تأثیر دانش اقناعی بر نگرش و سبک زندگی مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک؛ نقش واسطه‌ای تردید به تبلیغات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف: دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص دلایل عدم تمایل مردم به مصرف محصولات سبز وجود دارد. این پژوهش با رویکردی جدید به نقش دانش اقناعی (در سه بخش عامل، فنی و موضوعی) بر تردید به تبلیغات (محرک‌ها و ادعاها) و در نتیجه آن، واکنش مصرف‌کننده (نگرش و سبک زندگی) پرداخته است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر جمع‌آوری داده توصیفی، از لحاظ نوع پیمایشی و از نظر ماهیت کمّی است. در این روش دیدگاه اولیه در قالب مدل مفهومی مطرح و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری، الگوی روابط آزمون شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که علی‌رغم تأثیر معنا‌دار دانش اقناعی بر بدبینی و تأثیر معنادار بدبینی بر واکنش مصرف‌کننده و نیز، اثر میانجی معنا‌دار بدبینی در رابطه بین دانش اقناعی و واکنش مصرف‌کننده، این اثرها در اجزای متغیرها به‌صورت کامل صادق نیست. روابط بین متغیرهای اصلی معنادار ارزیابی شد؛ اما این موضوع برای ارتباط میان عوامل (زیربُعدهای) دانش اقناعی تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: اینکه عموم مردم تمایلی برای مصرف محصولات ارگانیک از خود نشان نمی‌دهند و تبلیغات این‌گونه محصولات را نمی‌پذیرند، از خوداقناعی به‌واسطه دانش و آگاهی موجود آنها نشئت می‌گیرد؛ زیرا اثر محرک‌ها تنها در جلب توجه است، اما درک و واکنش رفتاری مصرف‌کننده (به‌صورت سبک زندگی و نگرش) به اعتماد به ادعای تبلیغاتی و کاهش تردید در این خصوص وابسته است. پس، بازاریابان حوزه سلامت و محیط زیست، برای افزایش علاقه‌مندی و کاهش بدبینی مخاطبان، بایستی ابتدا به افزایش و اصلاح ساختار فکری مردم بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Persuasive Knowledge on the Attitude and Lifestyle of Organic Products Consumers; The Mediating Role of Skepticism about Advertising

نویسندگان [English]

  • Fateme Abolhasani Targhi 1
  • Seyyed Hassan Hataminasab 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Media Management, Faculty of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Objective
Researchers have got conflicting perspectives on the reasons that make individuals disinclined toward consuming green products. Adopting a novel approach, this study focuses on the role of persuasive knowledge (i.e., agent, tactic, and topic) in developing skepticism about advertisements (stimulators and claims) and the consumers’ consequent reactions (attitude and lifestyle).
 
Methodology
This is an applied and descriptive survey and a quantitative one considering its purpose, data collection, and nature. The structural equation modeling was utilized to examine the conceptual framework and the relationship of variables.
 
Findings
According to the obtained results, the effect of persuasive knowledge on skepticism and the impact of skepticism on consumer responses proved to be significant. Moreover, the mediating role of skepticism was accepted. Although the relationships between the main variables were significant, it was not the same for the relationships among the available subdimensions.
 
Conclusion
The individuals do not have a tendency toward consuming organic products and accepting advertising due to their self-persuasion, knowledge, and awareness. Therefore, in order to enhance the interest and diminish the skepticism of the audience, marketers must first reform the intellectual structure of the individuals. Since the perception and behavior of consumers originate from their confidence in the claims made by the advertisements, it is possible to improve the situation and increase the audiences’ trust in advertisements for green products to raise the quality of life in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasive knowledge
  • Advertising
  • Organic products
  • Skepticism
  • Structural equation modeling
پیرایش، رضا و عبدالهی، سهیلا (1399). بررسی تأثیر دانش و نگرش مصرف کنندگان نسبت به برندهای سبز بر قصد خرید محصولات سبز، جشنواره تألیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی- جایزه ویژه علامه جعفری(ره).
جلالت، شبنم؛ قلی‌پور سلیمانی، علی (1398). تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش تعدیلگری تجربه منفی و ازدحام تبلیغات، مدیریت بازرگانی، 11(2)، 341-356.
خلیفه، مجتبی؛ عباسی، عباس؛ کاظمی، معین؛ سمیع زاده، مهدی (1398). مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز. مدیریت بازرگانی، 11(4)، 825-849.
خواجه نوری، بیژن و مساوات، ابراهیم (1398). مطالعه رابطه سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده، زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، 10 (2)، 283-302.
خیاطی، مهدی (1396). بررسی سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
رنجبر شمس، حمیده و امیدی نجف‌آبادی، مریم (1393). عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (2)، 51-62.
سعیدا اردکانی، سعید؛ صانعیان، زهرا السادات؛ منتی، ناهید (1398). سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 241-258.
شریفی، سید مهدی؛ بختیاری، تهمینه و ابراهیمی نژاد، مهران (1399). فنون اقناع در رسانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شریفی، سیدمهدی و سلیم، حجت (1399). ارتباطات اقناعی مبتنی بر شناخت چندبعدی مخاطب. فصلنامه علمی مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 1 (7)، 67- 92.
عدلی‌پور، صمد؛ بنیاد، لیلی و بردیافر، نیما (1394). تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز. فصلنامه مطالعات ملی، 64 (4)، 114-93.
فتاحی اردکانی، احمد؛ فهرستی ثانی، مسعود؛ هاشمی شیری، محمد؛ بستان، یدالله (1395). بررسی ایجاد بازار محصولات ارگانیک با چشم انداز بازار جهانی، دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، صص. 158- 173.
قاسمی‌نژاد، مینا؛ نایب‌زاده، شهناز؛ حاتمی نسب، سید حسن (1400). بررسی کاربرد شاخص‌های زبان‌شناسی در فعالیت‌های برندینگ مرتبط با نام و لوگوی برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 1(40)، 1-26.
قبادی لموکی، تحفه؛ آراسته فرد، زهره و سیدین بروجنی، سیده راضیه (1399). بررسی تأثیر سبک زندگی بر رفتار مصرف‌کننده در چند برند معروف (آیفون، سامسونگ، ال جی، نوکیا و هواوی)، دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مدیریت کسب‌وکار و اقتصاد، تهران.
کریمی، محمد رضا و فروغی اصل، محمد جواد (1394). بخش‌بندی مصرف‌کنندگان سبز ‌با ‌استفاده ‌از متغیرهای سبک زندگی، تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (4)، 163-184.
نصری، مصطفی؛ نظری، محسن (1400). ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف. مدیریت بازرگانی، 13(1)، 132-152.
 
References
Abbasi, J. (2012). Investigating factors affecting the green purchasing behavior of Iranian students (Case study: students of Islamic Azad University of Qazvin), Management (researcher), 9 (27): 36-49.
Adlipour, S., Bonyad, L., Bardiafar, N. (2015). Analysis of the relationship between lifestyle and cultural identity of the youth of Tabriz. National Studies Quarterly, 64 (4), 93-114.
 (in Persian)
Ahluwalia, R. & Burnkrant, R.E. (2004), Answering questions about questions: a persuasion knowledge perspective for understanding the effects of rhetorical questions, Consumer Research, 31: 26-42.
Albayrak, T., Caber, M., Mountinho, L., & Herstein, R. (2011). The influence of skepticism on green purchase behavior. International Journal of Business & Social Science, 2(13), 189-197.
Ang, B.W., Tan, M.Y., Goh, C.M., et al. (2019). Impact of Knowledge and Attitudes on Lifestyle Practices in Preventing Type 2 Diabetes Mellitus, Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 48(8): 247-263.
Austin, E.W., Miller, A.C., Silva, J., Guerra, P., Geisler, N., Gamboa, L., Phakakayai, O., & Kuechle, B. (2002).The effects of increased cognitive involvement on college students’ interpretations of magazine advertisements for alcohol. Communication Research, 29(2), 155-179.
Bakhshizadah, K. (2010). Determining the type of decision-making strategy in different lifestyles of consumers. PhD thesis, Allamah Tabatabaei University: Tehran. (in Persian)
Boush, D.M., Freistad, M., & Rose, G.M. (1994). Adolescent skepticism toward TV advertising and knowledge of advertiser tactics. Consumer Research, 21(1), 165-175.
Chang, C. (2011). Feeling ambivalent about going green. Advertising, 40 (4): 19-32.
Chen, Z., Cheng, Y. (2019). Consumer response to fake news about brands on social media: the effects of self-efficacy, media trust, and persuasion knowledge on brand trust, Product & Brand Management, 29 (2), 188–198.
Das, G., Roy, R., Naidoo, V. (2020). When do consumers prefer partitioned prices? The role of mood and pricing tactic persuasion knowledge, Business Research, 116: 60-67.
Fattahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., Hashemi Shiri, M., Bostan, Y. (2016). A Study of Creating a Market for Organic Products with a Global Market Outlook, the 10th Biennial Conference on Iran's Agricultural Economics, pp. 173-158. (in Persian)
Friestad, M. & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model: how people cope with persuasion attempts, Consumer Research, 21: 1-31.
Friestad, M. & Wright, P. (1999). Everyday persuasion knowledge. Psychology and Marketing, 16: 185-94.
Galvez, C. A., Calbayan, C., Pondi, K., Vallejos, M. (2021). Influence of Knowledge and Attitude on Lifestyle Practices among Seventh-Day Adventists in Metro Manila, Philippines, Religion and Health, 60: 1248–1260.
Ghaseminejad, M., Nayebzadeh, S., Hataminasab, S H. (2021). Investigating the Application of brand linguistics indices in branding Activities related to brand name and logo. New Marketing Research Journal, 11(1), 26-1. (in Persian)
Ghobadi, T., Arastafard, Z., Seyyedin, S. R. (2019). Investigating the Impact of Lifestyle on Consumer Behavior in Several Famous Brands (iPhone, Samsung, LG, Nokia and Huawei). 2nd International Conference on Innovation in Business and Economic Management: Tehran. (in Persian)
Ham, C.D. & Nelson, M. R. (2016). The role of persuasion knowledge, assessment of benefit and harm, and third-person perception in coping with online behavioral advertising, Computers in Human Behavior, 62: 689-702.
Henrie, K.M. & Taylor, D.C. (2009). Use of persuasion knowledge by the millennial generation. Young Consumers, 10 (1): 71 – 81.
Jalalat, S., Gholipour Soleimani, A. (2019). The Impact of IT-Based Lifestyle on the Avoidance of Internet Advertising through Explaining the Moderating Role of Negative Experience and Advertisement Congestion. Journal of Business Management, 11(2), 341-356. (in Persian)
Karimi, M. R. & Foroughi, M. J. (2014). Green Consumer Segmentation ‌Using Lifestyle Variables. New Marketing Research, 5 (4). 163-184. (in Persian)
Khajanouri, B. & Mosavat, E. (2019). Study of the relationship between lifestyle and consumer behavior. Woman and Society, 10 (2): 283-302. (in Persian)
Khalifeh, M., Abbasi, A., Kazemi, M., Samizadeh, M. (2019). Theoretical Modeling of the Effect of Customers’ Green Skepticism on Green Purchase Behavior and Intension, Journal of Business Management, 11(4), 825-849. (in Persian)
Khayyati, M. (2017). Study of Lifestyle and Consumer Behavior. 7th National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz. (in Persian)
Hwang, K. & Zhang, Q. (2018). Influence of parasocial relationship between digital celebrities and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth intentions, and persuasion knowledge. Computers in Human Behavior, 87: 155-173.
Lee, J. (2013). The effects of persuasion knowledge on consumers' responses to green advertising: Focusing on skepticism as mediator, Master's Thesis, University of Tennessee.
Lorenzon, K. & Russell, C.A. (2012). From apathy to ambivalence: How is persuasion knowledge reflected in consumers’ comments about in-game advertising? Marketing Communications, 18(1): 55-67.
Mailinda, E. & Lestari, R.F. (2019). The relationship between level of knowledge and attitude towards behavior in choosing healthy snacks of 4th and 5th grade students. Enfermería Clínica, 29 (1): 81-84.
Manuel, E., Youn, E., Yoon, D. & Morrison, M. (2012). Functional matching effect in CRM: Moderating roles of perceived message quality and skepticism. American Academy of Advertising Conference Proceedings.
Momayyezi, M., Fallahzadeh, H., Momayyezi, M. (2015). Construction and Validation the Lifestyle Questionnaire Related to Cancer. Iranian Cancer Prevention, 8 (5): 1-6.
Nasri, M. & Nazari, M. (2021). Developing a Framework for the Intention to Buy from Discount Stores. Journal of Business Management, 13(1), 132-152. (in Persian)
Obermiller, C., & Spangenberg, E. (1998). Development of scale to measure consumer skepticism toward advertising. Consumer Psychology, 7(2), 159-186.
Obermiller, C., & Spangenberg, E. (2000). On the origin and distinctness of skepticism toward advertising. Marketing Letter, 11(4): 311-322.
Palomba, A. (2020). Consumer personality and lifestyles at the box office and beyond: How demographics, lifestyles and personalities predict movie consumption, Retailing and Consumer Services, 55: 1-11.
Pirayesh, R. & Abdollahi, S. (2018). The effect of consumers' knowledge and attitude towards green brands on the intention to buy green products. First National Festival on Best thesis and Articles, Allameh Jafari Award (2). (in Persian)
Ranjbar, H. & Omidi, M. (2013). Factors Affecting the Consumption of Organic Agricultural Products in Tehran. Agricultural Extension and Education Research, 7 (2): 51-62.
(in Persian)
Robert, M. (2009). Envrionmental worldviews and corporate social responsibility: A theoretical extension of the persuasion knowledge. Annual Meeting of the International Communication Association, Marriott, Chicago, IL. Retrieved from http://www.allacademic.com/ meta/p300787_index.html.
Ryu, S. & Park, Y. (2020). How consumers cope with location-based advertising (LBA) and personal information disclosure: The mediating role of persuasion knowledge, perceived benefits and harms, and attitudes toward LBA, Computers in Human Behavior, 112: 1-9.
Saeida Ardakani, S., Saneian, Z., Menati, N. (2019). Measurement of the Factors Affecting the Tendency of Iranian Consumers to Buy and Consume Iranian Goods. Journal of Business Management, 11(2), 241-258. (in Persian)
Savabieh, Sh., Nayebzadeh, Sh., Abghari, A., Hatami-nasab, S H. (2020). Systematic Review and Synthesis Research on Market Orientation Studies. The Interntaional Journal of Information Science and Management, 18(2), 245-261.
Sharifi, S. M. & Salim, H. (2019). Persuasive communication based on multidimensional audience cognition. Interdisciplinary Communication and Media Studies, 1 (7): 67-92. (in Persian)
Sharifi, S. M., Bakhtiari, T., Ebrahimi, H., Hajmohammadi, A. (2019). Techniques of persuasion in the media. Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)
Solomon, M.R. (2014). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (11th ed.), Pearson Education Inc., Essex, NJ.
Tan, S. & Tan, K. (2007). Antecedents and consequences of skepticism toward health claims: an empirical investigation of Singaporean consumers. Marketing Communications, 13(1): 59-82.
Taylor, D.C. & Nelson, B. (2012). Measuring the influence of persuasion marketing on young wine consumers. Food Products Marketing, 18(1), 19-33.
Tomlison, M. (2003). Lifestyle and social class. European sociological review, 19 (1): 97-111.
Tutaj, K., & Reijmersdal, E. A. (2012). Effects of online advertising format and persuasion knowledge on audience reactions. Marketing Communication, 18(1), 5-18.
Durai, V. & Rani, M. A. (2015). Knowledge and Practice on lifestyle modifications among males with hypertension. Indian Community Health, 27(1), 143-149.
Wei, M., Fischer, E., & Main, E.J. (2008). An examination of the effects of activating persuasion knowledge on consumer response to brand engaging in covert marketing. Public Policy & Marketing, 27(1): 34-44.
Wright, P., Friestad, M. & Boush, D.M. (1995). The development of marketplace persuasion knowledge in children, adolescents, and young adults. Public Policy and Marketing, 24: 222-33.
Zhu, Q. & Sarkis, J. (2016). Green marketing and consumerism as social change in China: Analyzing the literature. International Production Economics, 181: 289-302.
Zhu, X. & Xie, X. (2015). Effects of Knowledge on Attitude Formation and Change toward Genetically Modified Foods. Risk Analysis, 35 (5): 790-810.
Zubair, M., Wang, X., Iqbal, S., Awais, M. & Wang, R. (2020). Attentional and emotional brain response to message framing in context of green marketing. Heliyon, 6 (9), 4-12.