نویسنده = محمد حقیقی
اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 83-102

10.22059/jibm.2012.28569

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم؛ ابوالقاسم زارعی دودﺟﻲ؛ علی اصغر صادقی مقدم


بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران

دوره 1، شماره 3، 1388

محمد حقیقی؛ عباس منوریان؛ سعید قوام‌پور؛ سعیده رسولیان


شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی

دوره 1، شماره 1، 1387

محمد حقیقی؛ محمود فیروزیان؛ صمد نجفی مجد