موضوعات = 4. ارزیابی و کنترل راهبردی کسب و کار و طراحی و تدوین شاخص‌های بهبود و توسعه عملکرد راهبردی
شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 944-964

10.22059/jibm.2018.266850.3259

امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری


شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 867-887

10.22059/jibm.2014.50738

مسعود کیماسی؛ سعید شیرکوند؛ علی گلرخ


طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست