شناسایی عوامل موثر بر همکاری بانکها و فینتکها با استفاده از مرور نظاممند ادبیات علمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 هیات علمی

3 گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران T ایران

چکیده

هدف: امروزه، با ظهور فناوریهای جدید و ایجاد تغییرات گسترده در رفتار مشتریان، صنعت بانکی دستخوش تغییر ساختار و رویکردهای سازماندهی فرایندهای تجاری شده است. تحولات فناوری، الزامات قوانین و مقررات و بحران در اقتصاد در کنار تغییر انتظارات مشتریان، ضرورتی برای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی است. با در نظر گرفتن این عوامل، بانکهای سنتی، با چالشهای نوآوری در فرآیندهای خود روبرو هستند. در این میان شرکتهای فینتک با بهره مندی از فناوریهای دیجیتال، خدماتی نوآورانه را در راستای مشتری مداری هر چه بیشتر عرضه کرده اند که در برخی موارد بسیار کارآمدتر از بانک ها بوده است. همکاری میان این دو نهاد ریشه در قابلیتهای هر طرف و آورده آن برای طرف مقابل دارد و به اشکال گوناگون انجام شده است. در این مقاله با برشمردن عوامل اثرگذار بر الگوی همکاری بانک و فینتک، استراتژیهای همکاری بانک و فینتک مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش: به این منظور روش مرور نظاممند ادبیات پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته لذا با استفاده از چارچوب بیانه پریزما، 986 مقاله انتخاب و طی دو مرحله پالایش در نهایت 41 مقاله برای مرور نظاممند انتخاب شدند.
یافته ها: 43 مولفه به عنوان عوامل موثر بر شکلگیری الگوهای همکاری در قالب 11 سازه و 4 مقوله اصلی شامل مشخصات طرفین، ویژگیهای ارتباطی، مقتضیات همکاری و عوامل کلان صورتبندی شدند.
نتایج: در پژوهش حاضر، تعداد زیادی از عوامل به شکلگیری الگوی همکاری بانک و فینتک منجر شد، لذا نباید به آن همانند پدیده ای ساده نگریست و باید به مفهوم چندبعدی آن توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors on cooperation between banks an Fintechs through Systematic Literature Review

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghighikhah 1
  • mohammadali shahhoseini 1
  • Masoud Keimasi 2
  • mehdi shamizanjani 3
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor
3 IT department, faculty of management, university of Tehran, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Objective
With the advent of new technologies and the changing behavior of customers, the global banking industry has to be engaged with the challenges of innovation in its processes. Changes in technology, regulatory requirements and the crisis in the economy along with changing the expectations of customers is the need for a substantial change in the banking system. Using digital technologies, fintech companies have offered innovative services to enhance customer satisfaction, in some cases proving more efficient than banks. The bank-fintech collaboration is rooted in the capabilities of each institution and its benefits for the other and has taken various forms. This collaboration has attracted the researchers' attention to the extent that a considerable number of papers have focused on fintech despite its novelty. This study aims to review the existing scientific papers and determine their achievement regarding bank-fintech collaboration. This paper dealt with the necessity, drivers and benefits, risks, obstacles and types of bank-fintech collaboration in scientific papers.
Methodology
The present research is conducted based on the systematic literature review method. For this purpose, the related literature was systematically reviewed over a period of 7 months. At first, after specifying the subject of study, the research question was developed in accordance with the research design. Then the research protocol was designed and an appropriate mental model was designed accordingly. Subsequently, inclusion and exclusion criteria were determined. Accordingly, the comprehensive and systematic search began within the literature and 986 studies were considered. After classification, screening, and measurement of their quality (methodological assessment based on PRISMA Statement), 41 studies were finally examined in depth (through a detailed review of their abstracts, introduction, methodology, and results) and the required data were collected. Then, in the last step, the obtained data were classified, codified (using open coding method through Excel software) synthesized and finally summarized.
Findings
In general, all the factors that affect the cooperation between banks and fintechs can be classified into four main categories of both parties’ characteristics, relational features, collaboration requirements and macro issues. Each category also includes a number of subcategories and codes. A total of 4 categories, 11 sub-categories and 43 codes make up the factors that play a role in the formation of cooperation between banks and fintech. According to the diversity of detected factors, it can be concluded that formation of a cooperation between banks and fintech is a complex process and must be considered as a multi-dimensional concept.
Conclusion
Finally a schematic Model is developed to explain how effective factors affect the formation of a cooperation. According to the diversity of detected factors, it can be concluded that formation of a cooperation between banks and fintechs is multi-dimensional concept which should be considered as a complex process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • Fintech
  • Collaboration
  • Systematic review