دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، 1401 
بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام

صفحه 495-518

10.22059/jibm.2022.338396.4309

میثم شیرخدایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علی ادبی فیروزجایی؛ نوید خانجانزاده کاکرودی؛ سهیل نجات


ارائه مدل بلوغ بازاریابی B2B

صفحه 519-570

10.22059/jibm.2022.336954.4293

فرخ تلو حسینی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی حشمت