بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

تفکر بازاریابی باید به سمت چشم‌اندازهای جدید بازاریابی حرکت کند و امروزه این نیاز به‌شدت احساس می‌شود. شواهد زیادی نشان می‌دهند بازاریابی باید چندکارکردی و میان‌رشته‌ای شود. از این‌رو، باید بیش از گذشته بر نیروی انسانی و ساختارهای چابک و توانمند، شبکه‌ها و اتحادهای راهبردی تمرکز شود. پژوهش حاضر دارای طرح تحقیق توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف در دستة تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعة آماری این پژوهش تمام کارکنان مراکز آموزشی خصوصی در سطح شهر شیراز بودند و اعضای نمونه از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شد که پایایی آن بیشتر از 7/0 بود. درمجموع، 207 پرسشنامة کامل و قابل‌استفاده جمع‌آوری شد. به‌طورکلی، مدل مفهومی تحقیق شامل هشت متغیر مکنون و هفتفرضیه است. نتایج نشان دادند صرف‌نظر از ارزش‌آفرینی، سایر ابعاد اثر معنادار بر چابکی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating a quantitative pattern of entrepreneurial marketing dimensions effect on organizational agility (Case study: Private educational centers)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hamidizadeh 1
 • Mikael Pashaabadi 2
 • Mahdi Ataei 2
 • Behzad Hayati 3
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc. in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MSc. in Public Management, Faculty of Humanities, University of Shahed, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current era, there is a strong need for marketing thought to move toward new marketing perspective. Abundant evidence shows that marketing should be interdisciplinary and cross– functional, hence we have to focus more on human resources, agile and empowered structures, networks and strategic alliances. Research design is descriptive and it is applicable in terms of objective. The research population consists of all employees of private owned educational institutions located in Shiraz city. The reliability of data was determined to be more than 0.7 through questionnaires; a total of 207 were completed and usable questionnaires were collected. Generally, conceptual pattern of research has eight variables, and seven hypotheses. Results show that in spite of value creation, other dimensions have significant effect on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurial marketing dimensions
 • Flexibility
 • Entrepreneurial Marketing
 • Organizational agility
 • Azar, A. & Peshdar, M. (2010). Identification and measurement of organizational agility, Journal of Management, 4(11): 5- 20.

  • Baltes, G. & Leibing I. (2007). Guerrilla marketing for information services, New Library World, 109(1- 2): 46- 55.
  • Becherer, R. C., Helms, M. & Mcdonalds J. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs, New England Journal of Entrepreneurship, 15(1- 2): 7- 12.
  • Ghara Bashlvany, R. & Safari, A. (2014). Examine the relationship between entrepreneurial marketing and marketing performance through innovation, Jornal of Business Management, Published Online.
  • Ghorbanzadeh, W., Hvrmnsh, F. & Gholamhoseini, H. (2010). Culture of learning and knowledge management in organizational agility, Journal of Management Studies Improvement and Transformation, 21(65): 47- 72.
  • Hills, G. & Hultman, C. (2011). Academic roots: Past and present of entrepreneurial marketing, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24(1): 1- 10.
  • Hills, G. E., Hultman, C. & Miles, M. P. (2008). The evolution and development of entrepreneurial marketing, Journal of Small Business Management, 46(1): 99- 112.
  • Jones, B. R. (2010). Entrepreneurial marketing and the web 2.0 interface, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 12(2): 143- 152.
  • Khoramgah, S. S. (2012). Analysis relationship between entrepreneurship and organizational agility, International Journal of Contemporary Research in Business, 3(11): 860- 868.
  • Kraus, S., Harms, R. & Fink, M. (2009). Entrepreneurial Marketing: Moving beyond marketing in new venture, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Special Issue.
  • Martin, M. D. (2009). The entrepreneurial marketing mix, Qualitative Market Research: An International Journal, 12(4): 391- 403.
  • Moghimi, S. M. (2004). Entrepreneurship in civil society, Tehran University Press.
  • Morris, M., Schindehutte, M. & Laforge, R. (2002). Entrepreneurial marketing: Construct for integrating emerging Entrepreneurship and marketing perspectives, Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4): 1- 19.
  • Rezvani, M. & Khazeai, M. (2013). Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: A case of in higher education institutions by using entropy, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12): 297- 306.
  • Rezvani, M., Hossaini, S. Kh. & Keyabi, K. (2014). Modeling the impact of viral marketing on brand equity, customer-centric mobile market in Tehran, Jornal of Business Management, Published Online.
  • Schindehutte, M. & Morris, M. (2010) Entrepreneurial marketing strategy: Lessons from the red Queen, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1): 75- 95.
  • Saedjavaden, S. R., Moghemi, S. M. & Saedameri, N. (2014). Entrepreneurial marketing in small and medium sized businesses IT industry with classical field theory, Jornal of Business Management, Published Online.
  • Sherehiy, B., Karwowski, W. & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes, International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5): 445– 460.