تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا: نقش قابلیت‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه، توسعه فناوری و تغییر ساختار کسب‌وکارها نیاز به سبک‌های رهبری جدید برای غلبه بر عدم قطعیت‌ها را برجسته‌تر کرده است؛ از این رو، این پژوهش با تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار، به بررسی تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا می‌پردازد.
روش: پژوهش حاضر هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی ـ پیمایشی دارد. جامعه آماری تحقیق مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران بودند. حجم نمونه به‌کمک نسخه 3.1 نرم‌افزار جی‌پاور، 244 نفر محاسبه شد و نمونه‌گیری به‌روش غیراحتمالی در دسترس انجام گرفت. 240 پرسش‌نامه با پیمایش آنلاین جمع‌آوری و پایایی و روایی آن تأیید شد. داده‌های توصیفی با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 26 و مدل پژوهش، مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس نسخه 3 تجزیه و ‌تحلیل شد.
یافته‌ها: تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رهبری دیجیتال از طریق قابلیت‌های پویا و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌ها تأیید شد. همچنین، اثر مستقیم رهبری دیجیتال بر مزیت رقابتی پایدار رد شد؛ اما تأثیر غیرمستقیم آن به تأیید رسید. به‌علاوه، درک پویایی محیطی نیز فقط روابط بین قابلیت‌های پویا با «نوآوری مدل کسب‌وکار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت» را تعدیل کرد.
نتیجه‌گیری: نقش رهبری دیجیتال، عاملی مهم و ضرورتی استراتژیک است، جهت ایجاد تحول به‌منظور هدایت، پشتیبانی و مدیریت کارکنان در میانه عصر دیجیتال و بینشی کلیدی ایجاد می‌کند برای رهبران تا به‌واسطه آن، با کنار گذاشتن سبک‌های رهبری سنتی، مهارت‌های رهبری دیجیتال را در خود تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Digital Leadership on Firm Performance in Dynamic Environments: The Role of Dynamic Capabilities, Business Model Innovation, and Sustainable Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Rasoul Nosrat Panah 2
  • Samad Barani 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Shahid Sattari Aeronautical University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Today, technological developments and business restructuring have highlighted the need for new leadership styles to overcome uncertainties. Therefore, this study seeks to examine the impact of digital leadership on firm performance in dynamic environments by explaining the mediating role of dynamic capabilities, business model innovation, and sustainable competitive advantage.
 
Methodology
The current study is an applied descriptive survey. Its statistical population includes a group of managers of knowledge-based companies based in Tehran province. The sample size was calculated by G-Power 3.1 software, which included 244 individuals. The non-probability method was used for sampling and 240 questionnaires were distributed by conducting an online survey. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed. Descriptive data were analyzed by SPSS software version 26 and a research model based on structural equation modeling using Smart PLS software version 3.
 
Findings
This study confirmed the direct and indirect effects of digital leadership on firm performance through the dynamic capabilities and business model innovation. It rejected the direct effect of digital leadership on sustainable competitive advantage, however, its indirect effect was confirmed. In addition, the perceived environmental dynamics only moderated the relationship between dynamic capabilities and business model innovation, sustainable competitive advantage, and firm performance.
 
Conclusion
Digital transformation of companies can be a challenging task in leadership and a high interconnectedness of virtual teams via technology could cause an identity crisis for leaders. Therefore, leaders’ role is changing and the new trends in the business environment require a new paradigm for future leadership. In sum, the findings of this study can provide an important combination of managerial and theoretical perspectives. The results underline the valuable information for addressing emerging challenges and opportunities in the digital age as well as the transformations to guide, support, and manage personnel, especially under the COVID-19 Pandemic, when digital leadership plays an important role in transformation in order to guide, support and manage personnel in the digital era and it provides key insights for leaders to enhance their digital leadership skills by abandoning traditional leadership styles. Navigating a dynamic environment in the digital era requires digital leadership that combines leadership capabilities with optimizing digital opportunities and threats to ensure a sustainable and profitable organization. Leaders of knowledge-based companies must develop their individual capacity and competence to manage uncertainty and create organizations with strong dynamic capabilities. Dynamic capabilities are important to create numerous business model innovations, especially in the digital era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model innovation
  • Competitive advantage
  • Digital leadership
  • Dynamic capability
  • Performance
بابایی فارسانی، میثم؛ حسنی مقدم، صادق و فرهادی، فرهاد (1400). تعامل فرهنگ یادگیری سازمانی با ظرفیت جذب، نوآوری باز و رهبری توانمندساز در شرکت‌های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل‌شده، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 4(12)، 197- 228.
حبیبی، سعید و میرا، ابوالقاسم (1397). طراحی و تبیین مدل جهت‏گیری استراتژیک در شرکت‏های دانش بنیان ایران. مدیریت بازرگانی، 10(3)، 603-622.
حیدری، علی و سیدکلالی، نادر (1395). ارائه مدل مزیت رقابتی شرکت‏های مشاوره مدیریت براساس نظریۀ قابلیت‏های پویا. مدیریت بازرگانی، 8(2)، 317- 338.
رشنوادی، یعقوب؛ صادق‌ وزیری، فراز و نصرت‌پناه، رسول (1400). ارتقای عملکرد شرکت‌ از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب‏وکار. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1)، 79- 106.
سلطانی، مرتضی و طهماسبی آقبلاغی، داریوش (1399). تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین‌تک‌ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 800- 832.
سلیمی، احمد؛ صنایعی، علی و انصاری، آذرنوش (1399). مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت برای ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت‌های بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر کسب‌وکار. مدیریت بازرگانی، 12(3)، 594- 626.
شاه طهماسبی، اسماعیل؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ کردنائیچ، اسدله و آزاد ارمکی، محمدتقی (1393). بررسی تأثیر شبکه‌های کسب‏وکار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت‌ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان. مدیریت بازرگانی، 6(1)، 107- 124.
صدر، محمد جواد و انصاری، رضا (1394). تأثیر نوآوری باز و ناپایداری‌های فناورانه بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)، نشریه علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت، 9(1)، 95- 114.
غفوری، سید محمد حسین؛ الیاسی، مهدی؛ امیری، مقصود و سیدنقوی، میرعلی (1398). مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی ـ موردکاوی چندگانه، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 7(4)، 9-27.  
قاضی نوری، سروش؛ مختارزاده، نیما؛ ابویی، محمد و رشیدی آستانه، متین (1399). ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک. مدیریت نوآوری، 9(1)، 101- 138.
نظری، محسن؛ کیماسی، مسعود و قدس الهی، احمد (1398). مدل‌سازی کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم‎سازی بنیادی. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 45- 62.
نکوئی‌زاده، مریم؛ حسینی، سید محمود؛ قراچه، منیژه و حاجی کریمی، عباس علی (1394). کارایی قابلیت‌های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 6(22)، 39-63.
نوروزی، حسین؛ رشنوادی، یعقوب؛ نصرت‌پناه، رسول و بیگی، شاهرخ (1400). بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‏وکارهای بین‌المللی، 4(4)، 69- 88.
وارث، حامد؛ حیدری، علی و اکبری، مهران (1397). بررسی رابطه‌ قابلیت معنابخشی استراتژیک و نوآوری مدل کسب‌وکار. مدیریت بازرگانی، 10(2)، 487- 507.
 
References
Akram, M. S., Goraya, M., Malik, A., & Aljarallah, A. M. (2018). Organizational performance and sustainability: exploring the roles of IT capabilities and knowledge management capabilities. Sustainability, 10(10), 3816.
Anwar, M. (2018). Business model innovation and SMEs performance—Does competitive advantage mediate? International Journal of Innovation Management, 22(07), 1850057.
Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli, L., & Saarenketo, S. (2019). Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: Implications for international performance. Journal of International Entrepreneurship, 17(3), 425-453.
Babaee Farsani, M., Hasanimoghadam, S., & Farhadi, F. (2021). The interaction of Open Innovation with Absorptive Capacity, Leadership, and Organizational Learning Culture in Knowledge-Based Companies: Analyzing a moderated mediation model. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(12), 197-228.
(in Persian)
Baía, E. P., & Ferreira, J. J. (2019). Dynamic capabilities and performance: How has the relationship been assessed? Journal of Management & Organization, 1-30.
Cheah, S., Ho, Y. P., & Li, S. (2018). Business model innovation for sustainable performance in retail and hospitality industries. Sustainability, 10(11), 3952.
Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE Transactions on Engineering Management, 68(3), 767-784.
Correia, R. J., Dias, J. G., & Teixeira, M. S. (2020). Dynamic capabilities and competitive advantages as mediator variables between market orientation and business performance. Journal of Strategy and Management, 14(2), 187-206.
Dijkstra, J. (2020). Digital Leadership and Firm Performance: a Meta-Analysis. Master thesis, Business Administration: Strategic Innovation Management/SIM.
Do, B. & Nguyen, N. (2020). The Links between Proactive Environmental Strategy, Competitive Advantages and Firm Performance: An Empirical Study in Vietnam. Sustainability, 12(12), 4962.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior research methods, 41(4), 1149-1160.
Ferreira, J., & Coelho, A. (2020). Dynamic capabilities, innovation and branding capabilities and their impact on competitive advantage and SME's performance in Portugal: the moderating effects of entrepreneurial orientation. International Journal of Innovation Science, 12(3), 255-286.
Ferreira, J., Cardim, S., & Branco, F. (2018). Dynamic capabilities, marketing and innovation capabilities and their impact on competitive advantage and firm performance. In 2018 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-7).
Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation, 92, 102061.
Ghafouri, S. M. H., Elyasi, M., Amiri, M., & Seyednaghavi, M. A. (2020). A Comparative Study of Leadership Styles Affecting the Success of Iranian New Knowledge-Based Companies - Multiple Case Study. Journal of Technology Development Management, 7(4), 9-27. (in Persian)
Ghazi Nouri, S., Mokhtarzadeh, N., Abooyee, M., & Rashidi Astaneh, M. (2020). The emergence of dynamic capabilities in a knowledge -based SME for Fintech. Innovation Management Journal, 9(1), 101-138. (in Persian)
Habibi, S., & Mira, A. (2018). Designing and explaining the strategic orientation model in knowledge-Based companies in Iran. Journal of Business Management, 10(3), 603-622. (in Persian)
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Heidari, A., & Seyed Kalali, N. (2016). Presenting a Model of Competitive Advantage of Management Consulting Firms Based on Dynamic Capability Theory. Journal of Business Management, 8(2), 317-338. (in Persian)
Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W., & López-Fernández, M. C. (2021). Dynamic capabilities and SME performance: The moderating effect of market orientation. Journal of Small Business Management, 59(1), 162-195.
Ibarra, D., Ganzarain, J., & Igartua, J. I. (2018). Business model innovation through Industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing, 22, 4-10.
Keat, L.I., Thi Lip Sam, and Kadzrina Abdul Kadir. (2018). Effect of knowledge management, management innovation and dynamic capabilities in sustaining competitive advantage in dynamic business environments. International Journal of Accounting, 3(15), 01-12.
Lam, L., Nguyen, P., Le, N., & Tran, K. (2021). The relation among organizational culture, knowledge management, and innovation capability: Its implication for open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 66.
Li, D. Y., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of business research, 67(1), 2793-2799.
Lohrmann, C. (2017). Leadership in a digital world: New ways of leadership for sustainable development. In Sustainability in a digital world (pp. 51-58). Springer, Cham.
Lusiani, M., Abidin, Z., Fitrianingsih, D., Yusnita, E., Adiwinata, D., Rachmaniah, D., ... & Purwanto, A. (2020). Effect of Servant, Digital and Green Leadership toward Business Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing. Systematic Reviews in Pharmacy, 11(11), 1351-1361.
Mahdi, O. R., & Nassar, I. A. (2021). The Business Model of Sustainable Competitive Advantage through Strategic Leadership Capabilities and Knowledge Management Processes to Overcome COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(17), 9891.
Mandal, S. (2015). Supply and demand effects on supply chain flexibility: An empirical exploration. Knowledge and Process Management, 22(3), 206-219.
Menter, M., Göcke, L., Zeeb, C., & Clauß, T. (2020). Disentangling the Complex Relationships Between Business Model Innovation and Firm Performance. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2020, No. 1, p. 19128). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Mihardjo, L. W. W., & Rukmana, R. A. (2018). Does digital leadership impact directly or indirectly on dynamic capability: Case on Indonesia telecommunication industry in digital transformation?. The Journal of Social Sciences Research, 832-841.
Mihardjo, L. W. W., & Sasmoko, S. (2019). Digital Transformation: Digital Leadership Role in Developing Business Model Innovation Mediated by Co-Creation Strategy for Telecommunication Incumbent Firms. In Strategy and Behaviors in the Digital Economy. IntechOpen, 1-18.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsyah, F., & Elidjen, E. (2019a). The influence of digital leadership on innovation management based on dynamic capability: Market orientation as a moderator. Management Science Letters, 9(7), 1059-1070.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019b). Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0. Management Science Letters, 9(11), 1749-1762.
Monteiro, A. P., Soares, A. M., & Rua, O. L. (2019). Linking intangible resources and entrepreneurial orientation to export performance: The mediating effect of dynamic capabilities. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3), 179-187.‏
Na, Y. K., Kang, S., & Jeong, H. Y. (2019). The effect of market orientation on performance of sharing economy business: Focusing on marketing innovation and sustainable competitive advantage. Sustainability, 11(3), 729.
Nazari, M., Keimasi, & M., Ghodselahi, A. (2019). Designing a model for competitive advantage in electronic banking applying grounded theory. Journal of Business Management, 11(1), 45-62. (in Persian)
Nekooeezadeh, M., Hosseini, S. M., Gahrache, M., & Hajikarimi, A. (2015). Efficiency of dynamic capabilities in the technical and market dynamics of the environment. Journal of Strategic Management Studies, 6(22), 39-60. (in Persian)
Norouzi, H., Rashnavadi, Y., Nosrat Panah, R., Beigi, S. (2021). Investigation the influence of knowledge management, management innovation and dynamic capabilities on export firms' performance. Journal of International Business Administration, 4(4), 69-88.
(in Persian)
Pang, C., Wang, Q., Li, Y., & Duan, G. (2019). Integrative capability, business model innovation and performance: Contingent effect of business strategy. European Journal of Innovation Management, 22(3), 541-461.
Phangestu, J., Kountur, R., & Prameswari, D. A. (2020). The Moderating Effect of Entrepreneurial Leadership and Competitive Advantage on the Relationship between Business Model Innovation and Startup Performance. Journal of Business and Retail Management Research, 14(3), 53-61.
Rashnavadi, Y., Sadeghvaziri, F., Nosrat Panah, R. (2021). Improve company performance through knowledge management capabilities, strategic flexibility and strategic agility; The mediating role of business model innovation. Innovation Management in Defense Organizations, 4(1), 79-106. (in Persian)
Sadr, S., & Ansari, R. (1394). The Effect of Open Innovation and Technical Turbulence on Innovation Performance in Order to Achieve Competitive Advantage in Knowledge Intensive Companies. Journal of Management Improvement, 9(1), 95-114. (in Persian)
Salimi, A., Sanayei, A., Ansari, A. (2020). An integrity-based conceptual framework for creating, maintaining and developing marketing capabilities, sustained competitive advantage and superior usiness performance. Journal of Business Management, 12(3), 594-626. (in Persian)
Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling. Handbook of market research, 26(1), 1-40.
Sasmoko, S., Mihardjo, L., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019). Dynamic capability: The effect of digital leadership on fostering innovation capability based on market orientation. Management Science Letters, 9(10), 1633-1644.
Shahtahmasbi, E., Khodadad Hoseini, S., Kordna’eej, A., & Azad Armaki, M. (2014). Investigating the impact of business networks on competitive advantage by explaining the role of capability of building capabilities Case Study: Construction Industry. Journal of Business Management, 6(1), 107-124. (in Persian)
Soltanee, M., & Tahmasebi Aghbolaghi, D. (2020). Explaining the role of Tejarat bank's strategic alliance with FinTechs in efficiency mediated by technological developments and digital banking. Journal of Business Management, 12(3), 800-832. (in Persian)
Soon, C. C., & Salamzadeh, Y. (2021). The Impact of Digital Leadership Competencies on Virtual Team Effectiveness in MNC Companies in Penang, Malaysia. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 8(2), 219-253.
Su, J., Zhang, S., & Ma, H. (2020). Entrepreneurial orientation, environmental characteristics, and business model innovation: a configurational approach. Innovation, 22(4), 399-421.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long range planning, 51(1), 40-49.
Vares, H., Heidari, A., & Akbari, M. (2018). Investigating the relationship between strategic sense-making and usiness model innovation. Journal of Business Management, 10(2), 487-507. (in Persian)
Wasono, L. W., & Furinto, A. (2018). The effect of digital leadership and innovation management for incumbent telecommunication company in the digital disruptive era. International Journal of Engineering and Technology, 7, 125-130.
Weimann, V., Gerken, M., & Hülsbeck, M. (2020). Business model innovation in family firms: dynamic capabilities and the moderating role of socioemotional wealth. Journal of Business Economics, 90(3), 369-399.
Wesly, J., Kristiana, V., Bong, T., & Saputra, N. (2021). Pengaruh Digital Leadership, Total Quality Management, dan Knowledge Management terhadap Sustainability Management pada Perusahaan di DKI Jakarta. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, 2(2), 97-124.
Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and psychological measurement, 73(6), 913-934.
Yang, M. J. (2021). The interdependence imperative: business strategy, complementarities, and economic policy. Oxford Review of Economic Policy, 37(2), 392-415.
Yuan, C., Xue, D., & He, X. (2021). A balancing strategy for ambidextrous learning, dynamic capabilities, and business model design, the opposite moderating effects of environmental dynamism. Technovation, 103, 102225‏.