کلیدواژه‌ها = عوامل فردی
شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 681-698

10.22059/jibm.2016.60633

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ طه حسین رشیدی؛ محمود صفارزاده


نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 127-144

10.22059/jibm.2015.50850

بابک عابدی؛ ناصر عسگری؛ حسین صفری؛ احمد اسدزاده؛ افشین رهنما قره خان بیگلو