تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از قدرتمندترین و در عین ‌حال، ناشناخته‌ترین روش‌های پیدا کردن بیمه‌گذاران جدید، ارجاع گرفتن مشتری است. به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، فروش ارجاعی بیمه یا جذب بیمه‌گذار ارجاعی بیمه، بهترین روش فروش بیمه و قدرتمندترین ابزار مشتری‌یابی است تا جایی که بزرگان صنعت بیمه نام آن را «معجزه ارجاعی» گذاشته‌اند.
روش: پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر مرجع مشتری در صنعت بیمه، با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت‌های بیمه است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و 12 نفر از مدیران عالی و کارشناسان خبره شرکت‌های بیمه و 3 نفر از بازاریابان و کارشناسان فروش بیمه‌نامه در صنعت بیمه به‌عنوان اعضای پانل تخصصی دلفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه دلفی بوده است.
یافته‌ها: ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی متون و مشاهده، عوامل مرتبط با مرجع مشتری، استخراج و به‌عنوان مبنای روش دلفی در نظر گرفته شدند؛ سپس به‌منظور دریافت نظر اعضای پانل تخصصی، پرسش‌نامه دلفی طی سه مرحله برای آنها ارسال و مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: گویه‌های شناسایی‌شده در قالب 5 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و مرجع مشتری طبقه‌بندی و در چارچوب مدل پژوهش ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of the Customer Reference Model in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Maymand 1
  • Mirza Hassan Hosseini 2
  • Mohammad Mahdi Parhizgar 1
  • Iman Azizi 3
1 Associate Prof., Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
One of the most powerful and yet unknown methods of finding new policyholders is customer referral. In the opinion of many experts, insurance referral sales or attracting insurance referral policyholders is the best way to sell insurance and the most powerful customer acquisition tool, so the insurance industry leaders have named it "referral miracle".
 
Methodology
The current research was conducted with the purpose of explaining the pattern of influencing factors on customer reference in the insurance industry, using the Delphi technique. The population of this study consists of academic experts and senior managers of insurance companies that using the purposeful sampling method, 8 academic experts and 12 senior managers and expert experts of insurance companies and 3 marketers and sales experts, were selected as Delphi expert panel members. The tools of data collection in this research are library studies and Delphi questionnaire.
 
Findings
In this study, collecting data by using the library method, reviewing the texts and viewing done.  These data as factors related to the Customer referral, they were considered the basis of the Delphi method. Then, the Delphi questionnaire was sent to them in three stages to get the opinions of the expert panel members, and it was studied and revised.
 
Conclusion
The identified items were classified in the form of 5 categories of factors related to customers, factors related to the company, customer satisfaction, customer loyalty, and customer reference and were presented in the framework of the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer referral
  • Customer portfolio
  • Insurance industry
  • Referral sales
ابراهیمی‏نژاد، مهدی؛ زینلی، سینا؛ شهریاری کوتک، اسلام (1392). بررسی رابطه بین ابعاد مشتری‏مداری و رضایت ذی‌نفعان در نظام آموزش عالی مطالعة موردی: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان. نامه آموزش عالی، 6(23)، 69-90.
بای، ناصر؛ سلیمانی مقدم، رضا و مقصودلو، سعیده (1395). رابطه بین حمایت سازمانی و مشتر یمداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان. مدیریت ورزشی، 8 (3‏)، 439- 452.
جلالی، سید مهدی؛ منصوری، اعظم (1394). عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 16 (29)، 111-124.
حقیقی، محمد؛ هزاوه حصار مسکن، بابک؛ اشکانی، مهدی؛ عباسی، امیرحسین (1396). تدوین استراتژی‏های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت). پژوهش‏های مدیریت راهبردی، 23(64)، 9–25.
خانلری، امیر؛ دعایی اسکویی، مهشاد السادات (1394). عوامل مؤثر بر تمایل به بازگشت مشتریان ازدست‌رفته در شرکت‌های بیمه. مدیریت بازرگانی، 7 (2)، 407-426.
دقیقی اصلی، هاشم؛ شاهرودی، کامبیز؛ میربرگ کار، سید مظفر؛ رحمتی غفرانی، یلدا (1400). طراحی مدلی برای تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه. مدیریت بازرگانی، 13(2)، 457-472.
رضایی، حمید؛ زمانی، مهسا (1399). تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه‌ای. پژوهشنامه بیمه، 36 (2)، 133-158.
زمانیان، علی. پور درویش، زهرا؛ عابدی، احسان (1397). بررسی نقش امید مصرف‌کننده در توضیح تأثیر ارزش برند درک شده بر نتایج ارتباط مشتری برند در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 2(4)، 30-42.
شاعلیا، روح‏اله (1394). بررسی بازاریابی رابطه و خلق ارزش برای مشتری. کنفرانس بین‌المللی تحقیقات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مالزی- کوالالامپور.
صبور ابوانی، الهام سادات؛ خاشعی، وحید (1398). مدل‌سازی تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در صنعت بیمه بر اساس تئوری داده بنیاد. مدیریت بازرگانی، 11 (42)، 782-803.
طبائیان، عمیدرضا؛ کرامتی، محمدعلی (1393). بررسی میزان تأثیر هویت سازمانی و مشتری‏مداری کارکنان بر اشتیاق شغلی. دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری. تهران. https://civilica.com/doc/381819
فرحناک، مرتضی (1397). ارزیابی و رتبه‌بندی اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت پخش ایران، مدیریت عملیات خدمات، 1(2)، 58-75.
فیض، داوود؛ همتی، مریم (1394). پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه. تحقیقات بازاریابی نوین، 16 (5)، 15 - 28.
مترجم، کیومرث و نیاکان، لیلی (1400). سنجش و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان بیمه‌های زندگی. پژوهشنامه بیمه. 36 (1)، 87-119.
محقق منتظری، مهیار؛ اکبری، محسن؛ ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی (1400). طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریۀ داده بنیاد. مطالعات رفتار مصرف‌کننده. 8 (2)، 1-31.
 
References
Bai, N., Soleimani Moghadam, R., & Maqsoodlou, S. (2015). The relationship between organizational support and customer support of employees in sports and youth departments of Golestan province. Sports Management, 8 (3), 439-452. (in Persian)
Choi, L & Lotz, S. (2016). Motivations leading to customer citizenship behavior in services: scale development and validation. Journal of Consumer Marketing, 33(7), 539-551.
Daghighi Asli, H., Shahroodi, K., Mirbargkar, S. M. & Rahmati Ghofrani, Y. (2021). Designing a Model to Explain the Performance of the Sales Network in the Insurance Industry. Journal of Business Management, 13(2), 457-472. (in Persian)
Ebrahimi Nejad, M., Zinli, S. Shahriari Kotak, I. (2013). Investigating the relationship between customer orientation dimensions and stakeholder satisfaction in the higher education system case study: Hormozgan University Graduate Studies Center. Letter of Higher Education, 6 (23), 69-90. (in Persian)
Faiz, D. & Hemmati, M. (2015). Internal Marketing, a strategy to gain competitive advantage in insurance companies. New Marketing Research, 16(5), 15-28. (in Persian)
Farahnak, M. (2019). Evaluating and ranking the importance of mixed marketing elements of services in the Iranian broadcasting industry, Service Operations Management, 1 (2), 58-75. (in Persian)
Haghighi, M., Hazaveh Hesar Maskan, B., Ashkani, M. & Abbasi, A. (2016). Development of marketing strategies based on lifetime value and customer referral (case study: high-speed internet service industry). Strategic Management Research, 23(64), 25-9. (in Persian)
Hallak, R., Assaker, G., El-Haddad, R., (2017). Re-examining the relationships among perceived quality, value, satisfaction, and destination loyalty: a higher-order structural model. Journal of Vacation Marketing, 24(2):135676671769057.
Huang, Zh., Savita, K.S., Li, D., Omar, A.H. (2022). The impact of business intelligence on the marketing with emphasis on cooperative learning: Case-study on the insurance companies. Information Processing & Management, 59(2). https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102824
Jaakkola, E., Aarikka-Stenroos, L. (2019). Customer referencing as business actor engagement behavior Creating value in and beyond triadic settings. Industrial Marketing Management, https://doi.org/10.1016/.2018.06.014
Jalali, S. M. & Mansoori, A. (2014). Factors affecting the willingness of consumers to buy more in the insurance industry. Business Management Perspectives, 16(29), 111-124.
(in Persian)
Jalkala, A., Salmine, T.R. (2010). Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets Industrial Marketing Management, 39(6), 975-985. doi: 10.1016/.2010.06.017.
Khanlari, A., & Doaei Oskoei, M. A. (2015). Effective factors on reacquiring lost customers in insurance company. Journal of Business Management, 7(2), 407-426. (in Persian)
Khashei Varnamkhasti, V. & Sabour Abvani, E. S. (2019). Evidence-Based Strategic Decision Making Modeling in the Insurance Industry based on Grounded Theory. Journal of Business Management, 11 (42), 782-803. (in Persian)
Kumar V. (2018). A Theory of Customer Valuation: Concepts, Metrics, Strategy, and Implementation, Journal of Marketing, 82(1), 1-19.
Kumar, V., Petersen, J. A., Leone, R. P. (2013). Defining, measuring, and managing business reference value. Journal of Marketing, 77 (1), 68–86.
Larson, B.V., Steinman, R.B. (2012). Driving NFL fan satisfaction and return intentions with concession service quality. Services Marketing Quarterly, 30 (4), 418-428.
Li, H., Xieb, K. L., Zhang, Z. (2020). The effects of consumer experience and disconfirmation on the timing of online review: Field evidence from the restaurant business. International Journal of Hospitality Management, 84. 102344.
Lin, R., Chen, R. H., Chiu, K. K. S. (2009). Customer relationship management and innovation capability: an empirical study. Industrial Management & Data Systems, 110 (1), 111-133.
Mohaghegh Montazeri, M., Akbari, M. & Ebrahimpour Azbari, M. (2021). Designing a Model of Customer Intimacy in Insurance Services: A Grounded Theory Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 8 (2), 1-31. (in Persian)
Motarjem, K. & niakan, l. (2021). Measuring and evaluating the satisfaction of life insurance customers. Iranian Journal of Insurance Research, 36 (1), 87-119. (in Persian)
Mu, J., Zhang, J. Z. (2021). Seller marketing capability, brand reputation, and consumer journeys on e-commerce platforms. Journal of the Academy of Marketing Science. https://doi.org/10.1007/s11747-021-00773-3.
Peterson, M., Minton, E. A., Liu , R. L., Bartholomew, D. E. (2021). Sustainable Marketing an Consumer Support for Sustainable Businesses, Sustainable Production and Consumption, 27, 157-168.
Pezzuti, T., Leonhardt, J.M., Warren, C. (2021). Certainty in Language Increases Consumer Engagement on Social Media. Journal of Interactive Marketing, 53, 32–46.
Rezaei, H. & Zamani, M. (2021). The Effect of Brand Personality Traits on Brand Loyalty with Regard to the Mediating Role of Compatibility and Customer Satisfaction in an Insurance Company. Iranian Journal of Insurance Research, 36(2), 133-158. (in Persian)
Shaolia, R. (2016). Examining relationship marketing and creating value for the customer. International Conference on New Researches in Management, Economics and Accounting, Malaysia-Kuala Lumpur. (in Persian)
Sharma, S., Jayachandran, S., Kaufman, P., Raman, P. (2014). The role of relational information processes and technology use in customer relationship management. Journal of marketing, 69(4), 177-192.
Tabaian, A.R. & Keramati, M.A. (2014). Investigating the effect of organizational identity and customer orientation of employees on job motivation. The Second National Conference on Applied Research in Management and Accounting. Tehran. (in Persian)
Terho, H., Jalkala, A. (2017). Customer reference marketing: onceptualization, measurement and link to selling performance. Industrial Marketing Management, 64, 175-186.
Wang, G. & Miaob, F. (2015). Effects of sales force market orientation on creativity, innovation implementation, and sales performance. Journal of Business Research, 3(3), 37-52.
Zamanian, A., Pour Darvish, Z. & Abedi, E. (2017). Investigating the role of consumer hope in explaining the effect of perceived brand value on brand customer relationship results in the Digikala online store. Specialized Scientific Quarterly of Management, Accounting and Economics, 2(4), 30-42. (in Persian)
Zwier, S. (2021). Insurance‑based marketing (IBM): a prevalent marketing strategy. Journal of Financial Services Marketing. https://doi.org/10.1057/s41264-021-00090-4