دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 1-261 
شناسایی نقاط تماس گردشگران خارجی در طول سفر مشتری بر اساس مدل پنج اِی

صفحه 114-136

10.22059/jibm.2023.359654.4586

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ الهام ابراهیمی