کمک مفاهیم دیگری برساخته شده‌اند. قوای مخل از محیط درون و برون سازمان نیز در ساخت ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک اثرگذارند. نشانه آشکار و جلوه‌گر این پدیده را می‌توان در درون و برون سازمان مشاهده کرد.
نتیجه‌گیری: اجرای استراتژیک یکی از سطوح تحقق استراتژی در سازمان و به‌معنای تبدیل استراتژی بالادستی به استراتژی پایین‌دستی است، از این رو برای انجام آن، کارکنان و حاکمیت سازمان باید اهرم‌های چهارگانه متأثر بر ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک را شناخته و آنها را معنا بخشند، ضمن آنکه از قوای مخل محیطی و سازمانی آگاهی یافته و بتوانند آنها را خنثی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the Nature of Strategic Execution to Organizational Strategies Implementation

نویسندگان [English]

  • Abbas Salmanpour Sohi 1
  • Seyed Mohammad Aarabi 2
  • Ali Asghar Pourezzat 3
  • Mohammad Aghaei 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Economic Development Management Research, Research Center of Management & Productivity, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The implementation of strategies is regarded as a significant factors for organizational success. Various corporate strategies of the organizations may never be implemented or fail while implementation. Lack of comprehensive knowledge of strategy, insufficient understanding of employees at the organization level, and the lack of a clear and accepted concept of strategic implementation in the organization might lead to failure in implementation of organizational strategies. Since execution has been translated and studied from different perspectives in the strategic management literature in Iran, and sometimes there is no clear concept of execution or implementation, this research aims to explain the differences between strategic execution and strategy implementation. The purpose of this study is to develop a new concept and nature of strategic implementation and design a process model of effective components for the implementation of strategies in Iranian organizations. This will be conducted from the perspective of senior managers and the strategy of the Iranian automotive industry.
 
Methodology
This research has employed a qualitative approach, which is conducted based on a relativistic ontological approach and a subjective epistemological position. Since the purpose of this study is to create a theory that explains the concept and nature of "strategic execution", the basic theory is preferred and has been conducted using Charms' constructivist approach. Participants were selected based on purposeful and chain sampling. After conducting 16 in-depth and semi-structured interviews, theoretical saturation was achieved using the theoretical sampling strategy.
 
Findings
The results indicated that the nature of strategic implementation includes individual, organizational-structural, and operational dimensions. This phenomenon is made up of productive/fertile, directing, effective, and motivating/moving levers, each has been constructed by other concepts. Disruptive forces from inside and outside the organization are also effective in constructing the dimensions of the nature of strategic implementation. The manifestation of this phenomenon can be observed both inside and outside the organization.
 
Conclusion
Strategic implementation is one of the strategy implementation stages in the organization, which refers to the changing of the upstream strategy into a downstream strategy. A common understanding of strategy should be developed at the organizational level. For this purpose, employees and managers of the organization must recognize and prioritize the four levers affected by the dimensions of the nature of strategic implementation. The nature and dimensions of strategic implementation are made up of the shared interactions among these four levers. Based on the obtained data in this study, we could not discover the specific precedence of these four levers; besides, we were not able to observe any significant one-way relationships between them. Nonetheless, it is necessary to be aware of the disruptive environmental and organizational forces in order to neutralize them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy implementation
  • Strategic execution
  • Executive strategy
  • Organizational strategies
  • Charmaz’ constructivist approach
اعرابی، سید محمد (1397). راهنمای برنامه‌ریزی عملیاتی: اجرای استراتژی (گام‌به‌گام). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جودی‌گل‌لر، پویا (1399). به‌کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت‌گرا در پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. فصلنامه علمی ‌پژوهشی مطالعات شهری، 34(9)، 3-16.
دانایی‌فر، حسن؛ سید مجتبی، امامی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2)، 69-97.
رشیدی، زهرا؛ فراستخواه، مقصود (1397). مفهوم‌پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران؛ مطالعه زمینه‌ای. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 24(4)، 123- 150.  
سالدنا، جانی (1395). راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی (گیویان، عبدالله، مترجم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مک‌لنان، اندرو (1393). پیاده‌سازی استراتژی (اعرابی، سید محمد؛ هاشمی، سید علیرضا؛ قادری، محمود، مترجم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مورگان، مارک؛ لویت، ریمون ای.؛ مالک، ویلیام (1393). اجرای استراتژیک (اعرابی، سید محمد؛ زارع، قاسم، مترجم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
References
Aaker, D. A. (1998). Developing Business Strategy (5th Edition ed.). New York, NY: John Wiley and Sons Inc.
Aarabi, S.M. (2018). Operational Planing: Executive Strategy Astep by Step Guide. (1st Edition).Tehran: Iran Cultural Studies. (in Persian)
Alemu, G., Stevens, B., Ross, P., & Chandler, J. (2015). The Use o fa Constructivist Grounded Theory Method to Explore the Role of Socially-Constructed Metadata (Web 2.0) Approaches. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 4, 517-540.
Alharthy, A. H., Rashid, H., Pagliari, R., & Khan, F. (2017). Identification of strategy implementation influencing factors and their effects on the performance. International Journal of Business and Social Science, 8(1), 34-44.
Amjad, M. (2013). Towards competitive theorizing of strategy implementation process–empirical evidence from applying the RBV lens on implementation process. (Doctoral dissertation), University of Central Lancashire,
Amoo, N., Hiddlestone‐Mumford, J., Ruzibuka, J., & Akwei, C. (2019). Conceptualizing and measuring strategy implementation: A multidimensional view. Strategic change, 28(6), 445-467.
Anchor, J. R., & Aldehayyat, J. S. (2016). Strategic decision implementation in an emerging market. Management Decision, 54(3), 646-663.
Andersen, M. A., Lie, M. S., & Nielsen, N., A master thesis, Economics. (2013). The Theoretical Development of strategy Implementation from 1980 to 2013. Business Administration, Copenhagen Business School.
Barros, L. A. M. D., & Fischmann, A. (2020). Strategy code: indicators of organisational alignment for obtaining strategy implementation effectiveness. International Journal of Business Excellence, 21(1), 37-63.
Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business Research, 61(6), 590-598.
Brozovic, D. (2018). Strategic flexibility: A review of the literature. International Journal of Management Reviews, 20(1), 3-31.
Cândido, C. J. F., & Santos, S. P. (2019). Implementation obstacles and strategy implementation failure. Baltic Journal of Management, 14(1), 39-57. doi:http://dx.doi.org/10.1108/BJM-11-2017-0350
Carucci, R. (2017). Executives fail to execute strategy because They’re too internally focused. In: Harvard Business Review.
Cater, T., & Pucko, D. (2010). Factors of effective strategy implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice. Journal of East European Management Studies, 15(3), 207-236.
Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis: Los Angeles: sage.
Charmaz, K., & Bryant, A. (2010). Grounded theory in historical perspective: An epistemological account. In Handbook of grounded theory (pp. 31-57).
Chiaroni, D., Chiesa, V., & Frattini, F. (2010). Unravelling the process from closed to open innovation: evidence from mature, asset-intensive industries R&D Management, 40(1), 222–245.
Cocks, G. (2010). Emerging concepts for implementing strategy. The TQM Journal, 22(3), 260-266.
Danaeifard, H., & Emami, S. M. (2007). Strategies of qualitative research: a reflection on grounded theory. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97. (in Persian)
de Oliveira, C. A., Carneiro, J., & Esteves, F. (2019). Conceptualizing and measuring the “strategy execution” construct. Journal of Business Research, 10(5), 333-344.
Franklen, A., Edwards, C., & Lambert, R. (2009). Understanding The Critical Management Elements That Lead to Success. California Management Review, 51(3).
Genc, E. (2017). Strategy implementation, organizational culture and performance in Turkish local government. Cardiff University,
George, B., Walker, R. M., & Monster, J. (2019). Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta‐Analysis. Public Administration Review, 79(6), 810-819.
Getz, G., & Lee, J. (2011). Why your strategy isn't working. Business Strategy Series, 12(6), 303-307. doi:http://dx.doi.org/10.1108/17515631111185932
Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (1984). Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation. Academy of Management Journal, 27(1), 25-41.
Heide, M., Grønhaug, K., & Johannessen, S. (2002). Exploring barriers to the successful implementation of a formulated strategy. Scandinavian journal of management, 18(2), 217-231.
Higgins, J. M. (2005). The Eight 'S's of Successful Strategy Execution. Journal of Change Management, 5(1), 3-13.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2013). Strategic management cases: competitiveness and globalization (10th ed.): Mason Cengage Learning, USA.
Hourani, M. (2017). Conceptual frameworks for strategy implementation: A literature review. Journal of Management Research, 9(3), 12-30.  
Hrebiniak, L. G. (2013). Making strategy work: Leading effective execution and change: FT Press.
Hrebiniak, L. G., & Joyce, W. F. (1984). Implementing Strategy: Macmillan, New York, NY.
Jiang, N., & Carpenter, V. (2013). A case study of issues of strategy implementation in internationalization of higher education. The International Journal of Educational Management, 27(1), 4-18. doi:http://dx.doi.org/10.1108/09513541311289792
Joudi G., P., (2020). Constructivist Grounded Theory Method Application in Urban and Regional Planning Researches. Journal of urben studies, 34 (9), 3-16. (in Persian)
Kaplan R., S., & P., N. D. (1996). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39(1). doi:https://doi.org/10.2307/41165876
Karli, B. (2020). Improvement of Clarity as a supporting service for strategy implementation: A client study. University of Vassa.
Kohtamäki, M., Kraus, S., Mäkelä, M., & Rönkkö, M. (2012). The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(2), 159-178. doi:10.1108/13552551211204201
Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 73, 59-67.
Laffan, B. (1988). Policy Implementation in the European Community: The Europian Social Fund as a case Study. Journal of Common Market Strudies, 21, 389-408.
Li, Y., Guohui, S., & Eppler, M. (2008). Making strategy work: A literature review on the factors influencing strategy implementation. Handbook of Strategy Process Research, 1(2), 165-183.
Löwstedt, M., Räisänen, C., & Leiringer, R. (2018). Doing strategy in project-based organizations: Actors and patterns of action. International Journal of Project Management, 36(6), 889-898.
MacLennan, A. (2014). Strategy Execution: translating strategy in to action in complex organization. (Aarabi, S.M., Hashemi, S.A., Ghaderi, M. Trans) (Vol. 1st). Tehran:Iran: Cultural Research Bureau. (in Persian)
Maotwanyane, G. K. (2017). Addressing the strategy implementation gap with a liabilities approach. University of Pretoria,
Meyers, D. C., Durlak, J. A., & Wandersman, A. (2012). The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. American journal of community psychology, 50(3-4), 462-480.
Morgan, M., Malek, W. A., & Levitt, R. E. (22014). Executing your strategy: how to break it down and get it done. (Aarabi, S.M., Zare, R.,Trans). (2end Edition). Tehran:Iran Culture Studies. (in Persian)
Musawir, A. U., Abd-Karim, S. B., & Mohd-Danuri, M. S. (2020). Project governance and its role in enabling organizational strategy implementation: A systematic literature review. International Journal of Project Management, 38(1), 1-16.
Obeidat Bader, Y., Al-Hadidi, A., Tarhini, A., & Masa’deh, R. e. (2017). Factors affecting strategy implementation: A case study of pharmaceutical companies in the middle east. Review of International Business and Strategy, 27(3), 386-408. doi:10.1108/RIBS-10-2016-0065
Ogbeide, G.-C. A., & Harrington, R. J. (2011). The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(6), 719-738. doi:http://dx.doi.org/10.1108/09596111111153448
Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations. Management Decision, 41(9), 871-882.
Pauget, B., & Wald, A. (2018). Creating and implementing organizational innovation: the role of professional identity and network embeddedness in healthcare organizations. European Journal of Innovation Management, 21(1), 384–401.
Pearce, J., & Robinson, R. (2010). Strategic Management: Formulation, Implementation, Irwin. In: McGraw-Hill, Boston.
Pennings, J. M. (1998). Strategy Implementation: A Diagnostic Framework. Retrieved from
Pettigrew, A. M., Ferlie, E., & McKee, L. (1992). Shaping strategic change: Making change in large organizations: The case of the National Health Service: Sage Publications.
Petty, N. J., Thomson, O. P., & Stew, G. J. M. t. (2012). Ready for a paradigm shift? Part 2: Introducing qualitative research methodologies and methods. 17(5), 378-384.
Pryor, M. G., Anderson, D., Toombs, L. A., & Humphreys, J. H. (2007). Strategic Implementation as a Core Competency: The 5P's Model. Journal of Management Research, 7(1), 3-17.
Radomska, J. (2014). Model Of Successful Strategy Execution: Revising The Concept. Problems of Management in the 21st Century, 9(3), 213-220.
Ramashala, P. A., Pretorius, T., & Steyn, H. (2018). A Literature Review on the use of Project Portfolios in Effective Strategy Execution: A Proposed Approch to Improve Business Succcess.. Paper presented at the In 27th international conference on management of technology (IAMOT), Birmingham, UK.
Ramokgadi, M. H., Moreme, M. D., Boikanyo, D., & Boikanyo, D. H. (2019). Exploring the barriers to effective strategy implementation in a petrochemichal organisation. University of Johannesburg
Rashidi, Z., Farasatkhah, M. (2019). Conceptualizing of bullying from the perspective of the faculty members of Tehran`s comprehensive universities: a Grounded Theory study. Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (4), 123-150. (in Persian)
Repenning, N. (2002). A simulation-based approach to understanding the dynamics of innovation implementation. Organization Science, 13, 109–127.
Sabourin, V. (2015). Strategy execution: five drivers of performance. Journal of Strategy and Management Decision, 8(2), 127–138.
Saha, R., Cerchione, R., Singh, R., & Dahiya, R. (2020). Effect of ethical leadership and corporate social responsibility on firm performance: A systematic review. Corporate Social Responsibility Environmental Management, 27(2), 409-429.
Saldana, J. (2016). The Coding Manual for Qualitative Researchers (Giviyan, Abdollah, Trans). (1st Edition). Tehran: Elmifarhangi press. (in Persian)
Salih, A., & Doll, Y. (2013). A Middle Management Perspective on Strategy Implementation. International Journal of Business Management Decision, 8(22), 148-165.
Saunders, M., Mann, R., & Smith, R. (2008). Implementing Strategic initiatives: A framework of leading practices. International Journal of Operations Production Management, 138-155.
Schaap, J. I. (2006). Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry. UNLV Gaming Research Review Journal, 10(2), 2.
Scheepers, C., & Reddy, M. (2019). Influence Of Organisational Culture On Strategy Execution In A South African Organisation. Journal of Applied Business Research, 35(4), 109-128.
Siddique, M., & Shadbolt, N. (2016). Strategy Implementation literature review. by "Agrione Center of Excellence in Farm Business Management, Report, March.
Srivastava, A. K., & Sushil. (2017). Alignment: the foundation of effective strategy execution. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(8), 1043-1063. doi:http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-11-2015-0172
Sull, D., Homkes, R., & Sull, C. (2015, Mar 2015). Why Strategy Execution Unravels - and What to Do About It. Harvard Business Review, 93, 58-66.
Thanyawatpornkul, R., Siengthai, S., & Johri, L. M. (2016). Employee’s perspective towards strategy execution in facility management in Thailand. Facilities, 34(11/12), 682-702. doi:http://dx.doi.org/10.1108/F-09-2014-0071
Trullen, J., Anna, B. N., & Valverde, M. (2020). From Intended to Actual and Beyond: A Cross‐Disciplinary View of (Human Resource Management) Implementation. International Journal of Management Reviews, 22(2), 150-176. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ijmr.12220
van der Maas, A. (2008). Strategy implementation in a small island community. Erasmus Research Institute of Management, Doctoral dissertation., (EPS-2008-127-LIS)
Verweire, K. (2014). Strategy implementation. London: Routledge press.
Waterman Jr, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business horizons, 23(3),14-26
Wheelen, T., & Huger, J. (2012). Concepts in Strategic management and Business policy (13th Edition ed.). Boston, USA: Pearson / Prentice Hall.
Wilden, R., Gudergan, S. P., Nielsen, B. B., & Lings, I. (2013). Dynamic capabilities and performance: strategy, structure and environment. Long range planning, 46(1-2), 72-96.
Yasin, A. N., Tarakci, M., Porck Jeanine, P., van Knippenberg, D., & Groenen Patrick, J. F. (2020). The Dark Side of Visionary Leadership in Strategy Implementation: Strategic Alignment, Strategic Consensus, and Commitment. Journal of Management, 46(5), 637-665. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0149206318811567
Yuen, K. F., Lim, J. M., & Logistics. (2016). Barriers to the implementation of strategic corporate social responsibility in shipping. The Asian Journal of Shipping, 32(1), 49-57.
Zaidi, F. I., Zawawi, E. M. A., & Nordin, R. M. (2019). Strategy implementation process for better employees’ performance in construction companies. Paper presented at the MATEC Web of Conferences.