مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان درمورد شرکت‌های هواپیمایی(موردمطالعه شرکت‌هواپیمایی ایران ایر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پردیس کیش دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 تبلیغات شفاهی به منبع اطلاعاتی مهم و تأثیرگذاری بر نگرش‌ها و رفتار خرید مصرف‌کننده بدل شده است. تبلیغات شفاهی در صنایع خدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است چون محصولات ناملموس را نمی‌توان قبل از مصرف آنها به‌راحتی ارزیابی کرد. مطالعه حاضر به بررسی نظری و تجربی عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان درمورد شرکت‌های هواپیمایی می‌پردازد. جامعه‌ آماری پژوهش، کلیه مسافرانی هستند که در بازه‌ زمانی انجام پژوهش از خدمات شرکت هواپیمایی ایران ایر استفاده می‌کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 212 برآورد شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری دردسترس و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS بود. یافته‌ها نشان می‌دهد، رضایت، اعتماد، کیفیت خدمات، ارزش ادراک‌شده و وفاداری از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تبلیغات شفاهی مثبت درمورد شرکت‌های هواپیمایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Empirical Study of Determinants of Word of Mouth in Airline Companies: The Case of Iran Airline Company

نویسندگان [English]

  • Tahmoures Hasangholipour 1
  • Elnaz Rahrovy 2
  • Reza Abachian Ghasemi 2
1 Associate Prof., Department of Management, University of Tehran, Iran
2 Msc Student in MBA, Kish International Campus, University of Tehran, Tehran Iran
چکیده [English]

Word of mouth has become an important source of information affecting attitudes and behaviors of consumers. Specially, in the area of services that quality of consumer beliefs plays an important role in their decision-making process. Word of mouth is critical in services industries because intangible products cannot be evaluated before their consumption. Current study aims to investigate influential factors on creating word of mouth about Airline companies and its consequences. Population was estimated 212. To collect data, convenience-sampling plan was employed. Pearson correlation and structural equation modeling were used to test research hypotheses. SPSS software was used to analyze data. Results indicate that satisfaction, trust, perceived value, loyalty, and service quality are influential factors on word of mouth about the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word of mouth
  • Consumer behavior
  • Airline Company
  • Multiple Regressions