نویسنده = داود فیض
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 551-572

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض