کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی بنگاه
تعداد مقالات: 1
1. بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو