بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

نویسندگان

1 تادیار مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده: یکی از مهم‎ترین موضوعات در بخش بازاریابی، مطالعه‎ی رفتار مصرف­کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. اینکه کودک چطور، چقدر، درچه زمان/ مکان و چگونه اطلاعات لازم را به‎دست آورده، انتخاب‎کرده و خرید می‌کند، موضوع مطالعه‎ی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف­کننده است. پژوهش پیش رو نیز با هدف اصلی شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید کودک در شهر تهران انجام شده است. محور اصلی، استفاده از رویکرد اجتماعی­سازی و بررسی نقش برخی عوامل آن است. بدین منظور هفت فرضیه تدوین شد. روش پژوهش کاربردی، توصیفی، همبستگی و ابزار جمع­آوری داده­، پرسش‎نامه و مصاحبه بود. برمبنای ادبیات موجود این مطالعه کودکانی با میانگین سنی 7 تا 12 سال انتخاب شدند. برای تعیین نمونه، از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شده است. در تحلیل داده­ها، مدل­سازی معادله‎ی ساختاری به‎کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که عواملی چون، والدین، چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری، بر رفتار خرید کودک اثرگذارست. به‎علاوه جنسیت نیز، مؤثر بوده، یعنی کودکان دختر و پسر رفتار خرید متفاوتی دارند؛ برخی از این تفاوت­ها در نحوه‎ی تأثیرگذاری بر والدین و استقلال در خرید بود. در انتها براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم‎ترین آنها در زمینه‎ی فعالیت­های پیشبردی و اطلاع­رسانی شرکت­های تولیدکننده‎ی محصولات کودکان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Kid’s Behavior as a Consumer

نویسندگان [English]

 • M.A Abdolvand 1
 • A. Zamani Moghadam 2
 • Nastaran Dehghani Samani 3
1 Assistant Prof in Business Management-Marketing, Islamic Azad University-Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof in Educational Management. Islamic Azad University-Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Business Management-Marketing, Islamic Azad University-Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: consumer behavior is one of the most important issues in the marketing. It is clear that children are not excluded. Children as consumer's mean; why, when, where and how they acquire the necessary information, select, and purchase. This study, done with the purpose of identifying factors influencing on children buying behavior in Tehran. Therefore, use of socialization approach and the role of socialization agents were examined. 7 hypothesis were developed. Research methods were correlation, applied, and expressive. Interview and questionnaire were used for data gathering. Based on the existing literature review must have be done work on 7-12years old. Multi-stage cluster sampling was used to determine the sample. To analysis the data used Structural Equation Modeling (SEM) was used to analysis the data. The Results of this survey shows that some factors, such as parents, communication with family and brand impact on the children buying behavior. Additionally gender had effect as well; in the other words, boys and girls show different consumer behaviors. Some of the differences were pester power and independence. Some recommendations are suggested based on findings to companies producing children’s products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children Buying Behavior
 • Socialization Process
 • Age Group (Peer)
 • Mass Media
 1.  

  1. Bush, A. J., Smith, R. & Martin, C. (1999). The Influence of Consumer Socialization Variables on Attitude toward Advertising. Journal of Advertising, 28 (3), 13-24.
  2. Calvert, S. L. (2008). Children as Consumers: Advertising and Marketing. The Future of Children, 18 (1), 205-234.
  3. Carlson, L., Grossbart, S. (1990). Parental Style and Consumer Socialization of Children. Journal of Consumer Research, 15 (1), 77-94.
  4. Chan, K., McNeal, J.U. (2003). Parent-child communications about consumption and advertising in China. Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 317-334.
  5. Dotson, M.J. and Hyatt, E.M. (2005). Major influence factors in children’s consumer socialization. Journal of Consumer Marketing, 22 (1), 35-42.
  6. Ironico, S. (2012). The active role of children as consumers, Journal of Customer Behaviour, 13 (1), 30-44.
  7. Isler, L., Popper, E. and Ward, S. (1987). Children’s purchase request and parental responses. Journalof Advertising, 27 (5), 17-21.
  8. John, D. R. (1999). Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research. Journal of Consumer Research, 26 (3), 183-213.
  9. Kelly, J., Turner, J.J. & McKenna, K. (2006). What parents think: children and healthy eating? British Food Journal, 108 (5), 413-423.
  10. Kim, C., Lee, H., Tomiuk, M.A. (2009). Adolescents’ Perceptions of Family Communication Patterns and Some Aspects of Their Consumer Socialization. Psychology & Marketing, 26 (10), 888-907.
  11. Lueg, J.E. & Zachary, R.F. (2007). Interpersonal Communication in the Consumer Socialization Process: Scale Development and Validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 25-39.
  12. Malgorzata, B. D. (2011). Social conditioning of purchasing decisions of 9-11 year-old consumers. Journal of Customer Behaviour, 10 (2), 143-160.
  13. Marshall, D. (2010). Understanding Children as Consumer. California, Sage Publications Ltd 2010..
  14. Mascarenhas, O.A.J. and Higby, M.A. (1993), Peer, parent, and media influences in teen apparel shopping, Journal of the Academy of Marketing Science, 21(1), 53-58.
  15. McLeod, J. & O’Keefe, G.J. (1972), The socialization perspective and communication behavior, Current Perspectives in mass Communication Research. Sage, Beverly Hills, CA.
  16. McNeal, J.U. (1992), Kids as Customer: A Handbook of Marketing to Children. Lexington Books, New York, NY.
  17. McNeal, J.U. and Ji, M.F. (1999). Chinese children as consumers: an analysis of their new product information sources. Journal of Consumer Marketing, 16, (4), 345-364.
  18. Moore, J.N., Raymond, M.A., Mittelstaedt, J. D. and Tanner Jr J.F. (2002). Age and Consumer Socialization Agent Influences on Adolescents' Sexual Knowledge, Attitudes, and Behavior: Implications for Social Marketing Initiatives and Public Policy. Journal of Public Policy & Marketing, 21 (1),
    37-52.
  19. Moschis, G. P. and Moore, R.L. (1982). A longitudinal study of television advertising effects. Journal of Consumer Research, 9 (3), 279-87.
  20. Moschis, G.P. (1985). The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents. Journal of Consumer Rusfarcm, 11 (4), 898-913.
  21. Ozgen, O. (2003). An analysis of child consumers in Turkey, International Journal of Consumer Studies, 27 (5), 366 -380.
  22. Priya, P., Baisya, R.K. & Sharma, S. (2010). Television advertisements and children’s buying behaviour, Marketing Intelligence & Planning, 28 (2), 151-169.
  23. Panwar, J.S. (2006). Advertising message processing amongst urban children An Indian experience with special reference to TV advertising, Asia Pacific. Journal of Marketing and Logistics, 18 (4), 303-327.
  24. Rozendaal, E., Buijzen, M. and Valkenburg, P. (2011). Children's understanding of advertisers' persuasive tactics. International Journal of Advertising, 30 (2), 329-350.
  25. Selman, R. (1980). The Growth of Interpersonal Understanding. New York. MA: Academic Press.
  26. Shim, S., Snyder, L. and Gehrt, K.C. (1995). Parents’ perception regarding children’s use of clothing evaluative criteria. Advances in Consumer Research, 22 (6), 628-632.
  27. Ward, S. (1974). Consumer socialization. Journal of Consumer Research, 1 (9), 1-14.
  28. Ward, S., Wackman, D.B. and Wartella, E. (1977). How Children Learn To Buy: The Developmentof Consumer Information Processing Skills, Sage, Beverly Hills, CA.
  29. Ying Fan and Yixuan Li. (2010). Children’s buying behaviour in China; A study of their information sources. Marketing Intelligence & Planning, 28 (2), 70-187.