طراحی مدل نوسازی استراتژیک سازمان‌های توسعه‌ای در ایران مبتنی بر هویت حرفه‌ای مدیران (مورد مطالعه: شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گرو مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مقابله با تحول‌ها و پیچیدگی‌های درون و برون سازمانی، به توانایی سازمان‌ها برای ایجاد و پیکره‌بندی مجدد قابلیت‌های سازمانی نیاز دارد. در این راستا، نوسازی استراتژیک که به‌دنبال هماهنگ‌سازی و متناسب‌سازی قابلیت‌های داخلی و خارجی است، نیازمند مدیرانی با هویت حرفه‌ای جدید است که با جهت‌گیری جدید سازمان متناسب و هماهنگ باشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل نوسازی استراتژیک مبتنی بر هویت حرفه‌ای مدیران سازمان‌های توسعه‌ای در ایران اجرا شده است.
روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و تجزیه ‏و ‏تحلیل اطلاعات به‌روش استراوس ‏و ‏کوربین انجام گرفت. نمونه‌گیری به‌روش نظری و با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفت که بر مبنای آن، 22 مصاحبه با استادان و مدیران اسبق و فعلی شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو به‌عمل آمد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، طی فرایند کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، به ارائه مدل نوسازی استراتژیک بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد شامل 6 مقوله و 40 مفهوم منجر شد.
نتیجه‌گیری: براساس مدل نوسازی استراتژیک، مدیران میانی و ارشد با درک و شناسایی عوامل علی مؤثر بر نوسازی استراتژیک در شرکت‌های دولتی و بهبود شرایط زمینه‌ای، می‌توانند راهبردهایی از قبیل «تقویت قابلیت‌های سازمان»، «تغییر مدل‌های ذهنی مدیران»، «چابک‌سازی راهبردی»، «تدوین سیاست‌های کلان راهبردی»، «طراحی ساختارهای سازمانی منعطف» و «توانمندسازی منابع انسانی»، «تحلیل مشتریان»، «توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای»، «تغییر جهت‌گیری حاکمیتی شرکت» و «توسعه ارتباطات استراتژیک» را در جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نوسازی استراتژیک با درنظر گرفتن شرایط مداخله‌گر اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Renewal Model for Development of Organizations in Iran based on the Professional Identity of Managers (Case Study: The State-owned Companies of IDRO)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Vishlaghi 1
  • Alireza Moghaddam 2
  • Reza Sepahvand 3
  • adel azar 4
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan. Iran.
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Lorestan University, Lorestan, Iran.
4 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Dealing with internal and external changes and complexities, requires the ability of organizations to create and reconfigure their capabilities. In this regard, strategic renewal, which seeks to coordinate and adapt internal and external capabilities, requires managers with new professional identities who are compatible with the new direction of the organization. The present study aimed to design a strategic renewal model based on the professional identity of managers of development organizations in Iran.
 
Methodology
This is qualitative research and is based on data theory. The required data were collected by conducting semi-structured interviews and analyzing the data by the Strauss-Corbin method. The sampling was done theoretically, using purposive and snowball techniques, based on which 22 interviews were conducted with former and current professors and managers of state-owned companies of IDRO.
 
 
Findings
The results obtained from interview analyses, during the open, axial, and selective coding process, led to the presentation of a strategic modernization model based on the data processing theory of the foundation, including 6 categories and 40 concepts.
 
Conclusion
Based on the strategic renewal model, middle and senior managers achieve an acceptable level of strategic renewal by understanding and identifying the causal factors affecting strategic modernization in state-owned companies and improving the underlying conditions. They can use strategies such as "strengthening the capabilities of the organization", "changing their mental models", "strategic agility", "developing macro-strategic policies", "designing flexible organizational structures", "empowering human resources", "conducting customer analysis", "developing professional competencies", "changing corporate governance orientation", and "developing strategic communications" in order to achieve an acceptable level of strategic renewal, taking into account the conditions of the interventionist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development organizations
  • IDRO
  • Professional identity of managers
  • Renewal
  • Strategic renewal
ابویی اردکان، محمد؛ ندافی، طاهره؛ قلی‌پور، آرین (1397). بررسی مدل‌های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک. مدیریت بازرگانی، 10(2)، 461-486.
حبیبی، سعید؛ میرا، ابوالقاسم (1397). طراحی و تبیین مدل جهت‏گیری استراتژیک در شرکت‏های دانش بنیان ایران. مدیریت بازرگانی، 10(3)، 603-622.
رنجبر، محمدهادی؛ حاجی پور، بهمن؛ رحمتی، محمدحسین؛ شاه حسینی، محمدعلی؛ یزدانی، حمید رضا (1400). شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 13(1)، 21-41.
سلمان‌پور سهی، عباس؛ اعرابی، سیدمحمد؛ پورعزت، علی اصغر؛ آقایی، محمد (1400). مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان. مدیریت بازرگانی، 13(3)، 655- 689.  
 
References
Agarwal, R., & Helfat, C. E. (2009). Strategic renewal of organizations. Organization Science, 20(2), 281-293. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0423
Albert, D., Kreutzer, M., & Lechner, C. (2015). Resolving the paradox of Interdependency and strategic renewal in activity systems. Academy of Management Review, 40(2), 210-234. https://doi.org/10.5465/amr.2012.0177
Alves, J. C., Lok, T. C., Luo, Y., & Hao, W. (2020). Crisis management for small business during the COVID-19 Outbreak:Survival, resilience and renewal strategies of firms in Macau. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-34541/v1
Abooyee Ardakan, M., Naddafi, T., Gholipour, A. (2018). Investigation of Managers’ Mental Modeling regarding Strategic Thinking. Journal of Business Management, 10(2), 461-486. doi: 10.22059/jibm.2018.243274.2783 (in Persian)
Basu, S., & Wadhwa, A. (2013). External venturing and discontinuous strategic renewal: An options perspective. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 956-975. https://doi.org/10.1111/jpim.12039
Bentley, F. S., & Kehoe, R. R. (2020). Give them some slack—They’re trying to change! The benefits of excess cash, excess employees, and increased human capital in the strategic change context. Academy of Management Journal, 63(1), 181-204. https://doi.org/10.5465/amj.2018.0272
Burgers, H., & Sawang, S. (2012). Strategic renewal and competitive advantage in opportunity-driven and conservative new ventures. Academy of Management Proceedings, 2012(1), 15980. https://doi.org/10.5465/ambpp.2012.15980abstract
Capron, L., & Mitchell, W. (2009). Selection capability: How capability gaps and internal social frictions affect internal and external strategic renewal. Organization Science, 20(2), 294-312. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0328
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson College Division.
De Clercq, D., Castañer, X., & Belausteguigoitia, I. (2011). Entrepreneurial initiative selling within organizations: Towards a more comprehensive motivational framework. Journal of Management Studies, 48(6), 1269-1290. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00999.x
Dupouët, O., & Barlatier, P. (2018). Environmental shifts and change strategies. Strategic Organization, 17(4), 405-424. https://doi.org/10.1177/1476127018772992
Dutta, S. K. (2018). Strategic renewal in organizations. Strategic Change and Transformation, 8-18. https://doi.org/10.4324/9781351269247-2
Eggers, J. P., & Kaplan, S. (2009). Cognition and renewal: Comparing CEO and organizational effects on incumbent adaptation to technical change. Organization Science, 20(2), 461-477. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0401
Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2013). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Driving Desired Futures. https://doi.org/10.1515/9783038212843.296
Floyd, S. W., & Wooldridge, B. (1997). Middle management’s strategic influence and organizational performance. Journal of Management Studies, 34(3), 465-485. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00059
Glaser, L., Fourné, S. P., & Elfring, T. (2015). Achieving strategic renewal: The multi-level influences of top and middle managers’ boundary-spanning. Small Business Economics, 45(2), 305-327. https://doi.org/10.1007/s11187-015-9633-5
Habibi, S., Mira, A. (2018). Designing and Explaining the Strategic Orientation Model in Knowledge-Based Companies in Iran. Journal of Business Management, 10(3), 603-622. doi: 10.22059/jibm.2017.235555.2642 (in Persian)
Järvi, K. H., & Khoreva, V. (2019). Can talented employees drive strategic renewal? The role of talent management in strategic renewal. Academy of Management Proceedings, 2018(1), 10174. https://doi.org/10.5465/ambpp.2018.10174abstract
Jones, O., & Macpherson, A. (2006). Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs. Long Range Planning, 39(2), 155-175. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2005.02.012
Khan, S. H., Majid, A., & Yasir, M. (2020). Strategic renewal of SMEs: The impact of social capital, strategic agility and absorptive capacity. Management Decision, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/md-12-2019-1722
Klammer, A., Gueldenberg, S., Kraus, S., & O’Dwyer, M. (2017). To change or not to change–antecedents and outcomes of strategic renewal in SMEs. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(3), 739-756. https://doi.org/10.1007/s11365-016-0420-9
Kor, Y. Y., & Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: Configuration and orchestration of top executives' capabilities and the firm's dominant logic. Strategic Management Journal, 34(2), 233-244. https://doi.org/10.1002/smj.2000
Macpherson, A., & Jones, O. (2008). Object-mediated learning and strategic renewal in a mature organization. Management Learning, 39(2), 177-201. https://doi.org/10.1177/1350507607087580
Makri, M., Hitt, M. A., & Lane, P. J. (2010). Complementary technologies, knowledge relatedness, and invention outcomes in high technology mergers and acquisitions. Strategic Management Journal, n/a-n/a. https://doi.org/10.1002/smj.829
McFadzean, E. (2007). Developing a Proposal: A Nine Step Process.
Meglio, O., & Park, K. M. (2019). Strategic renewal through mergers and acquisitions. Strategic Renewal, 221-237. https://doi.org/10.4324/9780429057861-11
Meyers, M. C., & Van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2), 192-203. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.11.003
Mielcarek, P. (2018). The strategic renewal process – the challenge of creatingand capturing value. Management Sciences, 23(4), 28-34. https://doi.org/10.15611/ms.2018.4.04
Moretti, D. M., Alves, F. C., & Bomtempo, J. V. (2020). Entrepreneurial-oriented strategic renewal in a Brazilian SME: A case study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 27(2), 219-236. https://doi.org/10.1108/jsbed-07-2019-0254
Morris, S., Snell, S., & Björkman, I. (2016). An architectural framework for global talent management. Journal of International Business Studies, 47(6), 723-747. https://doi.org/10.1057/jibs.2015.25
Muhammad, A., Muhammad, Y., Abdul, M., (2020). Strategic renewal of hotel industry in developing countries through human capital development, ambidextrous learning and dynamic capabilities, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences(PJCSS), ISSN 2309-8619, Johar Education Society, 14(4), 991-1011.
Pettit, K. L., & Crossan, M. M. (2019). Strategic renewal: Beyond the functional resource role of occupational members. Strategic Management Journal, 41(6), 1112-1138. https://doi.org/10.1002/smj.3115
Pratt, M. G., Rockmann, K. W., & Kaufmann, J. B. (2006). Constructing professional identity: The role of work and identity learning cycles in the customization of identity among medical residents. The Academy of Management Journal, 49(2), 235-262.
Ranjbar, M., Hajipour, B., Rahmati, M., Shahhoseini, M., Yazdani, H. (2021). Identifying the Dimensions of the Impact of Organizational Identity on Organizational Strategy: a Meta-Synthesis Approach. Journal of Business Management, 13(1), 21-41. doi: 10.22059/jibm.2020.310593.3951 (in Persian)
Salmanpour Sohi, A., Aarabi, S., Pourezzat, A., Aghaei, M. (2021). Conceptualizing the Nature of Strategic Execution to Organizational Strategies Implementation. Journal of Business Management, 13(3), 655-689. doi: 10.22059/jibm.2021.317487.4037 (in Persian)
Schmitt, A., Raisch, S., & Volberda, H. W. (2018). Strategic renewal: Past research, theoretical tensions and future challenges. International Journal of Management Reviews, 20(1), 81-98. https://doi.org/10.1111/ijmr.12117
Shu, C., De Clercq, D., Zhou, Y., & Liu, C. (2019). Government institutional support, entrepreneurial orientation, strategic renewal, and firm performance in transitional China. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(3), 433-456. https://doi.org/10.1108/ijebr-07-2018-0465
Straus, A. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Third Edition, LosAngeles: Sage Publications.
Teece, D. J. (2019). Strategic renewal and dynamic capabilities. Strategic Renewal, 21-51. https://doi.org/10.4324/9780429057861-2
Tracey, M. W., & Hutchinson, A. (2018). Reflection and professional identity development in design education. International Journal of Technology and Design Education, 28(1), 263-285. https://doi.org/10.1007/s10798-016-9380-1
Volberda, H. W., & Baden-Fuller, C. (2017). Strategic renewal processes in multi-unit firms: Generic journeys of change. Strategy Process, 207-231. https://doi.org/10.1002/9781405164078.ch10
Wijaya Kusuma, G., & Sudhartio, L. (2020). The impact of strategic renewal in banking industry performance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3623905
Wooldridge, B., Schmid, T., & Floyd, S. W. (2008). The middle management perspective on strategy process: Contributions, synthesis, and future research. Journal of Management, 34(6), 1190-1221. https://doi.org/10.1177/0149206308324326