دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، 1401 
برندسازی در صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت مد لباس ایران)

صفحه 37-64

10.22059/jibm.2020.298560.3812

سجاد خانی؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میر احمد امیرشاهی