نگاشت و تحلیل روند پژوهش‌های استراتژی خروج: ترکیبی از بیبلیومتری و مرور نظامند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 استادیار مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشگاه تربیت مدرس

10.22059/jibm.2023.355734.4544

چکیده

هدف: با توجه به ضعف در پژوهش‌های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیلی نظام‌مند از پژوهش‌های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب و کار، هدف اصلی این پژوهش ترکیب یافته‌های تحقیقات در 3 دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت‌گیری و روند پژوهشها در این حوزه به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده در راستای پوشش شکاف موجود در تحقیقات این حوزه می باشد.روش: از تلفیق روش مرور نظام‌مند و روش کتاب سنجی به کمک برنامه‌نویسی R برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب ‌وکار استفاده شده است.یافته ها: بررسی شبکه همرخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد سه شبکه هر یک با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته‌اند و به ترتیب بزرگترین شبکه همرخدادی می باشند. عملکرد، تنوع گرایی، فروش دارایی، حکمرانی و اکتساب پرتکرارترین واژگان می باشند که همرخدادی بیشتری با یکدیگر هم دارند. از سوی دیگر این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در 30 سال اخیر داشته اند که نشان از اهمیت موضوعی آنها در پژوهش های استراتژی خروج می باشد. با توجه به یافته‌های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریات مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی به ترتیب نشریات مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد می باشند. موضوعات مقالات منتشر خوشه مدیریتی به ترتیب عملکرد و محرک های خروج، تصمیم گیری خروج و نحوه خروج می باشد.از میان مقالات منتشر شده در خوشه مدیریت بر اساس نوع روش تحقیق 70 درصد کمی و 30 درصد کیفی بوده است. همچنین دیدگاه نظری که بیشتر مورد توجه محققیق بوده است به ترتیب تئوری نمایندگی، رویکرد مبتنی بر منابع و قابلیت پویا می باشند.

چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند.عملکرد، تنوع گرایی، فروش دارایی، حکمرانی و تصمیم گیری خروج به ترتیب از پرتکرارترین واژگان می باشند. از سوی دیگر واژگان عملکرد، فروش دارایی، تنوع گرایی، حکمرانی، و بقا پنج کلمه ای کلیدی هستند که بیشترین رشد انباشتی را در طی 30 سال اخیر داشته اند که نشان از اهمیت سهم موضوعی آنان در پژوهش های استراتژی خروج می باشد.نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری‌ها همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامد های خروج می باشد. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامد های خروج را عمدتاً بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله ، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در مورد حیطه مالی نیز عمدتاً بر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکز هستند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در حیطه، نظریه نمایندگی می باشد. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین محرک های خروج از کسب و کار می پردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping and Analysis of Exit Strategy Research: A Bibliometrics and Systematic Review

نویسندگان [English]

  • alireza valipour 1
  • Ali Heidari 2
  • mohammadali shahhoseini 3
  • Asadollah Kordnaiej 4
1 university
2 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 3. Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Tarbiat Modares University,
چکیده [English]

Purpose: Due to the importance of business exit strategy and the lack of sufficient attention to this research area, the primary purpose of this study is to combine research findings in the last 3 decades (1990-2022), give a big picture, and provide valuable insight into the research trends and recommendations for future research to cover the research gaps. Synthesizing past research findings is one of the most essential tasks for advancing a specific research area. Systematic literature reviews increasingly play a crucial role in synthesizing past research findings to utilize the existing knowledge base and provide research directions effectively.

Methodology: The integration of the systematic review method and bibliometric method with R programming has been used to identify and analyze the trends in business exit studies.

Findings: Examining the co-occurrence network of keywords shows that three networks were created each focusing on topics such as performance, asset sales, and survival, and they are the largest co-occurrence network respectively. In the review of co-citations, management publications have the most references to each other, and the next two clusters are financial management and economics publications, respectively. Four main trends of exit drivers, exit decision, exit mode, and exit consequences were identified in exit strategy research. Also, research in the field has been explained based on several theoretical perspectives such as agency theory, corporate governance, resource-based perspective theory, and dynamic capability.

Conclusion: Research on divestitures is still dominated by studies of exit drivers and their consequences. Strategy researchers examine and explain these two factors mainly based on agency theory, transaction cost economics (TCE), the resource-based view (RBV), and evolutionary theory. The existing research in the financial field is also mainly focused on the effect of the exit on the subsidiary's performance and the financial records of the parent company (after the exit), and the theory of interest of researchers in the field is agency theory. In the field of economics, researchers have investigated micro and macroeconomic factors such as concentration, growth, size and profitability of the industry, economies of scale, capital intensity, and sunk cost to explain the Barriers to entry and exit from the industry as well as drivers of business exit.

: The annual growth rate of articles is 7.43%, and as it can be seen, the years 2018-2019 were associated with the highest amount of publications, but still the amount of articles published in this field is less compared to the articles in the field of growth and entry strategies. The most effective publications in the field of exit strategy are Strategic Management Journal, Management Journal, Small Business Economy Journal, and Management Journal, which have published 34.5% of the articles. The authors' cooperation index is 2.12 and on average two authors contributed to the article. Also, 85% of the authors had only one research work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometric
  • Business exit strategy
  • Systematic review