ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده‎ی مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران، ایران

چکیده

چکیده: یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم توسعه‎ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و‌ آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه‎ی اطلاعات گسترده‎ای است، فعالیت‌های تبلیغات حرفه‌ای شرکت‌های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می‌کند. سیاست‎گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می­تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تأیید اجزای مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه‎ی کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده­های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش‎نامه استفاده شده است. به‎منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و تأیید اجزا و روابط مدل از روش­های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس­پردازی چندبعدی، کیو.اِی.­پی، تحلیل خوشه­ای و بلوک­بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش­گانه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله­یابی؛ تدوین و تصویب سیاست­ها؛ شرایط مداخله­گر؛ شرایط زمینه­ای؛ اجرای سیاست­ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست­ها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Effective Advertising Policymaking in Iran Insurance Industry (Based on Cognitive Map)

نویسندگان [English]

 • R. Gholipour 1
 • T. Hasangholipour 2
 • A Hemmati 3
 • R. Gholipour 1
1 Associate Prof., Faculty of Management, Tehran University, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Management, Tehran University, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Economy, Tehran University, Iran
چکیده [English]

Abstract: Inadequate people awareness about Insurance services is one of the most important factors of underdevelopment of Iran insurance industry. Because insurance services aren’t objective and familiarity of people with them requires presenting comprehensive data, so professional advertising campaigns of insurance companies is so helpful. Effective advertising policymaking in insurance industry can increase insurance penetration rate and in the result, economic and social security of the society will be improved. Identifying and approving dimensions of ‘model of effective advertising policymaking’ and the relations among these dimensions are main objectives of this research. Research method is based on Survey, and questionnaire has been used for data collection. Pearson correlation test, Kruskal-Wallis test, Multidimensional Scaling, Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP) and Cluster Analysis have been used for analyzing data and approving model dimensions and relations. Research results, have approved six dimensions of effective advertising policymaking modeland have revised relations among dimensions of primary and conceptual model of research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policymaking
 • Effective Advertisement
 • Cognitive Map
 • Insurance industry
 1. خلیل­زاده، ج. (1388). سیاستگذاری جهانگردی، تهران: دانشکده‎ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1385). روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
 3.  شریفی، ک. (1391). ارائهی مدل سیاستگذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمهی ایران. پایان‎نامه‎ی منتشر نشده‎ی دکترای مدیریت بازاریابی، با راهنمایی دکتر رحمت­الله قلی­پور، تهران: دانشکده‎ی مدیریت دانشگاه تهران.
 4. نوریان، ع. (1382). سیاستگذاری بهینه بیمه‌ای در بخش درمان با توجه به کژمنشی: آزمونی برای نقد سیاست‌های جاری بیمه‌ای در ایران. پایان­نامه‎ی کارشناسی ارشد رشته‎ی مهندسی سیستم­های اقتصادی ـ اجتماعی با راهنمایی دکتر محمد طبیبیان، تهران: مؤسسه‎ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

Mortimer, K. (2008). Identifying the components of effective service advertisements. Journal of Services Marketing, 22 (2), 104-113.

Petrovici, D., Marinov, M. (2007). Determinants and antecedents of general attitudes towards advertising: A study of two EU accession countries. European Journal of Marketing, 41 (3), 307- 326.

Spake, D. F., Mathew. J. (2007). Consumer opinion and effectiveness of direct-to-consumer advertising. Journal of Consumer Marketing, 24(5), 283- 293.

Toshie, T., Chizuru, N. (2000). The qualitative contents of television advertising and its penetration: the case in Japan. Marketing Intelligence & Planning, 18 (2), 78-86.