موضوعات = 41. بازاریابی آینده نگر، بازاریابی فرافرهنگی، بازاریابی پنهان، بازاریابی در محیط بازی و فیلم.
الگوی بازاریابی هنرهای تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادی: مطالعه داده‎بنیاد بازار ایران

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 713-742

10.22059/jibm.2018.252666.2957

محمود محمدیان؛ حامد دهقانان؛ بهنام کامرانی؛ یاسمن گیاهی


تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 395-412

10.22059/jibm.2016.58698

فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور