موضوعات = 40. بازاریابی الکترونیک و مجازی،بازاریابی ایمیلی وپیامکی،بازاریابی شبکه ای،بازاریابی مبتنی برابزارهای موبایل و در محیط وب2
شناسایی ابعاد و پیامدهای تجربه دیجیتال مشتری به‌روش پدیدارشناسی

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 194-215

10.22059/jibm.2023.361030.4603

فاطمه اصلاحی؛ سید محمد رضا میراحمدی؛ مجتبی آقاجانی


تأثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 941-966

10.22059/jibm.2015.57099

محمود نادری بنی؛ مرضیه ادیب زاده؛ عادله دهقانی قهنویه


بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-226

10.22059/jibm.2014.50747

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما


ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 125-144

10.22059/jibm.2013.50201

مهرداد مدهوشی؛ سعید رضایی