اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی(بازاریابی و استراتژی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/~khodadad
khodadadatmodares.ac
+982182884674

h-index: 11