موضوعات = 35. کاربرد تکنیک های تحلیلی، مدلسازی و شبیه سازی فعالیت های بازارابی
مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 417-440

10.22059/jibm.2014.51381

امیر البدوی؛ اشرف نوروزی؛ محمدمهدی سپهری؛ محمد رضا امین ناصری