تأثیر نوآوری در مدل کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک‌ علم و فناوری دانشگاه شریف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سیاست‌گذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کارآفرینی سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jibm.2022.328536.4180

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب‌وکار و چهار بُعد آن، یعنی نوآوری محصول، فرایند، سازمانی و بازایابی، بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با نقش تعدیلگری شبکه‌سازی و نیز دانش‌بنیان بودن شرکت‌هاست.
روش: پژوهش حاضر، از حیث داده‌ها و روش تحقیق کمّی است. داده‌ها‌ی لازم برای تحلیل فرضیه‌ها، از طریق 59 پرسش‌نامه تکمیل ‌شده در سال 1399 گرد‌آوری شده است. پرسش‌نامه این پژوهش، بر اساس پیشینه و پرسش‌نامه استاندارد پیمایش نوآوری تنظیم شده است. جامعه آماری، شامل 70 شرکت دارای عملکرد نوآورانه مستقر در پارک علم و فناوری شریف است. فرضیه‌ها از طریق تحلیل عاملی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 3 آزمون شد. روایی و پایایی سازه‌ها، به‌کمک آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس تأیید شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون فرضیه‌ها، نوآوری در مدل کسب‌وکار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت‌ها دارد. از میان ابعاد نوآوری در مدل کسب‌وکار، نوآوری محصول و بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت‌ها داشته است؛ در حالی که نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی، بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک شریف تأثیر معناداری ندارند. تأثیر مثبت هر دو متغیر تعدیلگر شبکه‌سازی و دانش‌بنیان بودن در تأثیرگذاری نوآوری در مدل کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌های پارک شریف نیز تأیید شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مقاله، شرکت‌های پارک شریف که اغلب کوچک و معطوف به نوآوری در محصول هستند، به نوآوری در فرایند یا سازمانی توجه کافی ندارند. بی‌تأثیربودن نوآوری فرایندی و سازمانی بر عملکرد، دلالت از این دارد که توانمندی‌های شرکت‌های پارک شریف، به‌واسطه نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی ارتقا می‌یابد؛ اما به‌طور مستقیم بر عملکرد آن‌ها تأثیر ندارد که به توجه مدیریتی شرکت‌ها و نیز مدیران پارک نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Business Model Innovation on the Performance of Sharif S&T Park Tenants

نویسندگان [English]

  • Kiarash Fartash 1
  • Alireza Habibi Ashtiani 2
1 , Assistant Prof., Department of Science and Technology Policy, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Organizational Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
The fast technological change and increasing intensity of competitive environment have led to different types of innovation, including product and process innovation. However, this does not to guarantee firms’ success unless they adopt a holistic approach to innovation through business model innovation (BMI). As imitating BMI is not easy for competitors, it’s an efficient business experiment to attain a sustainable competitive advantage. By reviewing the existing literature on BMI, we concluded that one of the notable overlooked research streams is the analysis of BMI impact on firms’ performance. In this regard, this paper investigates the impact of BMI and its four dimensions (product, process, organizational and marketing innovation) on the performance of the tenants (firms) located at the Sharif Science and Technology (S&T) Park and highlights the moderating effect of networking and knowledge-based status of tenants.
 
Methodology
The statistical population of this research includes firms located at the Sharif S&T Park which are 70 as of the summer 2020. Data to test our hypotheses was gathered by distributing questionnaires - formulated through the literature review and the Community Innovation Survey’s questionnaire - in the fall and summer of 2020. Among the filled questionnaires 59 ones were consideres as the basis for our statistical analysis. We conducted confirmatory factor analysis to test our hypotheses by SmartPLS3 software. Validity and reliability of constructs were also verified by Cronbach’s Alpha, composite reliability and average variance.
 
Findings
The obtained results proved the positive and significant impact of BMI on the tenants’ performance. Among BMI’s dimensions, product and marketing innovation had also significant positive effect on the tenants’ performance. On the other hand, the impact of process and organizational innovation on the tenants’ performance was not significant and these two hypotheses were accordingly rejected. Besides, the positive, significant, and moderating impact of both moderators were confirmed.
 
Conclusion
Our contribution involves analyzing BMI in overlooked S&T park tenants which are small and newly established firms. In the academic literature, research on BMI is dominantly focused on large firms. Therefore, research on BMI in tenants is another novel aspect of this paper. Studied firms, Sharif S&T Park tenants, are generally small and dedicate most of their resources to product innovation; however, they neglect process and organizational innovation. Insignificant impact of process and organizational innovation on performance implies that tenants’ capabilities should be strengthened in these BMI dimensions. As our findings suggests, Sharif S&T Park tenants’ performance is not influenced by process and organizational innovation. Despite due to the limitations on generalization the achieved results, this paper provides theoretical and managerial implications to both tenants and the managers to reinforce BMI and its dimensions, particularly, process and organizational innovation of tenants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model innovation
  • Park’s Tenants
  • S&T Parks
  • Sharif Park
شیرازی، حسین؛ هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ رادفر، رضا و ترابی، تقی (1397). نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت‌های دانش بنیان نوپا با تعدیلگری عملکرد تجاری سازی فناوری. مدیریت نوآوری، 7(4)، 115-134.
طالبی، کامبیز؛ ثنائی‌پور، هادی و حیدری، ناصر (1390). تبیین نقش پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه محور. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 4 (1)، 147-166.
عسکری‌فر، کاظم؛ نکویی زاده، مریم و جهانبخش تهرانی، پگاه (1399). تأثیر عناصر بصری تبلیغات مستقیم چاپی محصولات لبنی، بر به‌خاطرآوری مصرف‌کننده؛ مطالعه میدانی تجربی. مدیریت بازرگانی، 12(4)، 1050-1068.
فرتاش، کیارش؛ خیاطیان، محمدصادق؛ مرادیان، محسن؛ صارمی، محمدصادق و محسنی کیاسری، مصطفی (1399). ارائه چارچوب ارزیابی واحد‌های فناور مستقر در پارک‌‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از روش اقدام‌پژوهی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 8(3)، 151-184.
قهرمان‌پور، پریسا؛ زنوزی، سیدجعفر و ابوالفضلی، سید ابوالفضل (1399). بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف‌پذیری و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی: بررسی آثار میانجی نوآوری محصول و تعدیلگر آشفتگی محیطی. مدیریت بازرگانی، 12(1)، 183-197.
لوایی آدریانی، رسول؛ کلانتری، خلیل؛ اسدی، علی و علم بیگی، امیر (1398). تحلیل محتوای نظریه‎های مبتنی بر همکاری کسب‌وکارها با تأکید بر کارکردهای شبکه‎سازی. مدیریت بازرگانی، 11 (1)، 3-24.
محسنی، محسن؛ فائزی رازی، فرشاد و خوشنویس، مریم (1400). طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز. مدیریت بازرگانی، 13 (3)، 769-790.
مهرانی، ساسان؛ مرادی، محمد و قنبرزاده، مجتبی (1399). ارائه مدل گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب‌وکار (BM). مدیریت بازرگانی، 12(4)، 976-1005.
نقابی، سعید؛ زعفریان، رضا؛ یوسفی، محسن و رضوانی، مهران (1391). تبیین نقش رابطه ی رفتار شبکه سازی در رفتار کارآفرینانه (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 5(1)، 25-43.
نقی‌زاده، رضا و نامداریان، لیلا (1398). سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا. سیاست علم و فناوری، 12(2)، 285-296.
 
References
Andreini, D. & Bettinelli, C. (2017). Business Model Innovation: From Systematic literature Review to Future Research Directions. Journal of Management & Governance, 21(3), 785-792.
Anwar, M., Zaman Khan, S., & Ali Shah, S. Z. (2020). A study of the relationship between innovation and performance among NPOs in Pakistan. Journal of Social Service Research, 46(1), 26-40. DOI: 10.1080/01488376.2018.1516265
Askarifar, K., Nekooeezadeh, M. & Jahanbakhsh Tehrani, P. (2020). the Effect of Visual Elements in Direct Print Advertising of Dairy Products on the Consumers’ Recall: An Experimental Field Study. Journal of Business Management, 12(4), 1050-1068. DOI: 10.22059/JIBM.2020.300196.3808 (in Persian)
Baden-Fuller, C. & Haefliger, S, S. (2013). Business models and technological Innovation. Long Range Planning, 46,419-426. DOI: 10.1016/j.lrp.2013.08.023
Boronat, C. & Sempere, F. (2016). on process innovation capabilities in SMEs: a taxonomy of process-oriented innovative SMEs. Journal of Small Business Management, 54, 113-134. DOI:10.1111/jsbm.12293
Bouwman, H., Heikkilä, J., Heikkilä, M., Leopold, C. & Haaker, T. (2018). Achieving agility using business model stress testing. Electronic Markets, 28(2), 149-162. DOI: 10.1007/s12525-016-0243-0
Bucherer, E., Eisert, U. & Gassmann, O. (2012). Towards systematic business model innovation: lessons from product innovation management. Creativity and Innovation Management, 21, 183–198. DOI: 10.11111/j.1467-8691.2012.00637.x
Casadesus, R. & Zhu, F. (2013). Business model innovation and competitive imitation: The case of sponsor-based models. Strategic Management Journal, 34(4), 464-482. DOI: 10.1002/smj.2022
Chen, J., Liu, L. & Wang. (2021). Business model innovation and growth of manufacturing SMEs: a social exchange perspective. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(2), 290-312. DOI: 10.1108/JMTM-03-2020-0089
Claus, T., Laudien, S. & Kraus, S. (2020). Business model reconfiguration and innovation in SMEs: A Mixed-method analysis from the electronics industry. International Journal of Innovation Management, 24(2). DOI: 10.1142/S1363919620500152
Clausen, T., Pohjola, M. & Verspagen, B. (2012). Innovation strategies as a Source of Persistent Innovation. Industrial and Corporate Change, 21(3), 553-585. DOI: 10.1093/icc/dtr051
Damanpour, F. & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454. DOI: 10.1111/j.1740-8784.2011.00233.x
Exposito, A. & Sanchis, J.A. (2019). The relationship between types of innovation and SMEs’ performance: a multi-dimensional empirical assessment. Eurasian Bus Rev, 9,115-135. DOI: 10.1007/s40821-018-00116-3
Farah, A. (2014). Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases. New York: Rutledge.
Fartash, K., Khayyatian Yazdi, M. S., Moradian, M., Saremi, M. S. & Mohseni Kiasari, M. (2020). A Framework for Evaluating Tarbiat Modares University Science and Technology Park Tenants Using Action Research Method. Journal of Technology Development Management, 8(3), 151-184. (in Persian)
Fernandes, M. & Dobelin, S. (2018). Literature on organizational innovation: past and future. Innovation & Management Review, 15(1), 2-19. DOI: 10.1108/NMR-01-2018-001
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. DOI: 10.1177/002224378101800104
Foss, N., Saebi, T. (2017). Fifteen years of Research on Business Model Innovation: How Far Have we come, and Where Should We Go? Journal of Management, 43(1), 200-227. DOI: 10.1177/0149206316675927
Gatautist, R., Vaiciukynaite, E. & Tarute, A. (2019). Impact of business model innovations on SME’s innovativeness and performance. Baltic Journal of Management, 14(4), 521-539. DOI: 10.1108/BJM-01-2018-0035
Ghahremanpour, P., Zonoozi, S.J. & Abolfazli, S.A. (2020). Studying the Effect of Organizational Resilience Capacity and Organizational Learning on Marketing Performance: with the Mediating Effect of Product Innovativeness and Moderating Role of Environmental turbulence. Journal of Business management, 12(1), 183-197.
(in Persian)
Hausberg, J. & Korreck, S. (2020). Business incubators and accelerators: A co-citation analysis-based, systematic literature review. The Journal of Technology Transfer, 45(1), 151-176.
Heale, R. & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Evidence-based nursing, 18(3), 66-67. DOI: 10.1136/eb-2015-102129
Heikkila, M. & Bouwman, H. (2018). From strategic goals to business model innovation paths: an exploratory study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1), 107-128. DOI: 10.1108/JSBED-03-2017-0097
Hossain, M. (2017). Business Model Innovation: past research, current debates, and future directions. Journal of strategy and management, 10 (3), 1-24. DOI: 10.1108/JSMA-01-2016-0002
Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Square (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management Journal, 20(2), 195-204.
Keupp, M. & Gassmann, O. (2012). The strategic management of innovation: a systematic review and paths for future research. International Journal of Management Review, 14(4), 367-390.
Krafft, J. & Vivarelli, M. (2016). To be born is not enough: the key role of innovative start-ups. Small Business Economics, 47, 277-291. DOI: 10.1007/s11187-016-9716-y
Krejcie, R. & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Management, 30(3), 607-610. DOI: 101177/001316447003000308
Kulins, C., Leaonardy, H. & Weber, C. (2016). A configurational approach in business model design. Journal of Business Research, 69(4), 1437-1441. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.121
Lam, A. (2019). Organizational Innovation. Brunel Research in Enterprise, Innovation, Sustainability & Ethics. Working paper, London. Accessible at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11539
Lavaei Adaryani, L., Kalantari, Kh., Asadi, A. & Alambeigi, A. (2019). Content Analysis of Business Cooperative Theories Emphasizing Network Functions. Journal of Business Management, 11(1), 3-24. DOI: 10.22059/JIBM.2018.261256.3125. (in Persian)
Liu, P. & Bell, R. (2019). Exploration of the initiation and process of successful Chinese ICT enterprises. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(4), 515-536. DOI: 10.1108/JEEE-09-2018-0094
Mamoon, Z. R. & Legese, M. A. (2018). Analysis of the internal marketing process for improving brand equity in a service association. European Journal of Business and Innovation Research, 6(6), 51-63.
Mehrani, S., Moradi, M. & Ghanbarzadeh, M. (2020). Developing a Financial Reporting Model Based on the Concept of Business Model. Journal of Business Management, 12(4), 976-1005. DOI: 10.22059/jibm.2020.296570.3758. (in Persian).
Mohseni, M., Faezy Razi, F. & Khoshnevis, M. (2021). Designing a Business Model for Digital Media Based on Creating a Distinctive Brand. Journal of Business Management, 13(3), 769-790. DOI: 10.22059/JIBM.2021.318206.4053. (in Persian)
Naghizadeh, R. & Namdarian, L. (2019). The Supportive Policies for New Technology-Based Firms (NTBF's). Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 285-296. DOI: 20.1001.1.20080840.1398.12.2.19.4. (in Persian)
Naqabi, S., Zafarian, R., Yousefi, M. & Rezvani, M. (2012). Explaining the role of networking behavior in entrepreneurial behavior (Case study: companies located in science and technology parks). Journal of Entrepreneurship Development, 5 (1), 25-43. (in Persian).
Oliveira, F. & Kretschmer, C. (2020). Antecedents, consequents and moderators of business models in SMEs: a meta-analytical research study. Journal of Small Business & Entrepreneurship. DOI:10.1080/08276331.2020.1801295
Pereira, M. & Pereira, R. (2020). Business Model Innovation and Business performance in an innovative environment. International Journal of Innovation Management, 1-34. DOI: 10.1142/S1363919621500365.
Perez, S. & Albahari, Å. (2018). The influence of Science and Technology Park characteristics on firms ‘innovation results. Regional Science, 97(2), 253-279. DOI:10.1111/pirs.12253
Phan, T.T.A. (2019). Does organizational innovation always lead to better performance? A study of firms in Vietnam. Journal of Economics and Development, 21(1), 71-82. DOI: 10.1108/JED-06-2019-0003
Purchase, S. & Volery, T. (2020). Marketing Innovation: a systematic review. Journal of Marketing Management. DOI: 10.1080/0267257x.2020.1774631.
Rosenbucsh, N., Brinckmann, J, J. & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26(4), 441-457. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2009.12.002
Saunila, M. (2019). Innovation Capability in SMEs: A systematic review of the literature. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 260-265.
Shirazi, H., Hashemzadeh, G., Radfar, R. & Torabi, T. (2019). The Role of Organizational Resources and Innovation Capability in Creating the Competitive Advantage of Knowledge Based Companies: The moderating role of Technology Commercialization Performance. Innovation Management Journal, 7(4), 11-130. (in Persian)
Talebi, K., Sanaeipour, H., Heidari, N. (2011). Explaining the role of science and technology parks in the growth of technology-based companies. Journal of Entrepreneurship Development, 4(1), 147-166. (in Persian)
Teece, D. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2-3), 172-194. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.003
Volberda, H. & Heij, K. (2017), Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption, Oxford University Press, Oxford, 65-73.
Zott, C. & Amit, R. (2007). Business model design and the performance of entrepreneurial firms, Organization Science, 18 (2), 181-199. DOI: 10.1287/orsc.1060.0232
Zott, C., Amit, R. & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4). DOI: 10.1177/0149206311406265