شناسایی تأثیر مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

چکیده

هدف: علی‌رغم تأثیر شایان توجه مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش، فقط تعداد انگشت‌شماری از پژوهش‌های بازاریابی با رویکرد توسعه هوش هیجانی، به بررسی تأثیر مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش پرداخته‌اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است.
روش: پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است. برای استخراج تأثیر مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی با 19 نفر از متخصصان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است.
یافته‌ها: مؤلفه‌های رفتاری روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی، در قالب 4 تم اصلی، 15 تم فرعی و 66 مفهوم استخراج شدند. یافته‌ها نشان داد که مؤلفه‌های رفتاری تأثیرگذار روی عملکرد نیروی فروش با رویکرد توسعه هوش هیجانی عبارت‌اند از: ادراک محیطی (داخلی و خارجی)، مدیریت احساسات، مدیریت استرس و شادکامی.
نتیجه‌گیری: عملکرد نیروی فروش بایستی در راستای توسعه هوش هیجانی باشد. عملکرد نیروی فروش با درک نسبی از توانایی‌ها و روحیه‌های افراد و با فهم صحیح از زمان حال و شناخت از هنجارهای یک گروه آغاز می‌شود و با شناخت علایق و سلایق فردی و احترام به ویژگی‌های احساسی دیگران توسعه می‌یابد. نتایج نشان داد با مدیریت استرس و توسعه مهارت لذت از زندگی و تقویت خوش‌بینی و برون‌گرایی، می‌توان به اهمیت نقش هوش هیجانی در توسعه تعاملات انسانی و بهبود روابط متقابل پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Effect of the Behavioral Components on the Sales Force Performance using the Emotional Intelligence Development Approach (Case Study: Refah Chain Stores)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza khoshlafz 1
  • Mojtaba Amiry 2
  • Tahmores Hasangholipor yasory 3
  • Hossin Alaie 4
1 PhD. Candidate, Department of Business Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Prof., Faculty of Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Despite the significant effect of the behavioral components on the sales force performance, only a few marketing researchers have examined the effect of the behavioral components on the sales force performance using the emotional intelligence development approach. The purpose of the present research is to identify the effect of the behavioral components on the sales force performance using the emotional intelligence development approach in Refah chain stores.
 
Methodology
The present research applied the thematic analysis method to analyze the gathered qualitative data. To determine the impact of behavioral components on the performance of the sales force using the Emotional Intelligence (EI) development approach, 19 experts and practitioners of the retail industry were interviewed using the purposive sampling method.
 
Findings
The behavioral components were extracted and categorized into four main themes, 15 sub-theme, and 66 concepts. The findings indicated that the behavioral components affecting the sales force performance through the EI approach included: environmental perceptions (internal and external), management of feelings, stress management, and happiness.
 
Conclusion
Sales force performance must be in line with emotional intelligence development. It begins with a relative understanding of the individuals’ abilities and morale, understanding the present time correctly, and being aware of the norms of one group. The concept develops through understanding the individual interests and tastes and respecting the emotional traits of others. The achieved results indicated that managing stress and developing the skill of enjoying life as well as improving optimism and extroversion approve the importance of the role of emotional intelligence to develop human interactions and improve mutual relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sale force performance
  • Emotional intelligence
  • Chain stores
  • Thematic analysis
ابویی اردکان، محمد؛ لبافی، سمیه؛ آذرپور، سمانه؛ جلال پور، مهدیه (1393). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‏های فرهنگی شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت اجرایی، 6(11)، 1- 34.
اسماعیل‏پور، مجید؛ محمدی، زهرا (1396). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشنده با نقش میانجیگری رفتار فروش انطباقی و رضایت شغلی. دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت و حسابداری. خردادماه 1393.
براتی، ناصر؛ سلیمان‏نژاد، محمدعلی (1390). تأثیر هوش عاطفی بر بهره‏وری کارکنان سازمان‏های امنیتی. فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر. 8(17).
خالقیان، هادی (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر هوش هیجانی کارکنان در سازمان‏های دولتی، دومین کنفرانس بین‏المللی پارادایم‏های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، تهران.
دانایی‏فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذز، عادل (1398). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ ششم)؛ تهران: انتشارات اشراقی.
رجایی، علی‏رضا؛ نجابت، حمید؛ هاشمیان، محمدعلی (1385). رابطة بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین معلمان. فصلنامه اندیشه‏های تازه در علوم تربیتی، 2(1)، 61- 72.
سلاجقه، سنجر؛ نیک‏پور، امین؛ نوبری آیدیشه، سمیه (1390). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش خصوصی و سازمان‏های دولتی شهر تهران. مجله فراسوی مدیریت، 5(18)، 147- 166.
صالحی صدقیانی، جمشید؛ حسن مرادی، نرگس؛ مرادی‏پور، حمیدرضا (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی. فصلنامه علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی، 1(2).
طالب‏زاده شوشتری، لیلا؛ پورشافعی، هادی (1390). رابطه معنای زندگی با سلامت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال ۹۰-۱۳۸۹. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 18(1)، 55- 61.
ظهیر الدین، علی‏رضا؛ دیباج‏نیا، پروین؛ قیدر، زهرا (1389). بررسی میزان هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم رشته‏های مختلف نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال‏های 1387-1388. نشریه پژوهنده، 15(5)، 204- 207.
عسگری، ناصر؛ حیدری، حامد؛ شاکریان، سیدمصطفی؛ معظمی گودرزی، مریم. (1398). مدل سازی روابط هوش هیجانی فروشنده با وفاداری مشتری از راه میانجی گرهای عملکرد فروشنده و رفتار هم آفرینی ارزش مشتری. فصلنامه مطالعات منابع انسانی. 9(4)، 25- 52.
میرزایی سیف‏آبادی، رضا؛ قادری، مصعب. (1397). ارتباط ادراک از محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی در دانشجویان علوم پزشکی جیرفت. مجله ی توسعه آموزش جندی‏شاپور. 8(3).
نظری، مینا؛ نقیب‏السادات، سیدرضا. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد کارگزاران روابط عمومی. کاوشگران روابط عمومی، آنلاین: سایت .http://www.prr.ir
هادوی نژاد، مصطفی (1390). کاوش پدیده رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‏فردی: خلق و آزمون نظریه‏ی داده بنیاد با استفاده از پژوهش روش‏های آمیخته اکتشافی، به راهنمایی حسن دانایی‏فرد، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری مدیریت رفتاری.
 
References
Abui Ardakan, M., Labafi, S., Azarpour, S. & Jalalpour, M. (2015). Identifying the Critical Factors for the Success of Strategic Thinking in the Perspective of Managers of Cultural Organizations in Isfahan. Executive Management Quarterly, 6 (11), 1-34. (in Persian)
Andrews, F. M. & Withey, S. B. (1976). Social indicator of well-being: Americans perception of life quality. New York: Plenum.
Argyle, M. & Crossland, J. (1987). Dimensions of positive emotions. Journal of Social Psychology, 26(2), 127–137.
Argyle, M. & Hills, P. (1998). positive moods derived from leisure and their relationship to happiness and personality, journal of personality and individual differences, 3(25), 523-533.
Askari, N., Heydari, H., Shakerian, S.M. & Moazami Goodarzi, M. (2019). Modeling the relationship between vendor emotional intelligence and customer loyalty through mediators of vendor performance and customer value creation behavior. Quarterly Journal of Human Resource Studies, 9 (4), 25-52. (in Persian)
Barati, N; & Suleiman Nejad, M. A. (2011). The effect of emotional intelligence on the productivity of employees of security organizations. Scientific Research Quarterly of Bagh-e Nazar, Nazar Art, Architecture and Urban Planning Research Center, 8 (17).
Barekatian, M., Tavakoli, M. & Taher Neshatdoost, H. (2008). Emotional Quotient in Women who had Attempted Suicide by Poisoning, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14(2), 169-175.
Bar-on, R. & Parker, A. (2014). The hand book of Emotional intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at home. School and workplace, San Francisco.
Boehm, J. & Lyubomirsky, S. (2008). Does happiness promote career success?, journal of career assesment, 16(1), 101-116.
Borg, S. W. & Johnston, W. J. (2013). The IPS-EQ Model: interpersonal skills and emotional intelligence in a sales process, Journal of Personal Selling and Sales Management, 33(1), 39-52.
Brown, C. (2014). The Effects of Emotional Intelligence (EI) and Leadership Style on Sales Performance. Economic Insights–Trends and Challenges, 3.
Brown, F. W. & Dan. M. (2005). Transformational Leadership and Emotional Intelligence: A Potential Pathway for an Increased Understanding of Interpersonal Influence, Journal of Organizational Behavior, 26 (7), 867–871.
Chen, C. C. & Jaramillo, F. (2014). The double-edged effects of emotional intelligence on the adaptive selling-salesperson-owned loyalty relationship, Journal of Personal Selling and Sales Management, 34(1), 33-50.
Chowdhury, M. S. (2007). Enhancing motivation and work performance of the salespeople: the impact of supervisor’s behavior. African Journal of Business Management, 1 (9).
Ciarrochi, J., Chan, A. & Caputi, P. (2011). A critical evaluation of the emotional intelligence consruct. Personality and Individual Differences, 32(2), 197–209
Ciarrochi, J., Deane, F. P. & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Personality and Individual Differences, 28, 539–561
Côté, S. (2014). Emotional intelligence in organizations. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 459–488.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
Cron, W. L., Greg W. M., Jagdip. S, Rosann L. S & Harish. S. (2005). Salesperson Selection, Training, and Development: Trends, Implications, and Research Opportunities, Journal of Personal Selling & Sales Management, 25, 2 (Spring), 123–136.
Crosby, L., Evans, K. & Cowles, D. (1990). Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective, Journal of Marketing, (54)1, 68-81.
Cross, M. E., Brashear, T. G., Rigdon, E. E. & Bellenger, D. N. (2007). Customer orientation and salesperson performance. European Journal of Marketing, 41(7/8), 821-835.
Danaeifard, H., Alwani, M. & Azar, A. (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Sixth edition; Tehran: Ishraqi Publications. (in Persian)
Delpechitre, D., Beeler-Connelly, L. L. & Chaker, N. (2018). Customer value co-creation behavior: A dyadic exploration of the influence of salesperson emotional intelligence on customer participation and citizenship behavior. Journal of Business Research, 92(3), 9-24.
Diener, E. (2015). Subjective well-being: the science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.
Echchakoui, S. (2017). Effect of salesperson personality on sales performance from the customer’s perspective: Application of socioanalytic theory. European Journal of Marketing, 51(9), 1739-1767.
Ford, N. M., Walker, O. C. Jr., Churchill, G. A., Jr & Hartley, S.W. (1987), Selecting successful salespeople: a meta-analysis of biographical and psychological selection criteria, in Houston, M. (Ed.), Review of Marketing, American Marketing Association, Chicago, IL, 90-131.
Francis, L. (1999). happiness is a thing called stable extraversion: a further examination of the relationship between the oxford happines inventory and Eysenk's dimentional model of personality and gender, personality and individual differences, 26(1), 5-11.
Frieder, R. E., Wang, G. & Oh, I.-S. (2018). Linking job-relevant personality traits, transformational leadership, and job performance via perceived meaningfulness at work: A moderated mediation model. Journal of Applied Psychology, 103(3), 324-333.
Furnham, A. & Petrides. K.V. (2013). Trait emotional intelligence and happiness, journal of social behavior and personality, 8(31), 815-824.
Ghaderi, M. & Shamsi, A. (2013). The relationship between emotional intelligence and job involvement among hospital nurses, Quarterly Journal of Nursing Management, 2, 8-15.
Gohm, C.L., Corser, G.C. & Dalsky, D.J. (2005). Emotional intelligence under stress: Useful, unnecessary, or irrelevant? Personality and Individual Difference, 39.1017–1028.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, NY.
Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, NY.
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2016). Primal leadership the power of emotional intelligence, The Leadership Quarterly, 217, 1-4.
Gross, J. J. (2011). Emotion regulation: Past, present, future, Cognition & Emotion, 13(5), 551–573.
Guenzi, P., Pardo, C. & Georges, L. (2007). Relational Selling Strategy and Key Account Managers’ Relational Behaviors: An Exploratory Study, Industrial Marketing Management, 36 (1), 121–133.
Guney, S., Kalafat, T. & Boysan, M. (2010). Dimensions of mental health: life satisfaction, anxiety and depression: a preventive mental health study in Ankara University students population. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1210–1213.
Hadavi Nejad, M. (2011). Exploring the Phenomenon of Hypocritical Behaviors in Interpersonal Communication: Creating and Testing the Theory of Data Foundation Using Research in Mixed Exploratory Methods, under the guidance of Hassan Danaeifard, Tarbiat Modares University. (in Persian)
Heydaritafreshi, G, (2010). Relationship between emotional intelligence and Coping with stress skills Students at the University of Roodehen Unit, Journal of Research Management Training, 2(2), 15-2.
Homburg, C., Müller, M. & Klarmann, M. (2011). When should the customer really be King? On the optimum level of salesperson customer orientation in sales encounters, Journal of Marketing, 75(2), 55-74.
Ismailpour, M. & Mohammadi, Z .(2014). The effect of emotional intelligence on salesman performance with the mediating role of adaptive sales behavior and job satisfaction. Second International Conference on Management and Accounting. (in Persian)
Jones, E., Andrea L. D., Lawrence B. C. & Joseph, P. C. (2005). Key Accounts and Team Selling: A Review, Framework, and Research Agenda, Journal of Personal Selling & Sales Management, 25 (2), 182–198.
Kadic-Maglajlic, S., Vida, I., Obadia, C. & Plank, R. (2016). Clarifying the influence of emotional intelligence on salesperson performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), 877-888.
Karl, K. & Peluchette, J. (2015). How Does Workplace Fun Impact Employee Perceptions of Customer Service Quality? Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 2-13.
Khaleghian, H. (2016). Identifying Factors Affecting Employees' Emotional Intelligence in Government Organizations, Second International Conference on New Management Paradigms, Innovation and Entrepreneurship, Tehran. (in Persian)
Kidwell, B., Hardesty, D. M., Murtha, B. R. & Sheng, S. (2011). Emotional intelligence in marketing exchanges. Journal of Marketing, 75(1), 78–9.
Krishnan, B. C., Netemeyer, R. G. & Boles, G. S. (2002). Self–Efficacy, Competitiveness, and Effort as Antecedents of Salesperson Performance. The Journal of Personal Selling and Sales Management, 22(4), 285 -295.
Kvale, S. (1996). An introduction to qualitative research, softcover publisher: sage publications.
Law, K. S., Wong, C., Huang, G. & Li, X. (2008). The effects of emotional intelligence on job performance and life satisfaction for the research and development scientists in China. Asia Pacific Journal of Management, 25, 51-69.
Lopes, P. N. (2016). Emotional Intelligence in Organizations: Bridging Research and Practice. Emotion Review, 8(4), 316–321.
Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In Salovey, P. and Sluyter, D. (Eds), Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators, Basic Books, New York, NY, pp. 3-31.
Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. (2016). The ability model of emotional intelligence: Principles and updates. Emotion Review, 8(4), 290–300.
Mayer, J. D., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2018). Models of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of intelligence (pp. 396–422). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Meyer, B. & Fletcher, T. B. (2017). Emotional Intelligence: A Theoretical Overview and Implications for Research and Professional Practice in Sport Psychology, Journal of Applied Sport Psychology, 19(1), 1-15.
Mirhashemi, M., Sharifi, P. & Sabeti, S. (2008). Relationship between emotional intelligence and job involvement, Journal of Thought and Behavior, 3, 17-26.
Mirzaei Seifabadi, R. & Qaderi, M. (2018). The relationship between perception of clinical learning environment and emotional intelligence in medical students of Jiroft. Jundishapur Education Development Magazine. 8 (3). (in Persian)
Moncrief, W. C. & Marshall, G. W. (2005). The Evolution of the Seven Steps of Selling, Industrial Marketing Management, 34 (1), 13–22.
Nassazi, A. (2013). Effects of Training on Employee Performance, Evidence from Uganda. Master degree thesis, Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, 1-59.
Nazari, M. & Naghib-alsadat, S.R. (2014). Investigating the relationship between emotional intelligence and organizational commitment and improving the quality of performance of public relations agents. Public Relations Explorers. http: //www.prr.ir. (in Persian)
Park, J-E & Holloway, B. (2003). Adaptive Selling Behavior Revisited: An Empirical Examination of Learning Orientation, Sales Performance, and Job Satisfaction, Journal of Personal Selling & Sales Management, 23(3), 239–251.
Parke, M. R., Seo, M. G. & Sherf, E. N. (2015). Regulating and facilitating: The role of emotional intelligence in maintaining and using positive affect for creativity. Journal of Applied Psychology, 100(3), 917- 934.
Prentice, C. & King, B. E. M. (2013). Impacts of personality, emotional intelligence and adaptiveness on service performance of casino hosts: a hierarchical approach, Journal of Business Research, 66(9), 1637-1643.
Rajaei, A.R., Najabat, H. & Hashemian, M.A. (2006). Relationship between emotional intelligence and mental health among teachers. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 2 (1), 61-72. (in Persian)
Rentz, J. O., David, C., Armen, S., Pratibha, A. D. & Robert, T. L. (2002). A Measure of Selling Skill: Scale Development and Validation, Journal of Personal Selling & Sales Management, 22 (1), 13–21.
Riggio, R. E. & Lee, J. (2017), Emotional and Interpersonal Competencies and Leader Development, Human Resource Management Review, 17 (4), 418–426.
Roberts, R. D., Zeidner, S. & Matthews, G. (2016). Does emotional intelligence meet traditional standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion, 3(1), 196–231.
Rozell, E. J., Pettijohn, C. E. & Parker, R. S. (2014). Customer-Oriented Selling: Exploring the Roles of Emotional Intelligence and Organizational Commitment, Psychology & Marketing, 21 (6), 405–424.
Salajagheh. S., Nikpour, A. & Nobari Aidisheh, S. (2011). Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Innovation between Private Sector Managers and Government Organizations in Tehran. Journal beyond management, 5(18), 147- 166. (in Persian)
Salehi Sadeghiani, J., Hassan Moradi, N. & Moradipour, H.R. (2013). Investigating the relationship between emotional intelligence and organizational commitment. Journal of Human Resource Studies, 1 (2). (in Persian)
Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185–211.
Samari, A. A. & Tahmasebi, F. (2006). The relationship between emotional intelligence and academic achievement in college students, Journal of Mental Health, 35-36, 121-128.
Sarni, C. (1998). Issues of cultural meaningfulness in emotional. Developmental Psychology. 34, 647- 652.
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill. (2009). A Research methods for business students. Milan: Pearson Education.
Schwepker, C. H. (2003). Customer-Oriented Selling: A Review, Extension, and Directions for Future Research, Journal of Personal Selling & Sales Management, 23(2), 151–171.
Scott, D. (2007). Happiness at work, Center for American Nurse, Serving the needs of nurses today and tomorrow. Downloaded from www.floridanurse.org
Selma, M., Irena, V., Claude, O. & Richard, P. (2016). Clarifying the influence of emotional intelligence on salesperson performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), 877-888.
Sheridan, M. J., Sarah, H., Isao, F. & Thomas. N. W. (2016). A Revised Emotional Intelligence Scale: Factor Re-Evaluation and Item Reduction, Psychological Reports, 98 (1), 65–71.
Sony, M. & Mekoth, N. (2016). The relationship between emotional intelligence, frontline employee adaptability, job satisfaction and job performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 20–32.
Susanne, W. B., Wesley, J. J. (2013). The IPS-EQ Model: Interpersonal Skills and Emotional Intelligence in a Sales Process, International Conference on Management and Accounting, 33(1), 39-51.
Talebzadeh Shoushtari, L. & Pourshafei, H. (2011). The relationship between the meaning of life and the general health of Birjand University staff in 2010-2011. Scientific Journal of Birjand University of Medical Sciences, 18 (1), 55- 61. (in Persian)
Weitz, B. A. & Bradford, K. D. (1999). Personal Selling and Sales Management: A Relationship Marketing Perspective, Journal of Academy of Marketing Science, 27 (2), 241–254.
Weitz, B. A. & Kevin, D. B. (1999). Personal Selling and Sales Management: A Relationship Marketing Perspective, Journal of Academy of Marketing Science, 27 (2), 241–254.
Zahiruddin, A.R., Dibajonia, P. & Gheidar, Z. (2010). Evaluation of emotional intelligence in fourth year students of different fields Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2008-2009. Researcher Journal, 15 (5), 204- 207. (in Persian)
Zinchenko, O. & Enikolopova, E. (2018). The Impact of Executive Functions and Emotional Intelligence on Iowa Gambling Task Performance: Focus on Right Frontal Lobe Damage. Archives of Clinical Neuropsychology, 32, 1026-1036.