کلیدواژه‌ها = مرور نظام‌مند
عوامل علی اتخاذ استراتژی غیر-بازار در سطح-بنگاه و نهادی: یافته‌های مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.372159.4753

امیرحمزه شهنوازی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی حیدری


ارائه چارچوب کمیاب‌سازی محصول در بازاریابی: مرور نظام‌مند مبانی نظری

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 418-444

10.22059/jibm.2022.338352.4310

علی عبدالهی؛ سجاد مزارعی؛ سید محمود حسینی؛ مریم اخوان خرازیان


شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 88-113

10.22059/jibm.2019.276543.3441

علی دیواندری؛ محمدصادق هاشمی؛ هاشم آقازاده؛ سید محمود حسینی