نویسنده = محمد حقیقی
ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

10.22059/jibm.2017.62318

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


بررسی رابطۀ ارزش‎های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‎کنندگان ایرانی

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 301-316

10.22059/jibm.2016.58693

محمد حقیقی؛ مسعود کرمی؛ آرزو حمیدی کولایی؛ محمد مهدی ملکی