شناسایی و اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر کارایی شبکۀ توزیع کالا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه فارابی، ایران

چکیده

امروزه یکی از چالش‌های مهم مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، توزیع کارآمد کالاهای تولید شده در بازارهای هدف است. توزیع کالاها و خدمات، بخش عمده­ای از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می­دهد. بنابراین وجود یک نظام توزیع کارآمد می‎تواند به توسعۀ پایدار اقتصادی کشورها کمک کرده و بسیاری از هزینه­های اضافی را از دوش مصرف­کنندگان نهایی بردارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر کارایی شبکۀ توزیع کالا در کشور است. برای گردآوری داده­های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش‎نامه استفاده شده است. در این پژوهش 220 پرسش‎نامه بین خبرگان توزیع شد و در مجموع 148 پرسش‎نامه گردآوری شد. برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای تعیین درجۀ نسبی اهمیت عوامل تأثیرگذار بر کارایی شبکۀ توزیع کالا در کشور، از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، کوتاه‎شدن کانال­های توزیع، ایجاد زنجیره­های بزرگ توزیع کالا، افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی، توسعۀ زیرساخت­های توزیع و حمل‎ونقل کالا و ایجاد برندهای ملی قوی، به‎ترتیب بیشترین تأثیر را بر بهبود کارایی شبکۀ توزیع کالا در کشور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Effecting on Efficiency of Goods Distribution Network

نویسندگان [English]

  • Sharifi Sharifi 1
  • Hamidreza Nesabi 2
  • Yavarzadeh Yavarzadeh 3
1 Ph.D. in Marketing, Faculty of Management, Tehran University, Iran
2 MBA., Faculty of Management, Tehran University, Iran
3 MBA., Faculty of Management, Farabi University, Iran
چکیده [English]

Nowadays, efficient goods distribution in target markets is one of the most important challenges of marketing managers and goods producers. Distribution of goods and services has a significant contribution in Gross Domestic Product (GDP) of countries. So an efficient distribution network can support constant economic development of countries and reduces end-user price of products. Identifying and prioritizing factors which effect on efficiency of Goods Distribution Network are main objectives of this research. Research method is based on Survey, and questionnaire has been used for data collection.In this research, 220 questionnaires have been distributed among experts and 148 questionnaires have been returned. Spearman correlation test has been used for analyzing data to identify relations between factors, and Freidman test has been used for prioritizing factors which effect on efficiency of Goods Distribution Network.Based on research results, shortening goods distribution channels, building Hypermarkets and chain stores, increasing skills and expertise of human resources, developing goods distribution and transportation infrastructures and creating strong national brands, in order have more effects on efficiency of Goods Distribution Network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goods Distribution Network
  • Efficiency of Distribution Network
  • Chain stores
  • Distribution channel