نویسنده = سیدرضا سیدجوادین
بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو