نویسنده = سهیل نجات
پیشایندهای اعتماد در پلتفرم های اقتصاد اشتراکی: الویت بندی با استفاده از روش بهترین – بدترین (BWM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2023.362181.4618

نوید خانجان زاده کاکرودی؛ علی ادبی فیروزجائی؛ سهیل نجات؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 495-518

10.22059/jibm.2022.338396.4309

میثم شیرخدایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علی ادبی فیروزجایی؛ نوید خانجانزاده کاکرودی؛ سهیل نجات


آسیبشناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 886-910

10.22059/jibm.2021.324955.4139

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی