دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، 1401 
تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه

صفحه 300-325

10.22059/jibm.2022.333871.4246

محمد محمودی میمند؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ ایمان عزیزی