عوامل مؤثر بر ورود شرکت‌های رسانه‌ای ایرانی به بازار پیام‌رسان‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شرکت‌های رسانه‌ای خارجی، بخش اعظمی از بازار داخلی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور را تصاحب کرده‌اند و حتی با وجود فیلترشدن تلگرام، به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر این حوزه، شرکت‌های داخلی هنوز نتوانسته‌اند حجم شایان توجهی از این بازار را به دست بیاورند. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ورود شرکت‌های رسانه‌ای داخلی به بازار پیام‌رسان‌های اجتماعی است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها با 11 نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف و مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. شیوه نمونه‌گیری هدفمند بود و برای تعیین حجم نمونه، از قاعده اشباع نظری پیروی شد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل کیفی و تکنیک کدگذاری کیفی بهره گرفته شد.
یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «سختی انتقال و چسبندگی تکنولوژیک»، «کیفیت نامناسب پیام‌رسان‌های داخلی»، «سختی تأمین نیروی انسانی توانمند»، «مشکلات زیرساخت فنی»، «روش اشتباه فیلترینگ»، «نگاه سیاسی و رقابت مخرب داخلی»، «نداشتن مزیت نسبی و مدل توسعه‌ای مناسب»، «رقبای جهانی قدرتمند»، «نبود قانون مرجع حوزه پیام‌رسان‌ها» و در نهایت «مشکلات شهرت رسانه‌ای»، عوامل بسیار مهم ورود شرکت‌های رسانه‌ای ایرانی به بازار پیام‌رسان‌های اجتماعی هستند.
نتیجه‌گیری: در وضعیت موجود زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی، تقویت نگاه سیاسی سبب شده است تا نهادهای مختلف، به داشتن پیام‌رسان با متولی‌گری خود علاقه‌مند باشند که همین مسئله سبب ورود بیشتر رقبای جدید به زیست‌بوم شده است؛ اما این نهادها موفق نشده‌اند که مدل کسب‌وکار مناسبی با تکیه ‌بر زنجیره ارزش پیام‌رسان‌ها طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Entry of Iranian Media Companies into the Social Network Market

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Sayyed Mohsen Asgarzadeh 2
1 Assistant Prof., Department of Media Management, Media & Communication Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.
2 MA., Department of Media Management, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Foreign media companies have attracted the majority of the domestic market of social media in Iran. Despite imposed restriction on Telegram, it is considered as the main player in this field and domestic companies have not been able to compete in this area. Since the local messengers failed to compete with the foreign social media platforms even under supportive and regulatory policies by the government, it is crucial to pursue competitive market-based strategies and identify the factors affecting the entry of domestic media companies into this market. Consequently, it can lead to providing a comprehensive overview for businesses intending to enter this market. Although awareness of the present situation and identification of effective factors does not lead to the development of an entry or business model, it can prepare the ground for the formation of a perspective based on competitive strategies in this ecosystem for business managers. In this paper, the key factors influencing the entry of domestic media companies into the mobile phone messaging market have been identified based on Porter's five competitive-force model.
Methodology
The present exploratory study was conducted using the content analysis method. Semi-structured interviews were conducted with 11 experts in different fields and managers of internal media. The purposeful sampling was applied and the theoretical saturation rule was used to determine the sample size. Qualitative analysis method and qualitative coding technique were used to analyze the data.
Findings
The research findings indicate that following factors are the most significant factors affecting the entry of Iranian media companies into the social media market: "transmission difficulty and technological adhesion", "poor quality of local messengers", "difficulty of providing capable manpower", "technical infrastructure problems", "wrong filtering method", "political outlook and destructive local competition", "lack of comparative advantage and appropriate development model", "strong global competitors", "lack of a comprehensive reference law in the field of media", and finally "media reputation problems".
Conclusion
Regarding the existing condition of the domestic media environment, the empowerment of the political perspective has caused various institutions to be interested in developing social media messengers. It has led to the increasing entry of new competitors into the market. However, these institutions have not succeeded in designing a proper business model based on the value chain of messengers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Messenger
  • Porter Model
  • Social Media
  • Media Entrepreneurship
اصنافی، سید محمدرضا؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ گیویان، عبدالله؛ مظفری، افسانه (۱۳۹۷). بررسی موانع رقابت رسانه‌های اجتماعی بومی با رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی. پژوهش‌های ارتباطی، 25(4)، 41- ۷۲.
بخشی‌زاده برج، کبری؛ داورزنی، ناصر؛ دیلمی معزی، پیمان (۱۳۹۵). استخراج نقشه ارزش‌های کاربران پیام‌رسان‌های موبایلی با استفاده از تکنیک نردبانی (بر اساس تئوری وسیله ـ هدف). مدیریت برند، ۳(۴)، 95-122.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ صلواتیان، سیاوش؛ کلی، شقایق؛ یزدانی، امیرحسین (1399). الگوی رفتاری نسل بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام: داده‌کاوی در کلان داده‌های شبکه اجتماعی. پژوهش‌های ارتباطی، 27(1)، 9-32.
روزنامه جوان (1399، دی 7). هشدار تلگرام پولی. بازیابی از سایت روزنامه جوان: https://www.Javann.ir/004Ki1
روشندل اربطانی، طاهر؛ مقیمی، سید محمد؛ میناوند، محمدقلی؛ خواجه‌ئیان، داتیس (1391). چارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‌های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چند موردی). مدیریت بازرگانی، 4(1)، 71-88.
شریفی، سید مهدی؛ روشندل ‌اربطانی، طاهر (1395). از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه‌ای. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
شیرمحمدی، علیرضا؛ وفایی، فرهاد؛ نمامیان، فرشید؛ تابان، محمد (1399). طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 627-651.
صلواتیان، سیاوش؛ تقوا، محمدرضا؛ گودرزی، میلاد (۱۳۹۷). طراحی بوم مدل کسب‌وکار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت‌گیری راهبرد تمرکز پورتر. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 11(1)، 81- 100.
فارس. (۱۳۹۷، آبان ۱۹). آخرین آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی. بازیابی از: https://b2n.ir/712094
کافه بازار (۱۳۹۷). بازار ۴۰ میلیونی، گزارشی از رشد صنعت برنامه‌های موبایلی ایران در سال 1397. تهران: کافه بازار.
کرمانی، حسین (1394). سنجش رابطه بین سرمایه اجتماعی و استفاده از وایبر در بین کاربران ایرانی. جامعه، فرهنگ و رسانه، 4(15)، 79-98.
کرمانی، حسین؛ پاکدامن، یوسف؛ آشتیانی، محمد (۱۳۹۵). مطالعه عوامل ترجیح پیام‌رسان فوری تلگرام بر دیگر برنامه‌های مشابه توسط کاربران ایرانی. فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، 5(18)، 61-75.
کسری صدیقی، امین (۱۳۹۴). بررسی فواید و موانع به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی موبایلی (پیام‌رسان) در سازمان‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت اجرایی.
گروه اجتماعی الف. (۱۳۹۷، تیر ۲). اولین اعتراضات به تلگرام طلایی. بازیابی از الف در آدرس زیر:
https://www.alef.ir/news/3970402019.html
مؤمنی، داوود؛ اسدی، عباس؛ ثقفی، فاطمه؛ روشندل اربطانی، طاهر (۱۳۹۷). تدوین مدل راه‌کارهای تجاری‌سازی پیام‌رسان‌های ایرانی. پژوهش‌های ارتباطی، 25(96)، 73-108.
یوسفی، محمد؛ قاضی‌زاده، مصطفی (1398). بررسی تأثیر شبکه‌های تجاری و اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های کوچک تا متوسط در بازارهای بین‌المللی با نقش میانجی دانش بازار. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 869-894.
 
References
Adi, B. (2015). An Evaluation of the Nigerian Telecommunication Industry Competitiveness: Application of Porter’s Five Forces Model. World Journal of Social Sciences, 5(3),15-36.
Amadeo, K. (2018, May 23). Vertical Integration, Its Pros and Cons with Examples. Retrieved from thebalance: https://www.thebalance.com/what-is-vertical-integration-3305807.
Asnafi, S., Farhangi, A.A., Givian, A. & Mozafari, A. (2019). A Study on Barriers to Local Social Media Competition with International Social Media. Communication Research, 25(4), 41-72. (in Persian)
Bakhshizadeh Borj, K., Davarzani, N., Deylami Moezie, P. (2017). Eliciting Value Map of Mobile Instant Message Application Users Through Laddering Technique (Based on Means–End Theory). Brand Management, 3(4), 95-122. (in Persian)
Battaggion, M. R., & Drufuca, S. M. (2014). Quality Competition among Platforms: a Media Market Case. University of Bergamo.
Brekke, K. A., & Nilssen, T. (2015). Media Competition Enhances New-Product Entry: On the Market for Fake Observations. Information Economics and Policy, 31, 59-66.
Burns, N., & Grove, S. (2005). The practice of nursing research; conduct, critique, and utilization. Philadelphia: Elsevier Saunders.
Cafe Bazaar (2018). 40 million market: A report on the growth of Iran's mobile application industry in 2017. Tehran: Bazaar Cafe. (in Persian)
Choudary, S. P. (n.d.). Reverse Network Effects: Why Today’s Social Networks Can Fail As They Grow Larger. Retrieved from wired: https://www.wired.com/insights/2014/03/ reverse-network-effects-todays-social-networks-can-fail-grow-larger/
Cirjevskis, A. (2017). Acquisition based Dynamic Capabilities and Reinvention of Business Models: Bridging Two Perspectives Together. Entrepreneurship and Sustainability, 4(4), 516-525.
Compaine, B., & Hoag, A. (2012). Factors Supporting and Hindering New Entry in Media Markets: A Study of Media Entrepreneurs. International Journal on Media Management, 14(1), 27-49.
De La Iglesia, J. L., & Gayo, J. E. (2008). Doing business by selling free services. Web 2.0: The Business Model.springer.
Decter, M., Bennett, D., & Leseure, m. (2007). University to Business Technology Transfer—UK and USA Comparisons. Technovation, 27(3), 145-155.
Dobbs, M. (2014). Guidelines for applying Porter’s five forces framework: a set of industry analysis templates. Competitiveness Review, 24(1), 32-45.
Dobbs, M. E. (2012). Porter's five forces in practice: Templates for firm and case analysis. Competition Forum, 10(1), 22-33.
Fars (2018, October 31). Latest statistics of internal messaging users. Retrieved from: https://b2n.ir/712094. (in Persian)
Grigore, A. M. (2014). Book Publishing Business in Romania–An Analysis from the Perspective of Porter's Five-Force Model. Revista de Management Comparat Internaional, 15(1), 31-47.
Gutiérrez Rentería, M. E. (2207). Media Concentration in the Hispanic Market: A Case Study of TV Azteca vs. Televisa. International Journal on Media Management. 9(2), 70-76.
Investopedia. (2019, Oct 15). Network effect. Retrieved from investopedia: https://www.investopedia.com/terms/n/network-effect.asp.
Javan Online. (1399, Dec 7). Money Telegram Alert. Retrieved from the site of Javan newspaper: https://www.Javann.ir/004Ki1. (in Persian)
Jia, K., & Kenney, M. (2016). Mobile Internet business models in China: Vertical hierarchies, horizontal conglomerates, or business groups. Berkeley Roundtable on the International Economy Working Paper, 6.
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy. London: Prentice Hall.
Kasra Siddiqi, A. (2015). Investigating the benefits and barriers to using mobile social networks (messaging) in organizations. Master Thesis in Executive Management. (in Persian)
Kermani, Hossein, Pakdaman, Yusef, & Ashtiani, Mohammad. (2016). the study of Iranian users’ reasons in preferring Telegram on other Instant Messaging Applications. Society, Culture and Media, 5 (18), 61-75. (in Persian)
Kermani, H. (2015). Measuring the relationship between social capital and the use of Viber among Iranian users. Society, Culture and Media, 4 (15), 79-98. (in Persian)
Khajeheian, D., Salavatian, S., Koli, Sh., Yazdani, A. (2020). Behavioral pattern of the Iranian digital native generation on Instagram: a data mining in social media big data. Quarterly Journal of Communication Research, 27(1), 9-32. (in Persian)
Mo'meni, D., Asadi, A., Saghafi, F. & Roshandel Arbatani, T. (2019). Developing a Model to Commercialize Iranian Instant Messengers. Ommunication Rsearch, 25(96), 73-108.
(in Persian)
Pettinger, T. (2012). Horizontal Integration Definition. November 28, 2012. https://www.economicshelp.org/blog/glossary/horizontal-integration/.
Picard, R. G., & Chon, B. S. (2004). Managing competition through barriers to entry and channel availability in the changing regulatory environment. International Journal on Media Management, 6(3-4), 168-175.
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Newyork: free press.
Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 78-93.
Porter, M., Argyres, N., & McGahan, A. (2002). Achieving Competitive Advantage. The Academy of Management Executive, 16(2), 43-52.
Porter, M.E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 57(2), 137–145.
Roshandel Arbatani, T., Moghimi, S., Minavand, M., Khajeheian, D. (2012). Commercialization of Media Entrepreneurs' Digital Innovations. Journal of Business Management, 4(1), 71-88. (in Persian)
Salavatian, S., Taghva, M.R. & Godarzi, M. (2018). Designing an internal nascent social media business model canvas with Porter focusing strategy. Journal of Entrepreneurship Development, 11(1), 81-100. (in Persian)
Sharifi, S.M., Roshandel Arbatani, T. (2016). The path of reputational capital to media reputation. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. (in Persian)
Shirmohammadi, A., Vafae, F., Namamian, F., Taban, M. (2020). Developing a Business Sustainability Model in the Supply Chain Using the Meta-Synthesis Approach. Journal of Business Management, 12(3), 627-651. (in Persian)
Social group of Alef. (2018, June 23). The first protests against the Talaei Telegram. Retrieved from: https://www.alef.ir/news/3970402019.html (in Persian)
Yousefi, M., Ghazizadeh, M. (2019). Investigating the Effectiveness of Social and Business Networks on the Performance of Small to Medium Firms in International Markets Considering the Mediating Role of Market Knowledge. Journal of Business Management, 11(4), 869-894. (in Persian)