اثر سرمایه ساختاری بر شناسایی فرصت‌های کسب‌و‌کار با نقش میانجی چابکی راهبردی (نمونه‌پژوهی: صنایع موادغذایی ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار در صنعت موادغذایی با نقش میانجی چابکی راهبردی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع هم‌بستگی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می‌شود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش‌نامه سرمایه ساختاری یاسین و همکاران (2016)، چابکی راهبردی کونها و همکاران (2019) و شناسایی فرصت سامباسیوان، ابدول و یوسف (2009) استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS تحلیل شده است.
یافته ها: در این پژوهش، روابط بین سرمایه ساختاری و چابکی راهبردی و اثر این روابط بر فرصت‌شناسی، روی 200 شرکت بزرگ موادغذایی ایران که ضمن داشتن تنوع محصولات، در ارائه محصولات جدید پیشرو هستند، بررسی شده است. نتایج PLS-SEM نشان می‌دهد که روابط مثبت و معنا‎داری بین سرمایه ساختاری، چابکی راهبردی و فرصت‌شناسی شرکت‌ها وجود دارد. به‌علاوه، متغیرهای چابکی راهبردی، همچون حساسیت راهبردی، سیالیت منابع و چشم‌انداز روشن، بر شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار، اثر مثبت و معناداری می‌گذارند. همچنین، چابکی راهبردی بین سرمایه ساختاری و شناسایی فرصت‌ها نقش میانجی دارد. بنابراین پژوهش حاضر، اثر معنادار سرمایه ساختاری بر افزایش چابکی راهبردی و شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار در صنعت موادغذایی را تأیید می‌کند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، فهم سیاست‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌های موادغذایی را در خصوص نقش معنا‎دار سرمایه ساختاری و چابکی راهبردی در پایش مستمر صنعت و بهبود قابلیت فرصت‌شناسی شرکت افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Structural Capital on Identifying Business Opportunities with the Mediating Role of Strategic Agility (Case Study: Iranian Food Industry)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Amir Hoshang Nazarpori 2
  • Masood Sepahvand 3
  • Fariborz Fathi Chgni 4
1 , Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
4 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Objective
Given the shortening of the life cycle of products and the competition intensity in the food industry, opportunism and the timely implementation of opportunities is regarded as a key and winning feature in this industry. Related companies have used various measures to improve this capability, including structural capital and strategic agility. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of structural capital on identifying business opportunities in the food industry through the mediating role of strategic agility.
Methodology
This empirical study is a descriptive correlational research. In terms of philosophy, this research is a deductive research based on the positivist paradigm. Besides, this research is considered cross-sectional in terms of time. The structural capital questionnaire proposed by Yasin et al. (2016), the strategic agility questionnaire proposed by Konha et al. (2019), and the opportunity identification questionnaire by Sambasivan, Abdol, and Yousef (2009) were used to measure the research variables. Structural equation modeling and PLS software have been used to analyze the data.
 
Findings
This study investigates the relationship between structural capital and strategic agility, as well as the effect of such relationships on the opportunism among 200 Iranian food companies with a variety of products. These large companies are regarded as leaders in offering new products. The results of PLS-SEM reveal that there are significantly positive relationships between structural capital, strategic agility, and opportunism of companies. In addition, strategic agility variables such as strategic sensitivity, resource fluidity, and bright perspectives have a significantly positive effect on identifying business opportunities. Besides, strategic agility plays the mediating role between structural capital and the identification of opportunities. Therefore, the present study can confirm the significant effect of structural capital on increasing strategic agility and identifying business opportunities in the food industry.
Conclusion
The findings of this study can help raise awareness of strategists and senior managers of food companies about the significant role of structural capital and strategic agility in the constant monitoring of the industry. In addition, it can improve opportunism capability in these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Capital
  • Strategic Agility
  • Opportunity Identification
  • Food Industry
قبادی، عباس (1398). معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت. khabaronline.ir/news/1265816
 
References
Abu-Radi, S. (2013). Strategic agility and its impact on the operations competitive capabilities in Jordanian private hos-pitals. Master Thesis (Unpublished). Middle East University, Jordan.
Akhigbe, E.A, & Onuoha, B.C. (2019). Strategic Agility and Organizational Resilience of Food and Beverage Firms in Rivers State, Nigeria. International Journal of Business Systems and Economics, 12(2), 80-93.
Al-azzam, Z.F., & Irtaimeh, H.J., Khaddam, A.A.H. (2018). Examining the mediating effect of strategic agility in the relationship between intellectual capital and organizational excellence in Jordan service. IJMS, 25(1), 133-153.
Anderssona, T., Cäkerb, M., Tengblad, S., Wickelgrena, M. (2019). Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35 (2019) 36–45.
Arbussa, A., Bikfalvi, A., & Marquès, P. (2017). Strategic agility-driven business model renewal: the case of an SME. Management Decision, 55(2), 271–293. doi:10.1108/md-05-2016-0355
Arokodare, M.A. & Asikhia O. U. (2020). Strategic Agility: Achieving Superior Organizational Performance through Strategic Foresight. Global Journal of Management and Business, 20(3), 1-11.
Ashrafi, A., Zare Ravasan, A., Trkman, P., & Afshari, S. (2019). The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance. International Journal of Information Management, 47, 1–15.
Aydiner, A. S., Tatoglu, E., Bayraktar, E., & Zaim, S. (2019). Information system capabilities and firm performance: Opening the black box through decision-making performance and business-process performance. International Journal of Information Management, 47, 168–182.
Beltramino, N.S., García-Perez-de-Lema, D. and Valdez-Juárez, L.E. (2020). The structural capital, the innovation and the performance of the industrial SMES. Journal of Intellectual Capital, 21 (6), 913-945.
Bontis, N. (2001). Asses knowledge assets: A review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Review, 3 (1), 4160.
Cabrita, M.D.R., Bontis, N. (2008). Intelectual capital and business performance in the Portuguese banking industry. International Journal of Technology Management, 43 (1–3), 212–237.
Chang, C.H. and Chen, Y.SH. (2012). The determinants of green intellectual capital. Management Decision, 50(1), 74-94. DOI 10.1108/00251741211194886.
Cunha, M. P. E., Gomes, E., Mellahi, K., Miner, A. S., & Rego, A. (2019). Strategic agility through improvisational capabilities: Implications for a paradox-sensitive HRM. Human Resource Management Review, 30(1), 100695. 
Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301–331. 
Delgado-Verde, M., Amores-Salvadó, J., Martín-de Castro, G., & Navas-López, J. E. (2014). Green intellectual capital and environmental product innovation: the mediating role of green social capital. Knowledge Management Research & Practice, 12(3), 261–275. doi:10.1057/kmrp.2014.1
Denicolai, S., Ramusino, E.C., Sotti, F. (2015). The impact of intangibles on firm growth. Technol. Technology Analysis & Strategic Management. 27 (2), 219–236.
D'heur, M. (2015). Sustainable Value Chain Management: Delivering Sustainability Through the Core Business. Delivering Sustainability Through the Core Business, Springer International Publishing, Cham, Cham.
Doz, Y.L., Kosonen, M. (2008). The dynamics of strategic agility: nokia’s rollercoaster experience. California Management Review, 50 (3), 95–118.
Dutta, A., Lee, H., & Yasai-Ardekani, M. (2014). Digital systems and competitive responsiveness: The dynamics of IT business value. Information & Management, 51(6), 762–773.
Elijido-Ten, E.O. (2016). Does recognition of climate change related risks and opportunities determine sustainability performance? Journal of Cleaner Production.  doi: 10.1016/ j.jclepro.2016.09.136.
Fiet, J.O., Clouse, V.G.H., Norton Jr., W.I. (2004). Systematic search by repeat entrepreneurs. In: Butler, J.E. (Ed.), Opportunity Identification and Entrepreneurial Behavior (1–27). Information Age Publishing, Greenwich, CT, pp. 1–27.
Fleming, L., & Sorenson, O. (2004). Science as a map in technological search. Strategic Management Journal, 25(8–9), 909–928.
Gedajlovic, E., Honig, B., Moore, C. B., Payne, G. T., & Wright, M. (2013). Social capital and entrepreneurship: A schema and research agenda. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(3), 455–478.
Ghobadi, A. (2019). Deputy Minister of Internal Trade, Ministry of Industry, Mines and Trade. khabaronline.ir/news/1265816. (in Persian)
Govindarajulu, N., & Daily, B.F. (2004). Motivating employees for environmental improvement. Industrial Management and Data Systems, 104(3), 364–372.
Grant, R.M. (2003). Strategic planning in a turbulent environment: evidence from theoil majors. Strategic Management Journal, 24(49), 491–517.
Grégoire, D.A., Shepherd, D.A., (2012). Technology-market combinations and the identification of entrepreneurial opportunities: an investigation of the opportunity–individual nexus. Academy of. Managment, 55 (4), 753–785.
Hair, J.F., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2014). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-151.
Huang, C.-L. & Kung, F.-H. (2011). Environmental consciousness and intellectual capital management: evidence from Taiwan’s manufacturing industry. Management Decision, 49 (9), 1405–1425. Available from: [Accessed: 28 January 2015].
Janosevic, S., Dzenopoljac, V. (2012). Impact of intellectual capital on financial performance of serbian companies. Actual Probl. Econ., 133, 554–564.
Kale, E., Aknar, A., Başar, O. (2019). Absorptive capacity and firm performance: The mediating role of strategic agility. International Journal of Hospitality Management, 78 (2019), 276-283.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 11–20.
Kitchens, B., Dobolyi, D., Li, J., & Abbasi, A. (2018). Advanced customer analytics: Strategic value through integration of relationship-oriented bigdata. Journal of Management Information Systems, 35(2), 540–574.
Klotz, A. C., Hmieleski, K. M., Bradley, B. H., & Busenitz, L. W. (2014). New venture teams a review of the literature and roadmap for future research. Journal of Management, 40(1), 226–255.
Kumkale, İ. (2016). Organization’s tool for creating competitive advantage: strategic agility. Journal of Social. Sciences, 2 (3), 118–124.
Kwon, S.J., Ryu, D., & Park, E. (2018). The influence of entrepreneurs' strategic agility and dynamic capability on the opportunity pursuit process of new ventures: Evidence from South Korea. Academy of Strategic Management Journal, 17(1).
Lengnick-Hall, C.A., Beck, T.E. (2009). Resilience capacity and strategic agility: prerequisites for thriving in a dynamic environment. In: Nemeth, C., Hollnagel, E., Dekker, S. (Eds.), Preparation and Restoration. Ashgate Publishing., Aldershot UK.
Liu, C.-H. (2017). Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of Hospitality Management, 66, 13–23.
Lu, Y., Ramamurthy, K. (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility: an empirical examination. Management information systems quarterly, 35(4), 931–954.
Mainea, E., Soha, P-H., Santos, N.D. (2014). The role of entrepreneurial decision-making in opportunity creation and recognition. Technovation, 39-40, 53-72.
Mao, H., Liu, S., Zhang, J., & Deng, Z. (2016). Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The moderating role of resource commitment. International Journal of Information Management, 36(6), 1062–1074.
Mao, H., Liu, S., Zhang, J., (2013). How the effects of IT capability and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity. Information Development, 31 (4), 358–382.
Miles, S.J., & Van Clieaf, M. (2017). Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital. Business Horizons, 60(1), 55–65.
Mol, E., Khapova, S. N., & Elfring, T. (2015). Entrepreneurial team cognition: A review. International Journal of Management Reviews, 17(2), 232–255.
Moustaghfir, K. (2009). How knowledge assets lead to a sustainable competitive advantage: are organizational capabilities a missing link? Knowledge Management Research & Practice, 7(4), 339–355.
Naqshbandi, M. M., & Tabche, I. (2018). The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model. Technological Forecasting and Social Change, 133, 156–167.
Narasimhan, R., Swink, M., Kim, S.W. (2006). Disentangling leanness and agility: an empirical investigation. Journal of Operations Management, 24, 440–447.
Ogbeibu, S., Senadjki, A., & Gaskin, J. (2018). The moderating effect of benevolence on the impact of organisational culture on employee creativity. Journal of Business Research, 90, 334–346.
Ojha, D. (2008). Impact of strategic agility on competitive capabilities and financial performance. Unpublished doctoral dissertation. Philosophy Management, Graduate School of Clemson University.
Olper, A., Pacca, L., Curzi, D. (2014). Trade, import competition and productivity growth in the food industry. Food Policy, 49 (2014) 71–83.
Ortiz, B., Donate, M.J. and Guadamillas, F. (2017). Relationships between structural social capital, knowledge identification capability and external knowledge acquisition. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), 48-66.
Overby, E., Bharadwaj, A., Sambamurthy V. (2006). Enterprise agility and the enabling role of information technology. European Journal of Information Systems, 15 (2), 120–131.
Oyedijo, A. (2012). Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian Telecommunication Industry: An Empirical Investigation. American International Journal of Contemporary Research, 2 (3), 227-237.
Ozgen, E., & Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174–192.
Papulova, E., & Papulova, Z. (2006). Competitive Strategy and Competitive Advantages of Small and Midsized Manufacturing Enterprises in Slovakia. Retrieved April 15, 2012, from http://www.g-casa.com/download/Papulova-CompetitiveStrategy.pdf
Patzelt, H., Shepherd, D.A. (2011). Recognizing opportunities for sustainable development. Entrepreneursh. Enterpreneurship Theory and Practice, 35 (4), 631e652.
Prandelli, E., Pasquini, M., Verona, G. (2016). In user's shoes: an experimental design on the role of perspective taking in discovering entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 31 (3), 287–301.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
Rahman, S.A., Khan, G.M., AlAbri, S. and Taghizadeh, S.K. (2021). The role of intellectual capital on entrepreneurial opportunity recognition among SMEs in the Sultanate of Oman. Journal of Intellectual Capital, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Ramos-Rodríguez, A.R., Medina-Garrido, J.A., Lorenzo-Gómez, J.D., Ruiz-Navarro, J. (2010). What you know or who you know? The role of intellectual and social capital in opportunity recognition. International Small Business Journal, 28 (6), 566–582.
Ramus, C.A. (2001). Organisational support for employees: encouraging creative ideas for environmental sustainability. California Management Review, 43, 85–105.
Ravichandran, T. (2018). Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility. The Journal of Strategic Information Systems, 27(1), 22–42. 
Roberts, N., Grover, V. (2012). Investigating firm’s customer agility and firm performance: the importance of aligning sense and respond capabilities. Journal of Business Research, 65 (5), 579585.
Rohrbeck, R., Gemünden, H.G. (2011). Corporate foresight: its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change, 78(2), 231–243.
Romme, A. G. L., Zollo, M., & Berends, P. (2010). Dynamic capabilities, deliberate learning and environmental dynamism: A simulation model. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1271–1299.
Ruiz-Jiménez, J.M., & Fuentes-Fuentes, M., Del, M. (2016). Management capabilities, innovation, and gender diversity in the top management team: An empirical analysis in technology-based SMEs. BRQ Business Research Quarterly, 19(2), 107–121. doi: 10.1016/j.brq.2015.08.003. 
Saemundsson, R. J., & Candi, M. (2017). Absorptive capacity and the identification of opportunities in new technology-based firms. Technovation, 64-65, 43–49.
Salmann, N., and Saives A. (2005). Indirect networks: an intangible resource for biotechnology innovation. R & D Management, 35(2), 203–215.
Sambasivan, M., Abdul, M. and Yusop, Y. (2009). Impact of personal qualities and management skills of entrepreneurs on venture performance in Malaysia: Opportunity recognition skills as a mediating factor. Technovation, 29, 798–805. doi:10.1016/j.technovation.2009.04.002.
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11 (4), 448–469.
Shepherd, D.A., DeTienne, D.R. (2005). Prior knowledge, potential financial reward, and opportunity identification. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (1), 91–112.
Shin, H., Lee, J.-N., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181–196.
Tallon, P.P., Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: insights from a mediation model. Management information systems quarterly, 35(2), 463–486.
Tang, J., Kacmar, K. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77–94.
Teece, D.J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of enterprise performance. Strategic Management Journal, 28 (13), 1319-50.
Teece, D.J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28, 1319–1350.
Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. (2008). Opportunity identification and pursuit: does an entrepreneur's human capital matter? Small Business Economics, 30 (2), 153–173.
Unger, J.M., Rauch, A., Frese, M., Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: Ameta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341–358.
Välikangas, L. (2010). The resilient organization: How adaptive cultures thrive even when Strategy fails. NewYork: McGraw-Hill.
Vecchiato, R. (2012). Strategic foresight and environmental uncertainty: a research agenda. Foresight, 14(5), 387–400.
Vecchiato, R. (2015). Creating value through foresight: First mover advantages and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101, 25–36.
Vecchiato, R., Roveda, C. (2010). Strategic foresight in corporate organizations: assessing the effect and response uncertainty of technology and social drivers of change. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1527–1539.
Wang, Z., Wang, N., & Liang, H. (2014). Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance. Management Decision, 52(2), 230–258.
Wu, L. Y. (2010). Applicability of the resource-based and dynamic-capability views under environmental volatility. Journal of Business Research, 63(1), 27–31.
Xing, Y., Liu, Y., Boojihawon, D. K., & Tarba, S. (2019). Entrepreneurial team and strategic agility: A conceptual framework and research agenda. Human Resource Management Review, 100696. 
Yaseen, S. G., Dajani, D. and Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62, 168-175.