کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
بررسی نقش و جایگاه عوامل مؤثر درکیفیت خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان کلیدی بانک‎های دولتی شهرستان کرج

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 161-336

فاطمه نبی زاده شهربابکی؛ حسن صفرنیا؛ عباس عباسی