کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی شرکت
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول: با تأکید بر نقش ‏میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی متوسط و ‏بزرگ شهر بوشهر)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.345250.4405

زهرا حاجی زاده؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی؛ مجید اسماعیل پور