آیا رنگ پس‌زمینه خرده‌فروشی‌های آنلاین بر واکنش شناختی و احساسی مصرف‌کنندگان تأثیر دارد؟ مطالعه آزمایشی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: محیط وب‌سایت‌های خرده‌فروشی آنلاین، محرکی قوی برای جلب بازدیدکنندگان است. یکی از عامل‌های محیط وب‌سایت رنگ است که می‌تواند توجه مصرف‌کننده را جلب کند و واکنش شناختی و احساسی مثبت ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر رنگ پس‌زمینه خرده‌فروشی‌های آنلاین بر واکنش احساسی و شناختی مصرف‌کنندگان است.
روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه پژوهش، کمّی و از نوع آزمایشی است. روش آزمایش مبتنی بر طرح تجربی پس‌آزمون بود که با دو گروه آزمایش و کنترل به‌صورت آنلاین انجام شد. برای انجام آزمایش، ابتدا وب‌سایت‌های خرده‌فروشی لپ‌تاپ‏‏‏ با وضعیت‌های مختلف رنگ پس‌زمینه بر اساس نوع، سطح اشباع و درخشندگی طراحی شد و نمونه‌های آماری به‌صورت تصادفی از این خرده‌فروشی‌ها بازدید کردند. آزمودنی‌ها پس از مشاهده وب‌سایت و دریافت لینک پرسش‌نامه، واکنش‌های شناختی و احساسی خود را گزارش کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل آنوا انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که رنگ پس‌زمینه خرده‌فروشی‌های آنلاین بر اساس نوع، سطح اشباع و درخشندگی می‌تواند واکنش شناختی و احساس برانگیختگی متفاوتی در افراد ایجاد کند؛ اما احساس خشنودی متفاوتی ایجاد نمی‌کند.
نتیجه‌گیری: رنگ مؤلفه مهمی برای ایجاد واکنش شناختی و احساس برانگیختگی افراد است. طراحان وب‌سایت‌های خرده‌فروشی، باید نوع رنگ را با ابعاد دیگر، یعنی سطح اشباع و درخشندگی ترکیب کرده و الگویی را انتخاب کنند که بیشترین اثرگذاری مثبت را داشته باشد. با توجه به اینکه عملکرد چشم در دریافت محرک رنگ، در جلب توجه، پردازش و ایجاد احساسات مختلف نقش مهمی دارد و رنگ‌ها با درجه اشباع بالا یا درخشندگی نامناسب، چشم را آزار می‌دهد، الگوی رنگ پس‌زمینه وب‌سایت، باید طوری انتخاب شود تا به بیشترین سطح پردازش و یادآوری اطلاعات و درک از محصول و محیط منجر شود و در افراد احساس هیجان، برانگیختگی و خشنودی را برانگیزاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does the Background Color of Retail Websites Impact the Affective and Cognitive Responses of Consumers? (An Experimental Study)

نویسندگان [English]

  • Manijeh Bahrainizad 1
  • Majid Esmailpour 1
  • Foroogh Nabavizadeh 2
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Business and Economic, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 MSc., Department of Business Management, Faculty of Business and Economic, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective
The layout design and atmosphere of online retail websites are strong drivers to attract visitors. One of the important aspects of website designing is the website color because it calls forth various responses from visitors and has a big impact on their intention and buying behaviors. The main purpose of this study is to measure the effect of the background color of electronic retailers on the affective and cognitive responses of consumers.
 
Methodology
This is a piece of applied, quantitative and causal research. It was conducted online based on the post-test design including test and control groups. First, a retailing website was designed with the intended saturation, hue, and lightness of background color. Then, they were randomly visited by visitors. After visiting the website, the visitors received a questionnaire link and were asked to report their cognitive and emotional reactions. Data analysis was performed using ANOVA and the SPSS software.
 
Findings
The background color of retail websites, considering its type, saturation level, and brightness can produce different cognitive reactions and feelings in different visitors, but it does not affect their satisfaction.
 
 
Conclusion
Color is an important component to create a cognitive reaction in people. Designers of retail websites should combine color types with other dimensions such as saturation level and brightness and choose a pattern that has the most positive effect. The human eye plays an important function in receiving color stimuli. The eyes would be attracted and different emotions would be created. Colors with a high degree of saturation or inappropriate brightness can be considered annoying for the eye. A retail website should be designed in a way to evoke feelings of excitement and satisfaction in the visitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background color
  • Cognitive response
  • Emotional response
  • Arousal emotion
  • Pleasure emotion
احمدی، زینب (1396). بررسی تأثیر عنصر رنگ وب‏سایت در رفتار خرید مصرف‏‏‏کنندگان آنلاین. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 3(2)، 39-52.
احمدی، محمد میلاد؛ هندیجانی، رزا و علیخانزاده، علیرضا (1399). تحقیق آزمایشی و کاربرد آن در توسعۀ دانش مدیریت. فصلنامه مدیریت دانش سازمانی، 3 (9)، 5-49.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1392). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
وظیفه‌دوست، حسین و کاری، مهرزاد (1385). تحقیقی در مورد عملکرد چند رنگ مختلف در آگهی اینترنتی و رنگ پس زمینه صفحات وب در شرایط معین. مجله مدیریت بازاریابی، 1(1)، 61-81.
 
References
Ahmadi, M. M., Hendijani, R. & Alikhanzadeh, A. (2020). Experimental Research and its Application in the Development of Knowledge in Management. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(9), 5-49. (in Persian)
Ahmadi, Z. (2017). Investigating the effect of website color element on online consumers' shopping behavior. Quarterly Journal of Management and Entrepreneurship Studies, 3(2), 52-39. (in Persian)
Anwar, A., Waqas, A., Zain, H. M. & Kee, D. M. H. (2020). Impact of Music and Colour on Customers’ Emotional States: An Experimental Study of Online Store. Asian Journal of Business Research, 10(1), 104-125.
Armstrong, R. A., Eperjesi, F. & Gilmartin, B. (2002). The application of analysis of variance (ANOVA) to different experimental designs in optometry. Ophthalmic and Physiological Optics, 22(3), 248-256.
Babin, B. J., Hardesty, D. M. & Suter, T. A. (2003). Color and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect. Journal of business research, 56(7), 541-551.
Bagchi, R. & Cheema, A. (2013). The effect of red background color on willingness-to-pay: The moderating role of selling mechanism. Journal of Consumer Research, 39(5), 947-960.
Barber, W. & Badre, A. (1998). Culturability: The merging of culture and usability. In Proceedings of the 4th Conference on Human Factors and the Web, 7(4), 1-10.
Bellizzi, J. A. & Hite, R. E. (1992). Environmental color, consumer feelings, and purchase likelihood. Psychology & marketing, 9(5), 347-363.
Biers, K. and Richards, L. (2005). Color as a factor of product choice in e-commerce. The Review of Business Information Systems, 9(4), 33-40.
Bonnardel, N., Piolat, A. & Le Bigot, L. (2011). The impact of colour on Website appeal and users’ cognitive processes. Displays, 32(2), 69-80.‏
Brantmeier, C. (2004). Statistical Procedures for Research on L2 Reading Comprehension: An Examination of ANOVA and Regression Models. Reading in a Foreign Language, 16(2), 51-69.
Broeder, P. & Scherp, E. (2018). Colour preference of online consumers: a cross-cultural perspective. Marketing–from Information to Decision Journal, 1(1), 1-11.
Chang, S. H., Chih, W. H., Liou, D. K. & Hwang, L. R. (2014). The influence of web aesthetics on customers’ PAD. Computers in Human Behavior, 36, 168-178.
Chen, Y. F. & Wu, C. J. (2016). Influence of website design on consumer emotion and purchase intention in travel websites. International Journal of Technology and Human Interaction (IJTHI), 12(4), 15-29.
Cheng, F. F., Wu, C. S. & Yen, D. C. (2009). The effect of online store atmosphere on consumer's emotional responses–an experimental study of music and colour. Behaviour & Information Technology, 28(4), 323-334.
Crowley, A. E. (1993). The two-dimensional impact of color on shopping. Marketing letters, 4(1), 59-69.
Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2007). Color and psychological functioning. Current directions in psychological science, 16(5), 250-254.
Eroglu, S. A., Machleit, K. A. & Davis, L. M. (2001). Atmospheric qualities of online retailing: A conceptual model and implications. Journal of Business research, 54(2), 177-184.
Ettis, S. A. (2017). Examining the relationships between online store atmospheric color, flow experience and consumer behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 37, 43-55.
Farahat, H. & Abdel Mohaiman, D.) 2018(. Customer soul color as an effective element in designing living rooms. International Design Journal, 8(2), 39-53.
Gonzalez, L. M. (2005). The impact of ad background color on brand personality and brand preferences. Unpublished doctoral thesis. California State University, Long Beach, CA
Gorn, G. J., Chattopadhyay, A., Sengupta, J. & Tripathi, S. (2004). Waiting for the web: how screen color affects time perception. Journal of marketing research, 41(2), 215-225.
Hair, J., Hult, T., Ringle, C. & Sastedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS- SEM) stde: sage publication.
Hu, G., Pan, Z., Zhang, M., Chen, D., Yang, W. & Chen, J. (2014). An interactive method for generating harmonious color schemes. Color Research & Application, 39(1), 70-78.‏
Ishii, K., Numazaki, M. & Tado'Oka, Y. (2019). The Effect of Pink/Blue Clothing on Implicit and Explicit Gender-related Self-cognition and Attitudes among Men. Japanese Psychological Research, 61(2), 123-132.
Khrouf, L. & Frikha, A. (2016). Web-surfer’s conative reactions to the website’s dominant hue: mental imagery’s role. Internet Research, 26(5), 1249-1268.
Kim, Y. A. (2019). How Color Coding Encourages Emotional Interactions While Using Smartphones. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Springer, Cham, pp. 39-49.
Koo, D. M. & Ju, S. H. (2010). The interactional effects of atmospherics and perceptual curiosity on emotions and online shopping intention. Computers in Human Behavior, 26(3), 377-388.
Kotler, P. (1974). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 49, 48–61.
Li, C. F. & Jiang, Y. Q. (2018). Research on the Optimization Method of Website Based on User Experience. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Springer, Cham, 412-421.
Lin, Y. C. & Lai, C. J. (2013). Effects of Interactive Product Presentation and Background Color on Online Behavior Intention. Journal of e- Business, 15(4), 435-460.
Lix, L. M., Keselman, J. C. & Keselman, H. J. (1996). Consequences of assumption violations revisited: A quantitative review of alternatives to the one-way analysis of variance F test. Review of educational research, 66(4), 579-619.‏
Mammarella, N., Di Domenico, A., Palumbo, R. & Fairfield, B. (2016). When green is positive and red is negative: aging and the influence of color on emotional memories. Psychology and aging, 31(8), 914 -926.
Manganari, E. E., Siomkos, G. J. & Vrechopoulos, A. P. (2009). Store atmosphere in web retailing. European Journal of Marketing, 43(9/10), 1140–1153.
Mimura, R. (2003). Color and POP: The Effective Use of Colors for Point of Purchase Displays. Journal of Undergraduate Research, 6, 1- 15.
Monglo, H. & Dragomir, A. C. (2019). The effect of the store atmosphere on the consumer shopping behavior in cameroon. Ecoforum Journal, 8(2), 43-55.
Nazar, M., Khan, R. Q., Perveen, M. & Khan, W. Q. (2017). Web branding harmonizer: Need of color harmonies and its solution in website development. In 2017 International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems (Trends and Future Directions) (ICTUS) IEEE. pp. 346-350.
Park, H. H., Jeon, J. O. & Sullivan, P. (2015). How does visual merchandising in fashion retail stores affect consumers’ brand attitude and purchase intention. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(1), 87-104.
Pelet, J. É. & Papadopoulou, P. (2012). The effect of colors of e-commerce websites on consumer mood, memorization and buying intention. European Journal of Information Systems, 21(4), 438-467.
Putri, K. D. & Balqiah, T. E. (2017). Do Web Atmospherics Affect Purchase Intention? The Role of Color and Product Display. Journal of Management and Marketing Review, 2(2), 79-86.
Rajbhandari, K. & Intravisit, A. (2019). Identification of Impact of Atmospheric Attributes upon Buying Intention of Customers in Bhat Bhateni Supermarket in Nepal. International Research E-Journal on Business and Economics, 3(1), 87-99.
Rizomyliotis, I., Konstantoulaki, K. & Kostopoulos, I. (2018). Reassessing the effect of colour on attitude and behavioural intentions in promotional activities: The moderating role of mood and involvement. Australasian Marketing Journal, 26(3), 204-215.
Rizwana, M. & Ahmad, N. (2019). Store environment and its influence on impulse buying behavior among females: Moderating Role of shopping Pal. 4th international conference on opptunities & challenges in management, economics & accounting in rome, Italy. pp. 1-24.
Siamionava, K., Slevitch, L. & Tomas, S. R. (2018). Effects of spatial colors on guests’ perceptions of a hotel room. International Journal of Hospitality Management, 70, 85-94.
Simmons, J., Nelson, L. & Simons, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. Psychological science, 22(11), 1359-1366.
Singh, S., (2006). Impact of color on marketing. Management decision, 44(6), 783–789.
Skulmowski, A., Augustin, Y., Pradel, S., Nebel, S., Schneider, S. & Rey, G. D. (2016). The negative impact of saturation on website trustworthiness and appeal: A temporal model of aesthetic website perception. Computers in Human Behavior, 61, 386-393.‏
Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D. & Roggeveen, A. L. (2014). Store atmospherics: A multisensory perspective. Psychology & Marketing, 31(7), 472-488.
Swasty, W. & Adriyanto, A. R. (2017). Does Color Matter on Web User Interface Design. CommIT (Communication and Information Technology) Journal, 11(1), 17-24.
Tantanatewin, W. & Inkarojrit, V. (2018). The influence of emotional response to interior color on restaurant entry decision. International Journal of Hospitality Management, 69, 124-131.
UNCTAD. (2018). UNCTAD B2C E-commerce index 2018 focus on Africa. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d12_en.pdf
Utriainen, T. (2017). The effects of e-store atmosphere on consumers' buying behavior (Bachelor’s Thesis, Aalto University). Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201708176613
Vazifedoost H. & Carey, M. (2006). Colour Performance Online: A Study of 8 Colours in Banner Ads and Backgrounds in Defined Conditions. Journal of Future Studies Management, 18(3), 53-65. (in Persian)
Wilms, L. & Oberfeld, D. (2018). Color and emotion: effects of hue, saturation, and brightness. Psychological research, 82(5), 896-914.
Yoon, E. (2012). Effects of Website Environmental Cues on Consumers’ Response and Outcome Behaviors. (Master's thesis). Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences. 163. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/163.
Yu, Y. & Zhou, H. (2018). Red or Blue? The Influence of Background Color on Promotion Value Perception. American Journal of Industrial and Business Management, 8(3), 619-637.
Yüksel, A. (2009). Exterior color and perceived retail crowding: Effects on tourists' shopping quality inferences and approach behaviors. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 10(4), 233-254.
Zimmerman, J. (2012). Using the SOR model to understand the impact of website attributes on the online shopping experience (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1522458).