نویسنده = میثم شیرخدایی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22059/jibm.2021.324955.4139

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی