مدل هم‌آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین کاستی‌‏های موجود در زمینه هم‌آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان است. با وجود پژوهش‌های بسیار درباره این موضوع، هنوز بخش‌هایی از آن مغفول مانده و به آنها توجه چندانی نشده است. فرایند هم‌آفرینی ارزش به‌تنهایی روی نمی‌دهد، از این رو چارچوبی لازم است که تمام جنبه‌ها را در نظر بگیرد و ماهیت وجودی آن را مشخص کند.
روش: برای بررسی ادبیات موضوع و مشخص‌شدن کاستی‌ها، از روش فراترکیب و برای ارائه مدل هم‌آفرینی ارزش در صنعت طراحی داخلی ساختمان، از تئوری داده‌بنیاد استفاده شد. داده‌های پژوهش نیز از طریق مصاحبه با 20 نفر از پیمانکاران و مشتریان به‌دست آمده است. پایایی بر اساس روش درصد توافق بین دو گدگذار محاسبه شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، ریسک‌ها و چالش‌ها به‌عنوان عوامل زمینه‌ای و پیامدهای منفی هم‌آفرینی ارزش در بخش پیامدها، به‌دست آمد. در تحقیقات مشابه انجام شده در این حوزه، به این یافته‌ها اشاره چندانی نشده است. اندازه پروژه و ویژگی‌های طرفین و صنعت، از عوامل خاصی است که در این پژوهش به‌عنوان عوامل محیطی و مداخله‌گر اهمیت بسیاری دارند. افزایش اعتماد طی همکاری، از عوامل مهم هم‌آفرینی ارزش است و با اعتماد قبل از شروع هم‌آفرینی تفاوت دارد. راهبردهای مشترک نیز به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در هم‌‏آفرینی شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: صنعت طراحی داخلی ساختمان که اساس آن بر مبنای تعامل نزدیک طرفین استوار است با صنایع خدمات عمومی و تولیدی از لحاظ هم‌آفرینی تفاوت دارد. از آنجایی که هم‌آفرینی ارزش مشارکت فعال طرفین را می‌طلبد، جا دارد بر افزایش راهبردهای مشترک برای جلب بیشتر همکاری دوجانبه و نقاط مشترک بین کنشگران مطالعات بیشتری صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value Co-Creation Model in Interior Design Industry

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Elham Mehrjoo 2
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The purpose of this study is to identify the shortcomings in the field of value co-creation in the interior design industry. Despite much research on this subject, there are still many areas that have not been covered or have received little attention. Since the value-creation process does not occur by itself, it is vital to construct a framework that considers all of its aspects and determines its existential nature.
 
Methodology
This study conducted a meta-synthesis of the available academic literature review and applied the grounded theory method to identify the shortcomings and provide a model of value co-creation in the interior design industry. The required data was collected via conducting one-to-one interviews with 20 contractors and customers. The reliability of interviews was approved by evaluating the intercoder reliability (ICR).
 
Findings
In this study, risks and challenges were identified as contextual factors and negative consequences of value creation in terms of consequences. These findings were less mentioned in similar studies conducted in this field. The size of the projects, the characteristics of their parties, and those of the industry acted as the environmental and intervening variables in this study. Increasing trust during collaboration proved to be an important factor in value co-creation, which is different from the trust before value co-creation. Common strategies also played an influential role in value co-creation.
Conclusion
There are some differences between the interior design industry, which relies on close interaction among the parties, and the industries of public services and manufacturing. Since value co-creation requires the active participation of the parties, further studies should be done to develop joint strategies to promote more bilateral cooperation and find common points among the actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value co-creation
  • Building interior design
  • Grounded theory
  • Meta-synthesis
رحمان سرشت، حسین و رحیمیان، مهرنوش (1398). مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 26(13)، 199-215.
شادپور خوشکاروندانی، ابراهیم (1397). ارائه مدلی رفتاری برای هم آفرینی. گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
شهرکی‏‏آزاد، افسانه (1397).  شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های هم آفرینی برند گردشگری. گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
کاظمی، مرجان (1397). ارائه مدلی برای هم آفرینی برند، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
محمودی، شیرین (1397). بررسی رابطه ارزش ادراک‌شده و وفاداری: تحلیل نقش تعدیلگر هم‌آفرینی ارزش در صنعت گردشگری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
مولوی، زینب (1398). ارائه مدل تبیین نقش تجربه در هم آفرینی. گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
هیرادانا (1398). دلایل نوسازی بازسازی ساختمان. دسترسی در آدرس:  http://hiradana.com/article
 
References
Andresen, E., Björkqvist, O., Stengard, A.K., & Energi, S. (2018). Business network and corporate sustainability view on value co-creation as part of business model innovation–a case study of district heating companies in Sweden. Paper presented at the 34th IMP-conference, Sri Lanka. https://www.impgroup.org/uploads/papers/9027.pdf
Andreu, L., Sánchez, I., & Mele, C. (2010). Value co-creation among retailers and consumers: New insights into the furniture market. Journal of retailing and consumer services, 17(4), 241- 250.
Ayunia, S. (2013). Measuring the unmeasured: An exploratory study of customer co-creation.
Bettencourt, L. A., Lusch, R. F. & Vargo, S. L. (2014). A service lens on value creation: marketing's role in achieving strategic advantage. California management review, 57(1), 44-66.
Cai, J., & Kosaka, M. (2016). Towards a service value co-creation model for older adult education. Paper presented at the International Symposium on Knowledge and Systems Sciences.
Cambra-Fierro, J., Grott, E., & Pérez, L. (2017). Towards a co-creation framework in the retail banking services industry: a cross-cultural analysis. Paper presented at the XXIX Congreso de Marketing AEMARK (2017), 854-868.
Caridà, A., Melia, M., & Colurcio, M. (2017). Business model design and value co-creation: looking for a new pattern. In Innovating in Practice (pp. 339-361): Springer.
Chuang, H.-M., & Chen, Y.-S. (2015). Identifying the value co-creation behavior of virtual customer environments using a hybrid expert-based DANP model in the bicycle industry. Human-centric Computing and Information Sciences, 5(1), 11.
Cooney, A. (2010). Choosing between Glaser and Strauss: an example. Nurse researcher, 17(4).
Da Silva, A. S., Farina, M. C., Gouvêa, M. A., & Donaire, D. (2015). A model of antecedents for the co-creation of value in health care: An application of structural equation modeling. Brazilian Business Review, 12(6), 121-149.
Dawe, S., & Sankar, C. S. (2016). Developing a smart city by operationalizing the co-creation of value model. Journal of Information Technology Case and Application Research, 18(1), 37-49.
De Oliveira, D. T., & Cortimiglia, M.N. (2017). Value co-creation in web-based multisided platforms: A conceptual framework and implications for business model design. Business Horizons, 60(6), 747-758.
Dong, W., Shirahada, K., & Kosaka, M. (2013). Experience Sharing Service Value Co-Creation Model (ESSVC) and Its Application to Korean Language Service. International Journal of Knowledge and Systems Science (IJKSS), 4(2), 46-57.
Dudau, A., Glennon, R. & Verschuere, B. (2019). Following the yellow brick road? (Dis) enchantment with co-design, co-production and value co-creation in public services. In: Taylor & Francis.
Fedorenko, I. & Berthon, P. (2017). Beyond the expected benefits: unpacking value co-creation in crowdsourcing business models. AMS Review, 7(3-4), 183-194.
Frempong, J., Chai, J., & Ampaw, E. M. (2018). Effects of waste management customer online value co-creation on sanitation attitude and advocacy: A customer-enterprise dyadic perspective. Sustainability, 10(7), 2557.
Fuentes, M., & Smyth, H. (2016). Value co-creation in a project setting: a service-dominant logic perspective. Paper presented at the Annual ARCOM Conference, Manchester, UK.
Fujikawa, Y., Akutsu, S., & Ono, J. (2016). Context Management Approach to Value Co-creation: Toward Dynamic Process Model of Customer as Value Co-creator. In Global Perspectives on Service Science: Japan (pp. 31-47): Springer.
Galbrun, J., & Kijima, K. J. (2009). A co‐evolutionary perspective in medical technology: Clinical innovation systems in Europe and in Japan. Asian Journal of Technology Innovation, 17(2), 195-216.
Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the academy of marketing science, 41(2), 133-150.
Guan, X.-H., Xie, L., & Huan, T.C. (2018). Customer knowledge sharing, creativity and value co-creation: A triad model of hotels, corporate sales employees and their customers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 961-979.
Hamid, A., Azmi, M. N., Aminudin, E., Jaya, R., Zakaria, R., Zawawi, A., … Saar, C. (2019). Causes of fatal construction accidents in Malaysia. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Harbisher, A. (2017). Student engagement and value co-creation: a model of university and student impacts on the quality of educational outcomes. Manchester Metropolitan University.
Hidayati, R., & Novani, S. (2015). A conceptual complaint model for value co-creation process. Procedia Manufacturing, 4, 412-418.
Hiradana. (2019). Reasons for Renovation Building Reconstruction. Retrieved from: http://hiradana.com/article/ Reasons-for-renovation-reconstruction. (in Persian)
Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., & Singh, S. S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of service research, 13(3), 283-296.
Jaakkola, E., Helkkula, A., Aarikka-Stenroos, L., & Verleye, K. (2015). The co-creation experience from the customer perspective: its measurement and determinants. Journal of Service Management, 26(2), 321-342.
Kambil, A., Friesen, G. B., & Sundaram, A. (1999). Co-creation: A new source of value. Outlook Magazine, 3(2), 23-29.
Kazemi, M. (2018). Providing Model for Brand Co-Creation. Faculty of Management and Accounting. management group, Farabi Campus University of Tehran. (in Persian)
Kirpalani, N. (2009). Suspicion and Change-of-meaning in Persuasion: A Co-creation Application: City University of New York.
Kristensson, P., Gustafsson, A., & Witell, L. (2011). Collaboration with customers-Understanding the effect of customer-company interaction in new product development. Paper presented at the 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences.
Kruger, C., Caiado, R. G. G., França, S. L. B., & Quelhas, O. L. G. (2018). A holistic model integrating value co-creation methodologies towards the sustainable development. Journal of Cleaner Production, 191, 400-416.
Lee, Y., & Kim, I. (2019). A value co-creation model in brand tribes: the effect of luxury cruise consumers’ power perception. Service Business, 13(1), 129-152.
Lin, D., Ishida, T., & Otani, M. (2016). A value co-creation model for multi-language knowledge communication. In Serviceology for Designing the Future (pp. 435-447): Springer.
Mahmoodi, Sh. (2018). The Relationship Between Percieved value And Loyalty: Analysing The Moderaror Effect Of Co-creation of Value In Tourism Industry. management group, University of Tehran. (in Persian)
Mainardes, E. W., Teixeira, A., & Romano, P. C. d. S. (2017). Determinants of co-creation in banking services. International journal of bank marketing, 35(2), 187-204.
Molavi, Z. (2018). Presenting a model for explaining role of experience in co-creation. Faculty of Management and Accounting. management group, Farabi Campus University of Tehran. (in Persian)
Nambisan, S., & Baron, R. A. (2009). Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co‐creation activities. Journal of product innovation management, 26(4), 388-406.
Novani, S. (2016). Value co-creation on cloud computing: A case study of bandung city, indonesia. In Systems Science for Complex Policy Making (pp. 43-63): Springer.
Osnes, T. L., & Schmitz, A. (2012). Value co-creation in the B2C context: An investigation of retailers’ and customers’ collaboration.
Phan, Q. P. T., Pilik, M., & Nguyen, L. H. L. (2018). value co-creation and behavioral intention in social commerce: the role of technology acceptance model. ICFE 2018-The 5thInternational ConferenceonFinance and Economics At: Vietnam
Pilon, F., & Hadjielias, E. (2017). Strategic account management as a value co-creation selling model in the pharmaceutical industry. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2), 310-325.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Co-creating unique value with customers: Harvard Business Press.
Putro, U. S. (2016). Value Co-creation Platform as Part of an Integrative Group Model-Building Process in Policy Development in Indonesia. In Systems Science for Complex Policy Making (pp. 17-28): Springer
Rahmanseresht, H. & Rahimian, M. (2019). Strategic Value Co-creation Model in Banking Industry of Iran. Journal strategies Business, 26 (13), 199-215. (in Persian)
Ramaswamy, V. (2009). Co-creation of value—towards an expanded paradigm of value creation. Marketing Review St. Gallen, 26(6), 11-17.
Rihova, I., Buhalis, D., Moital, M. & Gouthro, M.B. (2015). Conceptualising customer‐to‐customer value co‐creation in tourism. International Journal of Tourism Research, 17(4), 356-363.
Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 4(1), 5-18.
Shadpour Khoshkaroondari, E. (2018). Presenting a Behavioral Model for co-creation. management group, Farabi Campus University of Tehran. (in Persian)
ShahrakiAzad, A. (2018). Identifying and Prioritising of Tourism Brand Co-Creation Opportunities. management group, Farabi Campus University of Tehran. (in Persian)
Shamim, A., Ghazali, Z., & Albinsson, P. A. (2016). An integrated model of corporate brand experience and customer value co-creation behaviour. International Journal of Retail & Distribution Management, 44(2), 139-158.
Sie, B. H., & Wang, W. (2018). Promoting Knowledge Sharing and Value Co-creation Between University and Learners: A Learning Model Based on Communities of Practice and Service-Dominant Logic. Paper presented at the International Conference on Knowledge Management in Organizations.
Skaržauskaitė, M. (2013). Measuring and managing value co-creation process: overview of existing theoretical models. Socialinės Technologijos(01), 115-129.
Taghizadeh, S. K., Jayaraman, K., Ismail, I., & Rahman, S. A. (2016). Scale development and validation for DART model of value co-creation process on innovation strategy. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(1), 24-35.
Tao, R., Luo, Y., Liu, G., Shi, Y., & Tian, X. (2017). A grade requirements engineering management model based on the co-creation of value. Paper presented at the International Workshop on Learning Technology for Education in Cloud.
Tommasetti, A., Troisi, O., & Vesci, M. (2015). Customer value co-creation: A conceptual measurement model in a service dominant logic perspective. Paper presented at the Naples Forum on Service.
Uden, L. (2011). Towards a New Model of Co-Creation of Value in E-Learning Service Systems. International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies (IJICST), 1(1), 36-49.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). The four service marketing myths: remnants of a goods-based, manufacturing model. Journal of service research, 6(4), 324-335.
Waseem, D., Biggemann, S., & Garry, T. (2018). Value co-creation: The role of actor competence. Industrial marketing management, 70, 5-12.  
Weigand, H. (2009). Value encounters–modeling and analyzing co-creation of value. Paper presented at the Conference on e-Business, e-Services and e-Society.
Xie, K., Wu, Y., Xiao, J., & Hu, Q. (2016). Value co-creation between firms and customers: The role of big data-based cooperative assets. Information & Management, 53(8), 1034-1048.
Yoo, D., Ernest, A., Serholt, S., Eriksson, E., & Dalsgaard, P. (2019). Service Design in HCI Research: The Extended Value Co-creation Model. Paper presented at the Proceedings of the Halfway to the Future Symposium 2019.
Zátori, A. (2016). Exploring the value co-creation process on guided tours (the ‘AIM-model’) and the experience-centric management approach. International journal of culture, tourism and hospitality research, 10(4), 377-395.
Zhang, L., Tong, H., Demirel, H. O., Duffy, V. G., Yih, Y., & Bidassie, B. (2015). A practical model of value co-creation in healthcare service. Procedia Manufacturing, 3, 200-207.