کلیدواژه‌ها = عملکرد صادراتی
تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

دوره 2، شماره 2، مهر 1389

طهمورث حسنقلی‌پور؛ محمود متوسلی؛ شاپور محمدی؛ فرشید حسینی