شاخص‎های اساسی مؤثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

در محیط‎های کسب‎وکار مدرن، تولیدکنندگان با فشار فزاینده‎ی الزامات مشتریان در شخصی‎سازی محصول، بهبود کیفیت و پاسخ‎گویی به تقاضا روبه‎رو هستند. برای حفظ کسب‎وکار در این فشارها، بیشتر سازمان‎ها درصدد توسعه‎ی شراکت راهبردی با مشتریان و همکاری با آنهاهستند؛ به‎گونه‎ای که سبب ایجاد ارزش برای آنها شده و این امر به شکل‎گیری مشتریانی وفاداری منجر شود. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به وفاداری مشتریان، شاخص‎های اساسی و اثربخش وفاداری مشتریان در بخش تأمین‎کنندگان صنعت بهداشتی و سلولزی ایران را با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی کرده و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام‎مند را برای مدل‎سازی و تأثیرگذاری شاخص‎ها ارائه کند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شاخص‎های اساسی مؤثر بر وفاداری مشتریان عبارتند از: ویژگی‎ها و  چگونگی رفتار فروشنده با مشتری، صداقت با مشتری، میزان قیمت کالا، کیفیت و نزدیکی روابط با مشتری، منافع حاصل از روابط مشترک، تجربه‎ی خرید گذشته‎ی مشتری و مسئولیت‎پذیری فروشنده. ویژگی‎ها و چگونگی رفتار فروشنده با مشتری تأثیرگذارترین و کیفیت و نزدیکی روابط با مشتری تأثیرپذیرترین شاخص‎ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Effective Factors on Customer’s Loyalty in Hygienic and Health Industry Using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

 • A. Aghaee 1
 • M Aghaee 2
 • R. Aghaee 3
1 M.SC. of industrial management, teacher of police university, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of Police University, Tehran, Iran
3 M.SC. Student of Executive Master of Business Administration, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: In the modern business environments, manufacturers are facing to growing pressure of customer’s requirements in product customization, quality improvement and responding to demand. To maintain the business in this environment, most of organizations are following development of strategic participation with customers and coordination to them; in a way that creates value for them and makes loyal customers. This research aims to consider the literature related to customer loyalty and to provide key and effective factors of customer’s loyalty in suppliers sector of hygienic and health industry in Iran using a fuzzy Delphi method. This research applies fuzzy DEMATEL method for providing a systematic model of the relationships between criteria. The results showed that the key and effective factors are as bellow: the characteristics and the behavior of vendor to customers, the trust to customers, the price of product, the quality and closeness of relationships to customers, the advantages of joint relations, the previous experience of customer for buying and vendor responsiveness. The characteristics and the behavior of vendor to customers and the quality and closeness of relationships to customers are the most effective and the most impressible factors as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer Loyalty
 • Fuzzy Delphi
 • Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
 1. آقایی،م. (1390). رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره به ارزیابی استراتژی بهینهی نگهداری و تعمیرات، پایان‎نامه‎ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده‎ی علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره).
  احمدی، ع. (1376). کاربرد روش دلفی در تعیین و اولویت اهداف استراتژیک سازمان‎ها. پنجمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع. تهران.
  اصغرپور، م. (1377). تصمیمگیریهایچند معیاره، تهران: مؤسسه‎ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  حافظ نیا، م. (1380). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
  حمیدی‎زاده، م.، غمخواری، م. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان‎های پاسخ‎گوی سریع، فصلنامهی پژوهشنامه بازرگانی، (52)، 187- 210.
  فتحی واجارگاه، ک. (1381). نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون). تهران: نشرآییژ.

  1. Abdinnour-Helm, S.F., Chaparro, B.S., Farmer, S.M. (2005). Using the end-usercomputing satisfaction (EUCS) instrument to measure satisfaction with aweb site. Decision Sciences, 36 (2), 341-364.
  2. Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006). Increasing customers’ loyalty in a skiing resort. International Contemporary Hospitality Management, 18 (5), 414- 425.
  3. Aydin, S., Özer, G., Arasil, Ö. (2005). Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable. Mark Intell Plann, 23 (1),
  4. 89-103.
  5. Balabanis, G., Reynolds, N., Simintiras A. (2006). Bases of e-store loyalty: perceived switching barriers and satisfaction. Journal of Business Research, 59 (2), 214-224.
  6. Bell, S.J., Auh, S., Smalley, K. (2005). Customer relationship dynamics: service quality and customer loyalty in the context of varying levels of customer expertise and switching costs. Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (2), 169-83.
  7. Bell, S.J., Eisingerich, A.B. (2007). The paradox of customer education: customer expertise and loyalty in the financial services industry. European Journal of Marketing, 41(5/6), 466-486.
  8. Bennett, R., Hartel, C.E.J., McColl-Kennedy, J.R. (2005). Experience as a moderator of involvement and satisfaction on brand loyalty in a business-to-business setting 02-314 R. Industrial Marketing Management, 34 (1), 97-107.
  9. Bove, L., Johnson, L.W. (2006). Customer loyalty to one service worker: Should it be discouraged?, International Journal of Research in Marketing, 23 (1), 79 - 91.
  10. Buckinx, W., Verstraeten, G., Poel, D.V.P. (2007). Predicting customer loyalty using the internal transactional data base, Expert Systems with Applications, 32 (1), 125-134.
  11. Casalo, L., Flavian, C. & Guinaliu, M. (2007). The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. Computers in Human Behavior, 24 (2), 325-345.
  12. Čater, T., Čater, B. (2010). Product and relationship quality influence on customer commitment and loyalty in B2B manufacturing relationships, Industrial Marketing Management, 39, 1321-1333.
  13. Chang, H.H., Chen, S.W. (2008). The impact of customer interface quality, satisfaction and switching costs on e-loyalty: Internet experience as a moderator, Computers in Human Behavior, 24 (6), 2927-2944.
  14. Chang, H.H., Chen, S.W. (2009). Consumer perception of interface quality, security, and loyalty in electronic commerce, Information & Management, 46 (7), 411-417.
  15. Chang, Y. W., Chang, Y. H. (2010). Does service recovery affect satisfaction and customer loyalty? An empirical study of airline services, Journal of Air Transport Management, 16 (6), 340-342.
  16. Chen, F.Y., Chang, Y.H., Lin, Y.H. (2012). Customer perceptions of airline social responsibility and its effect on loyalty, Journal of Air Transport Management, 20, 49-51.
  17. Chen, P.T., Hu, H.H. (2010). The effect of relational benefits on perceived value in relation to customer loyalty: An empirical study in the Australian coffee outlets industry, International Journal of Hospitality Management, 29 (3), 405-412.
  18. Chen, Sh. Ch. (2012).The customer satisfaction–loyalty relation in an interactive e-service setting: The mediators, Journal of Retailing and Consumer Services, 19, 202-210.
  19. Choi, J., Seol, H., Lee, S., Cho, H. & Park, Y. (2008). Customer satisfaction factors of mobile commerce in Korea. Internet Research, 18(3), 313-335.
  20. Chrysochou, P., Krystallis, A., Giraud, G. (2012). Quality assurance labels as drivers of customer loyalty in the case of traditional food products, Food Quality and Preference, 25, 156-162.
  21. Coviello, N.E., Brodie, R.J., Danaher, P.J., Johnston, W.J. (2002). How firms relate to their markets: an empirical examination of contemporary marketing practices. Journal of Marketing, 66 (3), 33-46.
  22. Davis-Sramek, B., Mentzer, J. T., Stank, T. P. (2008). Creating consumer durable retailer customer loyalty through order fulfillment service operations, Journal of Operations Management, 26, 781-797.
  23. Deng, ZH., Lu, Y., Wei, K. K., Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China, International Journal of Information Management, 30 (4), 289-300.
  24. Dick, A.S., Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22, 99-113.
  25. Egan, J. (2004). Relationship Marketing. Exploring relational Strategies in Marketing, Second ed. Prentice Hall Financial Times, London.
  26. Eshghi, A., Haughton, D., Topi, H. (2007). Determinants of customer loyalty in the wireless telecommunications industry, Telecommunications Policy, 31 (2), 93-106.
  27. Flint, D.J., Blocker, Ch., P., Boutin Jr., P.J. (2011). Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: An empirical examination, Industrial Marketing Management, 40 (2), 219-230.
  28. Fullerton, G. (2005). The service quality–loyalty relationship in retail services: does commitment matter? Journal of Retailing and Consumer Services, 12 (2), 99-111.
  29. Gounaris, S.P. (2005).Trust and commitment influences on customer retention: insights from business-to-business services. Journal of Business Research, 58 (2), 126-140.
  30. Guillén, M., Nielsen, J.P., Scheike, T.H., Pérez-Marín, A.M. (2012). Time-varying effects in the analysis of customer loyalty: A case study in insurance, Expert Systems with Applications, 39 (3), 3551-3558.
  31. Hartmann, P., Apaolaza, V. (2007). Managing customer loyalty in liberalized residential energy markets: The impact of energy branding, Energy Policy, 35, 2661-2672.
  32. Hasnelly, Yusuf,  E. (2012). Analysis of Market-Based Approach on the Customer Value and Customer Satisfaction and Its Implication on Customer Loyalty of Organic Products in Indonesia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 86- 93.
  33. Heim, G.R., Sinha, K.K. (2001). Operational drivers of customer loyalty in electronic retailing: an empirical analysis of electronic food retailers. Manufacturing & Service Operations Management, 3 (3), 264-271.
  34. Hogan, J. E., Lemon, K. N., Rust, R. T. (2002). Customer equity management: charting new directions for the future of marketing. Journal of Service Research, 5 (1), 4-12.
  35. Hu, H. H., Huang, Ch. T., Chen, P.T. (2010). Do reward programs truly build loyalty for lodging industry?, International Journal of Hospitality Management, 29, 128-135.
  36. Jiang, P., Rosenbloom, B. )2005(. Customer intention to return online: price perception, attribute-level performance, and satisfaction unfolding over time. European Journal of Marketing, 39 (1/2), 150-174.
  37. Jones, M.A., Reynolds, K.E. (2006). The role of retailer interest on shopping behavior. Journal of Retailing, 82 (2), 115-126.
  38. Jones, M.A., Reynolds, K.E., Mothersbaugh, D.L., Beatty S.E. (2007). The positive and negative effects of switching costs on relational outcomes. Journal of Service Research, 9 (4), 335-355.
  39. Kim, H. S., Yoon, Ch. H. (2004). Determinants of subscriber churn and customer loyalty in the Korean mobile telephony market, Telecommunications Policy, 28 (9-10), 751-765.
  40. Kim, K., Jeong, I. J., Park, J. Ch., Park, Y.J., Kim, Ch. G., Kim, T.H. (2007). The impact of network service performance on customer satisfaction and loyalty: High-speed internet service case in Korea. Expert Systems with Applications, 32, 822-831.
  41. Kumar, V., Bohling, R.T., Ladda, N.R., (2003). Antecedents and consequences of relationship intention: implications for transaction and relationship marketing. Industrial Marketing Management, 32 (8), 667-676.
  42. Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K., & Murthy, B. (2004). Customer value, satisfaction, loyalty, and switching costs: An illustration from a business-to-business service context. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (3), 293-311.
  43. Lee M, Cunningham LF. (2001). A cost/benefit approach to understanding service loyalty. Journal of Services Marketing, 15 (2), 113-130.
  44. Lee, Y.K., Park, K.H., Park, D.H., Lee, K.A., Kwon, Y.J. (2005). The relative impact of service quality on service value, customer satisfaction, and customer loyalty in Korean family restaurant context, Journal of Hospitality and Tourism Administration, 6 (1), 27- 51.
  45. Lee. W., Chang, Ch. Y., Liu, Y.L. (2010). Exploring customers’ store loyalty using the means-end chain approach, Journal of Retailing and Consumer Services, 17 (5), 395-405.
  46. Lin, H. H. & Wang, Y.S. (2006). An examination of the determinants of customer loyalty in mobile commerce contexts. Information & Management, 43(3), 271- 282.
  47. Liu , Ch. T., Guo, Y. M., Lee, Ch. H. (2011). The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty, International Journal of Information Management, 31, 71-79.
  48. Mathwick, C., Malhotra, N., Rigdon, E. )2002(. The effect of dynamic retail experiences on experiential perceptions of value: an internet and catalog comparison. Journal of Retailing, 78 (1), 51-60.
  49. Maxham, J. G., Netemeyer, R. G. )2002(. A longitudinal study of complaining customers’ evaluations of multiple service failures and recovery efforts. Journal of Marketing, 66 (4), 57-71.
  50. McCain, Sh. L., Jang, S., Hu, C. (2005). Service quality gap analysis toward customer loyalty: practical guidelines for casino hotels, Hospitality Management, 24, 465-472.
  51. Mittal, V. & Kamakura, W. A. (2001). Satisfaction, repurchase intent, and repurchase behavior: Investigating the moderating effect of customer characteristics. Journal of Marketing Research, 38(1), 131-142.
  52. Oliver, R.L., Roland, T.R., Sajeev, V. (1997). Customer delight: foundations, findings, and managerial insight. Journal of Retailing, 73 (3), 311-336.
  53. Otim, S., Grover, V. (2006). An empirical study on Web-based services and customer loyalty. European Journal of Information Systems, 15, 527-541.
  54. Pan, Y., Sheng, S., Xie, F. (2012). Antecedents of customer loyalty: An empirical synthesis and reexamination, Journal of Retailing and Consumer Services, 19, 150-158.
  55. Petrick, J.F. (2002). Development of a multi-dimensional scale for measuring the perceived value of a service. Journal of Leisure Research, 34 (2), 119-134.
  56. Ramanathan, R. (2010). The moderating roles of risk and efficiency on the relationship between logistics performance and customer loyalty in e-commerce, Transportation Research, Part E, 46, 950-962.
  57. Ramanathan, R. (2011). An empirical analysis on the influence of risk on relationships between handling of product returns and customer loyalty in E-commerce, International Journal of Production Economics, 130 (2), 255-261.
  58. Rauyruen, P., Miller, K.E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty, Journal of Business Research, 60, 21-31.
  59. Rintamaki, T., Kanto, A., Kuusela, H., Spence, M.T. (2006). Decomposing the value of department store shopping into utilitarian, hedonic and social dimensions. International Journal of Retail and Distribution Management, 34 (1), 6-24.
  60. Rundle-Thiele, S., Bennett, R. (2001). A brand for all seasons? A discussion of brand loyalty approaches and their applicability for different markets. Journal of Product and Brand Management, 10 (1), 25-37.
  61. Sabiote, E.F., Román, S. (2012). Adding clicks to bricks: A study of the consequences on customer loyalty in a service context, Electronic Commerce Research and Applications, 11, 36-48.
  62. Sánchez, J., Callarisa, L., Rodríguez, R.M., Moliner, M.A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. Tourism Management, 27 (3), 394-409.
  63. Seiders, K., Voss, G.B., Grewal, D., Godfrey, A.L. (2005). Do satisfied customers buy more? Examining moderating influences in a retailing context. Journal of Marketing, 69 (4), 26-43.
  64. Smith, A.K., Bolton, R.N., Wagner, J. (1999(. A model of customer satisfaction with service encounters involving failure and recovery. Journal of Marketing Research, 36, 356-373.
  65. Tam, J.L.M. (2004). Customer satisfaction, service quality and perceived value: an integrative model. Journal of Marketing Management, 20 (7/8), 897-917.
  66. Tsai, H.T., Huang H.C., Jaw, Y.L., Chen, W.K. (2006). Why on-line customers remain with a particular e-retailer: an integrative model and empirical evidence. Psychol Mark, 23(5), 447-464.
  67. Tsai, S.P. (2005). Utility, cultural symbolism and emotion: a comprehensive model of brand purchase value. International Journal of Research in Marketing, 22 (3), 277-291.
  68. Turel, O. & Serenko, A. (2006). Satisfaction with mobile services in Canada: An empirical investigation. Telecommunications Policy,
  69. 30 (5–6), 314-331.
  70. Valle, P., Silva, J., Mendes, J., & Guerio, M. (2006). Tourist satisfaction and destination loyalty intentions. International Journal of Business Sciences and Applied Management, 1(1), 25-44.
  71. Vesel, P., Zabkar, V. (2009). Managing customer loyalty through the mediating role of satisfaction in the DIY retail loyalty program, Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 396-406.
  72. Wallace, D.W., Giese, J. L., Johnson, J.L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 80, 249-263.
  73. Wang, Y. SH., Wu, Sh. Ch., Lin, H.H., Wang, Y.Y. (2011). The relationship of service failure severity, service recovery justice and perceived switching costs with customer loyalty in the context of e-tailing. International Journal of Information Management, 31, 350-359.
  74. Wang, Y.S. & Liao, Y.W. (2007). The conceptualization and measurement of m-commerce user satisfaction. Computers in Human Behavior, 23(1), 381-398.
  75. Wen-hua, SH., Jia-jia, CH., Jian-mei, M. )2011(. A study of customer loyalty based on switching cost and brand attachment September, 18 (Suppl. 1): 136–141. www.sciencedirect.com/science/journal/ 10058885.
  76. Wieringa, J.E., Verhoef, P.C. (2007). Understanding customer switching behavior in a liberalizing service market. Journal of Service Research, 10 (2), 174-186.
  77. Woisetschläger, D. M., Lentz, P., Evanschitzky, H. (2011). How habits, social ties, and economic switching barriers affect customer loyalty in contractual service settings. Journal of Business Research, 64 (8), 800-808.
  78. Wong, Y.H., Chan, R., Ngai, E.W.T., Oswald, P., (2009). Is customer loyalty vulnerability-based? An empirical study of a Chinese capital-intensive manufacturing industry. Industrial Marketing Management, 38 (1), 83-93.
  79. Yuksel, A. (2008). Tourist satisfaction and complaining behavior: the measurement and management issues in the hospitality and tourism industry. Nova Science Publishing, New York.
  80. Yuksel, A., Yuksel, F., Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty, Tourism Management, 31, 274-284.