بررسی تأثیر عناصرنام تجاری بر نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به نام تجاری تعمیم یافته (مورد مطالعه: شرکت فرآورده‌های گوشتی و لبنی کاله)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس‎ارشد مدیریت بازگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

ارزیابی و ادراک مصرف‎کنندگان از نام تجاری، مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را شکل می‎دهد و هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف‌کنندگان بیشتر باشد، شرکت می‎تواند منافع بیشتری از مصرف‎کنندگان کسب کند. پژوهش حاضر به تجزیه‎وتحلیل تأثیر ابعاد ارزش ویژه و عناصر نام تجاری بر نگرش مصرف‎کنندگان نسبت به تعمیم نام تجاری، می‎پردازد. جامعۀ آماری پژوهش را مصرف‌کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر اصفهان پوشش می‎دهد. ابزار گردآوری داده‎ها پرسشنامه در نظر گرفته شده است و به‎کمک آزمون ضریب همبستگی فرضیه‎ها تحلیل می‎شوند. برازندگی و اعتبار مدل با بهره‎مندی از معادلات ساختاری بررسی می‎شود. نتایج نشان می‎دهد آگاهی از نام‌ تجاری، تصویر نام تجاری و وفاداری نسبت به نام‌ تجاری بر رفتار مصرف‌کننده رابطه‌ای مثبت برقرار می‎کند و تداعیات نام ‌تجاری و شخصیت نام ‌تجاری بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به نام ‌تجاری تعمیم‌یافته تأثیر مثبت می‎گذارد؛ همچنین یافته‎های پژوهش تأثیر عامل جنسیت بر نگرش آنان نسبت به نام‌ تجاری تعمیم‎یافته را تأیید می‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination of the impact of brand elements on consumers’ attitude & behaviour toward extended brand (Case study: Kaleh meat and dairy products company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Tabatabaee Nasab 1
  • Zohreh Mohammad Nabi 2
1 Assistant Prof. of Business Management Department, Yazd University, Yazd, Iran
2 MSc. Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Consumers' evaluations and perceptions of brand, form the principles of brand purchase decisions and brand trust; and as the value of the brand in the minds of consumers gets stronger, greater benefits can be obtained from consumers. The current study analyzes the impact of brand equity and brand elements on consumers' attitudes toward brand extension. The statistical population of this study is the consumers and customers in the food industry (Kaleh company products) in the city of Isfahan. Data collection instrument is questionnaire, and correlation coefficient was used for analyzing hypotheses and identifying the extent and intensity of the relationships between variables. Besides, in order to investigate conceptual framework fitness, the structural equation modeling technique was used. The results show that brand awareness, brand image and brand loyalty have a positive impact on consumer’s behavior, and brand associations and brand personality have a positive impact on consumer's attitude. Findings indicate that gender is effective on their attitudes toward brand extension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • brand extension
  • Brand Personality
  • Consumer Attitude
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York, Free Press.

Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(1): 347-356.

Aaker, D. A. & Keller, K. L. (1990). Consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing, 54(1): 27−41.
Aaker, D.A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3): 102-120.
Amirshahi, M., Shirazi, M. & Parsa, S. (2010). Survey of the impacts of purchase involvement on acceptance of brand extensions in high and low involvement products. Journal of Business Management, 3(10): 19-34. (in Persian)

Bhat, S. & Reddy, S. (2001). The impact of parent brand attribute associations and affect on brand extension evaluation. Journal of Business Research, 53(3): 111-122.

Boush, D.M. & Loken, B. (1991). Process tracing study of brand extension evaluation. Journal of Marketing Research, 28(1): 16-28.

Brexendorf, T., Silke, M., Torsten, T. & Martin, E. (2010). The impact of sales encounters on brand loyalty. Journal of Business Research, 63(11): 296-313.

Broniarczyk, S. M. & Gershoff, A. D. (2003). The reciprocal effect of brand equity and trivial attributes. Journal of marketing research, 40(2): 161-175.

Chen, Y.M. & Lin, F.J. (2011). Country-of-origin effects and antecedents of industrial barnd equity. Journal of Business Research, 64(11): 1234-1238.

Czellar, S. (2003). Consumer attitude toward brand extensions: An integrative model and research propositions. International Journal of Research in Marketing, 20(1): 97−115.

Dacin, P.A. & Smith, D.C. (1994). The effect of brand portfolio characteristics on consumer evaluations of brand extensions. Journal of Marketing Research, 31(2): 229-242.

Esmaeilpour, H. (2005). Fundamental of Marketing Management, Tehran: Danesh. (in Persian)

Grime, I. & Smith, G. (2002).Consumer evaluations of extensions and their effects on the core brand. European journal of marketing, 36(11):1415-1438.

Hoyer, W.D. & Brown, S.P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common, repeat purchase product. Journal of Consume Research, 17(1): 141–148.

Huang, R. & Sarigöllü, E. (2012). How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix. Journal of Business Research, 65(1): 92-99.

Javanmard, H. & Soltanzadeh, A. (2009). Survey of the impact of internet brand and website characteristics on trust and loyalty of customers (Case study: cultural products e shopping). Iranian Journal of Trade Studies, 13(53): 225-256.
(in Persian)
Kayaman, R. & Arasli, H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1): 92-109.
Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1): 11–22.
Keller, K.L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 2nd ed. New Jersey, Prentice-Hall.
Lin, L.Y. (2010). The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: An empirical study of toys and video games buyers.Journal of Product & Brand Management, 19(1): 4–17.
Loken, C. & John, R.D. (1993). Diluting brand beliefs: Who do brand extension have negative impact? Journal of Marketing, 53(3): 71-84.
Louis, D. & Lombart, C. (2010). Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment and commitment to the brand). Journal of Product & Brand Management, 19(2): 114–130.
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Services Marketing: People, Technology, Strategy. USA, sixth edition Pearson, Prentice Hall.
MacDonald, E.K. & Sharp, B.M. (2000). Brand awareness effects on consumer decision making for a common, repeat purchase product: making for a common, repeat purchase product: a replication. Journal of Marketing, 48(1): 5–15.

Martínez, E. & Pina, J. (2003). The negative impact of brand extension on parent brand image. Journal of Marketing, 12(7): 432-446.

Ourusoff, A., Ozanian, M., Brown, P.B. & Starr, J. (1992). What’s in a name? What the world’s top brands are worth. Financial World, 62(1): 32-34.

Pitta, D.A. & Katsanis, L.P. (1995). Understanding brand equity for successful brand extension. Journal of Consumer Marketing, 12(4): 51-64.

Reast, J. D. (2005). Brand trust and brand extension acceptance: the relationship. Journal of Product & Brand Management, 14(1): 4-13.

Rundle-Thiele, S., Dawes, J. & Sharp, B. (1998). An empirical investigation of the relationship between three types of loyalty. New Zealand, Doctoral dissertation, Department of Marketing, University of Otago.
Sattler, H. & Völckner, F., Riediger, C. & Ringle, C. (2010). The impact of brand extension success drivers on brand extension price premiums. Journal of Research in Marketing, 27(1): 319–328
Schiffman, L.G. & Leslie, L.K. (1994). Consumer behavior. 5th ed. New Jersey, prentice Hall.

Sharp, B. (1993). Managing brand extension. Journal of Consumer Marketing, 10(3): 11-17.

Simon, C.J. & Sullivan, W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: a financial approach. Marketing Science, 10(1): 28-52.

Sung, Y. & Tinkham, S. (2005). Brand personality structures in the United States and Korea: common and culture-specific factors. Journal of Consumer Psychology, 15(4): 334-350.

Swaminathan, V. (2003). Sequential brand extensions and brand choice behavior, Journal of Business Research. 59(1): 431-442.

Tuominen, P. (1999). Managing brand equity. LTA, 1(99): 65-100.

Wang, H., Wei, Y. & Yu, C. (2008). Global brand equity model: combining customer based with product-market outcome approaches. Journal of product & brand management. 17(1): 305-316.